Занимания по интереси

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2022/2023г.

През учебната 2022-23 година в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Средногорци, се сформираха две групи занимания по интереси – национално финансиране.

Клуб „Всезнайко“, ръководител В. Тахирова

Клубът включва единадест ученици от IV клас. Целта на заниманията е да се засили интересът на учениците към математиката чрез игри, решаване на текстови, геометрични и логически задачи.

Клуб „уСТрЕМ“ , ръководител Р. Сираков

Клуб „уСТрЕМ“ включва седем ученици от VI клас, а целта заниманията е обогатяване на знанията чрез STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) мултидисциплинарен подход. В хода на занятията са заложени теми както от областта на физиката, електротехниката, механиката, така и от областта на информационните и компютърни технологии (програмиране). Включени са и практически задания с цел изготвяне на самостоятелни проекти с ползване на наличните набори от микроконтролери Arduino и Microbit

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021/2022г.

През учебната 2021-2022 г.  в ОУ „П. Р. Славейков“ са сформирани дви групи по Занимания по интереси:

Клуб „Математичко“, ръководител Р. Пачелийска

В клубът са включени 19 ученика от VII клас. Заложените за постигане цели са учениците да развият и обогатят ключовите си компетентности в областта на математиката, да развият умения за решаване на приложни задачи, да затвърдят знанията си в областта, чрез изготвяне на макети, табла и запознаване с различна литература.

Предствавителна изява: Отбелязване на Денят на лудолфовото число

С интерактивна игра от разстояние в обучителната платформа Kahoot, класовете от училището участваха в състезание. Решавайки логически задачи учениците учиха и се забавляваха. Победителите получиха атрактивна награда.

 

 

Клуб „уСТрЕМ“ , ръководител Р. Сираков

Клуб „уСТрЕМ“ включва седем ученици от V клас, а целта заниманията е обогатяване на знанията чрез STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) мултидисциплинарен подход. В хода на занятията са заложени теми както от областта на физиката, електротехниката, механиката, така и от областта на информационните и компютърни технологии (програмиране).

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.