За Вас, Родители

Родителите имат следните права:
1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да участват в родителските срещи;
4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
6. да участват в училищното настоятелство;
7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.
 Вашето дете, наш ученик, има следните задължения:
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;
3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
4.. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
5. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
6 да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
7. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
8. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
9. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
10. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
11. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
12. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. при представяне на медицинска бележка;
2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя до класен ръководител;
3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.