Правилник за вътрешен трудов ред

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ

ГРАД  ДУПНИЦА

 

                                                       П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

 

за  ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

за учебната 2013/2014 година

 

 

С този  правилник се конкретизират правата и задълженията на учители, служители, работниците и на директора и урежда организацията на труда в училището съобразно провежданата учебно-възпитателна дейност.

 

С НЕГО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ:

 

–          педагогическия персонал

–          непедагогическия персонал

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

РАЗДЕЛ   I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ  II.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА, КАТО РАБОТОДАТЕЛ

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯА НА  ПЕРСОНАЛА ПО ТРУДОВО

                        ПРАВООТНОШЕНИЕ

РАЗДЕЛ  IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

РАЗДЕЛ   V.  ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ЧЛ. 1. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2013/2014 година е съобразен с Кодекса на труда /Закона за изменение и допълнение на КТ/, Закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта, Закона за Народната просвета, Правилника за приложение на Закона за народната просвета, Постановление № 162/ 30.06.2009 г. за изменение и допълнение на ППЗНП, Закона за изменение на ЗНП, с Правилника на ПГ по транспорт и със Закона за администрацията. Той цели създаването на оптимални условия за ефективен учебно-възпитателен процес, организация  на трудовата дисциплина, осигуряването на ред в учебните стаи и производтвените работилници в целия район на училището.

ЧЛ. 2. Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за всички работещи в училището и регламентира: основните функции и задължения на директора, учителите, служителите и работниците в учебното и работното време /Съгласно КТ гл.7  чл., чл. 139, 140, 141 и 142/

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА, КАТО РАБОТОДАТЕЛ

            ЧЛ. 3. Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището като:

 1. Спазва и прилага държавните образователни изисквания.
 2. Утвърждава Списък – образец № 1.
 3. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
 4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставенитем му  правомощия.
 5. Разпорежда се с бюджетните средства.
 6. Сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в училището по реда на КТ.
 7. Обявява свободните работни места в териториалното поделение на Агенцията по заетостта, град Дупница и в РИО – Кюстендил  в тридневен срок от овакантяването им.
 8. Награждава и наказва ученици, учители, служители и работници в съответствие с КТ, Закона за народната просвета, ППЗНП и правилника на училището.
 9. Организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им  в съответствие с държавните образователни изисквания.
 10. Подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб.
 11. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в повереното му училище.
 12. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация.
 13. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището.
 14. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание за длъжностите и работните заплати.
 15. Създава условия и съдейства на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност. Предоставя им безвъзмездно за ползуване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и др. материални условия, необходими за изпълнение на техните функции.
 16. Съдейства на представителите на работниците и служителите за изпълнение на функциите им и създава условия за осъществяване на дейността им.
 17. Представя на общото събрание на работниците и служителите в училището всяко тримесечие, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.
 18. Информира учители, служители и работници за колективните трудови договори, сключени в училището, с които е обвързан и дължи на разположение техните текстове.
 19. При всяко изменение на трудовото правоотношение е длъжен при първа възможност  или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на учителя, служителя или работника необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.
 20. Предоставя на подходящо място в училището своевременна писмена информация на учителите, служителите и работниците по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност за постоянна работа. Така информация предоставя и на представителите на синдикалните организации, както и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ.
 21. Предоставя по искане на учителя, работника или служителя  обективна и справедлива характеристика за професионалните му качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.
 22. Незабавно подава първоначална информация в РУ на МВР и на отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане” за случаите, при които има деца жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация, установена на територията на училището.
 23. Осигурява заместващи учители при отсъствието на титуляра. При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и здравето на учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ на отсъстващия учител.

 

ЧЛ. 4. Директорът на училището е председател на ПС и осигурява изпълнение на

решенията му.

 

ЧЛ. 5. Директорът на училището заверява ученическата книжка, личната карта, удостоверението за преместване, дипломата за средно образование, свидетелството за  професионална квалификация и дубликатите на диплома за средно образование и свидетелство за прфесионална квалификация.

 

ЧЛ. 6. Директорът разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган. След утвърждаването му осигурява неговото изпълнение и се отчита пред финансиращия орган.

 

Чл. 7.  Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от заеманата длъжност, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в училището.

 

ЧЛ. 8. Директорът към първо число на всеки календарен месец, установява дали има просрочени финансови задължения. При условие, че се установят просрочени задължения, повече от 1/12 от утвърдения бюджет, уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и му предлага за утвърждаване план за намаляване на разходите.

