Цели на проекта

Общи цели:
Интегриране на деца от етнически малцинства за подпомагане на по-успешната им социална и трудова реализация, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование, развитие и изява на личностните им качества в училищата в селата Победа, Смолница, Дончево.

Специфични цели:
1. Засилване мотивацията за участие в образователния процес чрез дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда и специализирана работа с родителите на децата от етническите малцинства.
2. Изграждане и развиване на работещ модел за трайно намаляване на агресията чрез допълнителни занимания с деца и родители от ромската общност за превенция на отпадането.
3. Изграждане на организационен и професионален капацитет от специалисти за работа с деца от малцинствен произход.

още за проекта…