Цели

  • Усъвършенстване на комуникативните компетенции на ученици и учители за модернизиране на образователния процес
  • Интегриране на информационно-комуникационните технологии в образователния процес
  • Внедряване на иновативни методи, подходи и стратегии в образователния процес
  • Въвеждане на европейско измерение в образованието
  • Обучение чрез eTwinning – виртуална класна стая
  • Изграждане на полезни партньорства на основата на международно сътрудничество и трансфер на опит
  • Обмяна на добри педагогически практики на училищно и европейско ниво, които ще осигурят по-голямо въздействие на резултатите на проекта