История

Училището в село Средногорци е създадено през 1926 – 1927 година като Българско народно училище. За откриването му допринесли Райчо Капсъзов по занятие – земеделец, Николай Калайджиев – калайджия и Манол Велковски – секретар в обществения съвет. По това време училището се помещавало в джамията – едноетажна сграда с два входа. През единия вход се влизало в училището, което имало две стаи, а през другия в джамията. Нямало черни дъски и чинове. Тримата – Капсъзов, Калайджиев и Стойчев, отишли при директора на тогавашната дърводобивна фабрика и го склонили да отпусне дървен материал, а дърводелецът на фабриката, безплатно и след работно време, направил черните дъски и чиновете. До 1951/1952 г. училището е само начално, а през следващата учебна година е открит и 5 клас с 22 ученици. На 8 март 1954 година започва строежа на новата училищна сграда, в която на 1 септември е открита учебната година. Благодарение на първите учители – Бъчварова, Цанков и даскал Кольо, хората осъзнават значението и ползата от образование. Основно училище „Петко Рачов Славейков“, с. Средногорци е на 95 години, време през което успява да съхрани и продължи традициите си и в същото време да следва новите тенденции в образованието. Днес училището разполага с добра материална база и учебна среда – съвременна и модерна компютърна зала, добре обзаведени и освежени класни стаи, обновен ресурсен кабинет, физкултурен салон и многофункционална спортна площадка. Създадена е много добра организация за целодневно обучение, осигурен транспорт и столово хранене. Педагогическият колектив ежегодно повишава своята квалификация, отличава се с високи познания, адаптира се към непрекъснато променящите се образователни потребности и новите педагогически изисквания. Стреми се с личния пример да вдъхновява и мотивира възпитаници си. За повишаване качеството на образование на ученици и превръщане на училището в привлекателно място за учене се работи по европейски проекти и национални програми.