Критерии за приза „Ученик на годината“

I. Постижения в учебния и възпитателен процес
1. Отличен успех.
2. Отсъствия.
3. Наложени наказания.

II. Заемане на призови места на състезания и олимпиади
1. Олимпиади
2. Активно участие в проекти, конференции, конкурси, състезания, олимпиади
на училищно, регионално, национално ниво и получени награди.

ІІІ. Участие в училищния живот.

– Работа в училищния съвет;
– Участие в училищни тържества, празници, чествания и др.;
– Работа в извънучилищни мероприятия.

ІV. Толерантност и етичност в отношението към учители и съученици.