Педагогически персонал

1. Снежа Фиданова Кехайова- начален учител

2. Мануела Асенова Сирачкова – начален учител

3. Кристина Росенова Минчева- начален учител

4. Тамара Юлиянова Бендерова – начален учител

5. Ели Славова Спичева – учител  в целодневно обучение, възпитание и труд

6. Севдалин Хубавенов Спичев – учител в целодневно обучение, възпитание и труд

7. Анелия Роженова Бендерова – старши учител по Български език и литература

8. Фатме Исеинова Караафузова – младши учител по английски език

9. Златка Стефанова Бендерова – старши учител по Технологии и предприемачество

10. Пламен Славов Лишковски – старши учител по география и икономика

11.Иван Огнянов Андонов – младши учител по физическо възпитание и спорт

12.Ведиха Ризова Разванска-Шейкова – учител в целодневно обучение възпитание и труд