Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден 2021/2022

КЛУБ : МЛАД ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

С цел да се ангажира вниманието и да се повиши мотивацията на учениците в областта на информационните технологии в ОУ „П. Р. Славейков“ и през 2021-2022 учебна година се сформила клуб „Млад графичен дизайнер“. В него са включени девет ученика, като в програмата са заложени дейности като изработване на картички, грамоти, календари, книгоразделители и други, изискващи познания в графичния дезайн дейности. Новото, с което се запознаха учениците и работиха с него през тази година е 3-D принтер. На тази тема се проведе и представителната изява на клуба. Интересна беше темата и за гостите и за участниците.

Линк към статията, свързана с представителната изява

Нека кайсиите да свирят!????

Линк към видеото, качено във Фейсбук страницата на училището

Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“  за учебната

2019 / 2020 г.

КЛУБ : МЛАД ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР – 5 КЛАС

Представителна изява: 

В ОРЕС учениците, участващи в проекта с много положен труд изработиха

е-вестник за изминалата учебна година в нашето училище.

ОУ”П.Р.Славейков” – Обзор на 2019-2020 учебна година

Представяне на дейността:

Дигиталните умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност, на по-късен етап и в живота. В дейността на програмата основно ще се работи върху формиране на умения за работа с програма Microsoft Publisher –  приложение, което съдържа нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, запознаване с полезни сайтове, програми и приложения, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

І. Цели:

 • Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности.
 • Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
 • Да се развие познавателната активност у учениците.
 • Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.
 • Да се развие умението за работа в екип.
 • Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
 • Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
 • Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да работят с допълнителна литература и Internet.
 • Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.

ІІ. Очаквани резултати:

 • Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата.
 • Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи.
 • Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип.
 • Да усвоят нови знания по информационни технологии.
 • Да представят възможно най-точно, кратко и увлекателно информация.
 • Да се развият умения за търсене в Internet.
 • Учениците самостоятелно да изработят авторски публикации и да ги представят.
 • Учениците да работят с желание и да изпитат удовлетворение от получения краен резултат.
 • Работата в екип да развие чувство на отговорност и взаимопомощ.
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка – проект