Дейности

Мотивационни визити с ученици в професионални училища с цел ориентиране и мотивиране на учениците за продължаване на образованието.

 

 

Екскурзия „Отворено сърце” с цел опознаване на културното богатство на други етнически групи и деца от други етноси и региони.

Разработване на планове/програми и провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище, в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система и учебния процес.

Индивидуални занятия по БЕЛ

Групови занятия по БЕЛ

Работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия и с ученици и родители от малцинствен произход с разнородни прояви на агресия чрез създаване на академия „Толерантни и отговорни”

 

 

Интегриране на учениците от етническите малцинства чрез създаване на клубове по интереси – танцов състав „Хоп-троп“, клуб "Приложни изкуства", клуб "Млад еколог"

Интегриране на учениците от етническите малцинства чрез създаване на клубове по интереси – СИП „Богатството на етносите“

 

още за проекта…