Педагогически персонал

1. Меди Сувариева –  начален учител 1 клас

2. Мануела Асенова Сирачкова – начален учител 2 клас

3. Кристина Росенова Минчева- старши начален учител 3 клас

4. Тамара Юлиянова Бендерова – начален учител 4 клас

5. Ели Славова Спичева –  старши учител 1 група ЦДО

6. Севдалин Хубавенов Спичев –  старши учител 2 група ЦДО

7. Анелия Роженова Бендерова – старши учител по български език и литература

8. Фатме Исеинова Караафузова –  старши учител по английски език

9. Златка Стефанова Бендерова – старши учител по  математика

10. Пламен Славов Лишковски – старши учител по география и икономика

11.Иван Огнянов Андонов –  учител по физическо възпитание и спорт

12.Ведиха Ризова Разванска-Шейкова – старши учител в 3 група ЦДО