Административни услуги

Инфо 136 – детска градина-2На основание чл.72 ЗПУО;чл.36 от Наредба за предучилищното образование на завършилите подготвителна група се издава удостоверение за завършена подготвителна група.                                                                                                                     Услугата не се предоставя по електронен път.

 

За нас

Детска градина „Пролет”- е открита през  1964г. Настоящата 2020/21 учебна година в детското заведение се отглеждат и възпитават 130 деца на възраст от 3 до 7  години  разпределени в пет групи-първа,втора,трета, подготвителна и смесена група. Персонала се състои от 21 души,от тях 10 са педагогически ,11 обслужващ и две медицински сестри.Приоритет в работата ни са осъществяване на качествена възпитателно-образователната работа с децата и родителите като партньори . Програмните задачи реализираме изхождайки от позициите на детето и перспективите на неговото по-нататъшно  развитие.  Играта заема своето подобаващо място и роля,учебно –възпитателната дейност е основна форма за организиране на педагогическия процес и като следствие от това нараства степента на свобода,разкрепостеност и активиране на творческата дейност.Гарантираме правото на избор на децата в различни дейности като използваме индивидуална и групова форма на  работа. Родителите имат право по всяко време от режимните моменти да наблюдават децата си,съвместно да работим по въпросите от възпитателен и образователен аспект. От 2019/2020 учебна година в разновъзрастова група се прилага модела на педагогическата практика „Утринна приказка;От 2020/2021 учебна година първа и разновъзрастова група участват в национална програма „Успяваме зеадно“ в модул:“Хубаво е в детската градина“-с участие на родители-присъствено и в електронна среда;   Задължителната подготовка на децата за училище  преди постъпване в първи клас  гарантира  равен шанс на всички, помага за   безпроблемна адаптация към новата социална позиция ”ученик”. Детската градина е институция, чиято дейност се основава на личностно ориентирания подход на взаимодействие, отчитайки  факторите на средата . В нея се работи за положителното емоционално и естетическо развитие на детето, чрез съчетаване на общообразователни и възпитателни въздействия за утвър ждаване на детската индивидуалност, за развитие на талантите, умствените и  физическите му способности, чрез насочване на индивидуалната динамика и търсене на единство и хармония във физическото, умствено, духовното, нравственото и социалното развитие.През настоящата учебна година в детската градина са организирани допълнителни дейности  по шах и футбол.