Обучение на учители

Дейност 4. Обучение и подготовка на учители за работа в мултикултурна среда

Цел на дейността:

Изграждане на организационен и професионален капацитет на педагогическите екипи за работа с деца от етнически малцинствени групи. Подготовка на ключовите заинтересовани страни за предлагане на адекватна подкрепа на учениците от малцинствен произход.

Обучение  с 31 участника от трите училища, разпределени в две групи. Едно изнесено, практически ориентирано обучение в два дни по темите: Мениджмънд на етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност; Тренинг по интеркултурна комуникативна компетентност.

още за проекта…