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУДОВО

ПРАВООТВОШЕНИЕ

 

 

ПРАВА

 

ЧЛ. 9. При изпълнение на възложената работа по трудово правоотношение, учителите и персонала имат право:

 1. На трудово възнаграждение съобразно качеството и количеството на своя труд.
 2. На работно време, почивки и отпуск с установена продължителност.
 3. На безопасни и здравословни условия на труд.
 4. На социално-битово и културно обслужване.
 5. На социално и здравно осигуряване.
 6. На поддръжка и повишаване на професионалната си квалификация, съобразно с изпълняваната работа.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

ЧЛ. 10. При изпълнение на възложената работа по трудово правоотношение, учителите и персонала са длъжни:

 1. Да се явяват на работа в състояние, позволяващо им да изпълняват възложените им задачи.
 2. Да спазват точно работното време и да го използват само за изпълнение на  възложената им работа.
 3. Да работи съзнателно и да изпълнява качествено и точно трудовите си  задължения и възложената работа, като проявява инициатива за постигане на по-добри резултати.
 4. Да изпълняват своевременно и точно законосъобразните решения и разпореждания на ръководството  на училището и колективните органи за управление.
 5. Да съгласуват работата си с останалите учители и служители в съответствие с указанията на ръководството на училището и да не извършват действия, които пречат на другите да изпълняват трудовите си задължения.
 6. При невъзможността да се явяват на работа по обективни причини, своевременно да уведомят  директора.
 7. При ползване на отпуск за временна нетрудоспособност, болничният лист да се представи най-късно 24 часа след издаването му.
 8. При ползване на платения годишен отпуск, по време на който се ползва отпуск за временна неработоспособност, служителите са длъжни писмено чрез подадена молба до директора да искат прекъсване на ползвания отпуск при условията  на чл. 175 ал.1 от КТ.
 9. При ползване на платен годишен отпуск по време на учебни занятия учителите са длъжни да уведомяват директора поне три дни предварително, с оглед осигуряване на заместващи учители.
 10. В заявлението за отпуск на учителя по време на учебни занятия има допълнителен реквизит „заместващ учител”. Реквизитът се попълва от директора или от подалия заявлението учител.
 11. Да спазват основните положения, моралните отговорности към детето, към семейството, към колегите и към обществото, заложени в Етичния кодекс на работещите с деца и да допринасят за това с личния си пример.
 12. Да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия .
 13. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически

или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и

религия.

 1. Незабавно да информират директора за случаите, при които има деца жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация, установена на територията на училището.
 2. Да сътрудничат при прилагането на координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

 

 

 

І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

 

            ЧЛ. 11. Учителите са задължени да работят целенасочено за активизиране на учениците и за максимално усвояване на знанията по време на час.

 

ЧЛ. 12./1/ Учителите са длъжни да осигуряват реда в коридорите и кабинетите по време

на междучасие и да подпомагат работата на дежурния учител. От кабинетите  и работилниците да напускат последни. След като завършат учебните занятия, оглеждат състоянието на кабинетите си и последни го напускат. Преподавателите са длъжни да носят финансова и материална отговорност за поверените им кабинети.

/2/ Да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

/3/ Да сътрудничат при прилагане на координационен механизъм за

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

/4/ Да се ръководят от своите правомощия в областта на закрилата на детето и принципите за зачитане на най-добрия интерес на детето.

/5/ Да прилагат ефективност и сътрудничество в работата по закрила на детето с цел да се предприемат бързи, адекватни и координирани действия за жертва на насилие или в риск от насилие в случаите, при които е необходима кризисна намеса, с цел предотвратяване на риска от насилие и намаляване на ефекта от преживяното за детето.

 

            ЧЛ. 13. Учителят има право:

1. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно ползва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.

4. Да повишава образованието и професионалната си квалификация; Да получава информация за  възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището от Регионалния инспекторат по образование и от Министерството на образованието и науката.

5. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

6. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

7. Членува в професионални  организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.

8. Да се развива кариерно. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес. Учителските длъжности са:

1. „младши учител”;

2. „учител”;

3. „старши учител”;

4. „главен учител”.

 

          ЧЛ. 14.  Учителят е длъжен:

 

 1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения включени в длъжностната му характеристика;
 2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на предмети „чужд език”, както и на учебни предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми;
 3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
 4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
 5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
 6. Да опазва живота и здравето на учениците по време на  образователно-възпитателния  процес и на други дейности, организирани от училището;
 7. Да подържа и повишава професионалната си квалификация;
 8. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да го насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанието на ученика при зачитане на неговото право да взема решение;
 9. Да не ползва мобилен телефон по време на час;
 10. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици.
 11. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
 12. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

13. Да изпълнява стриктно графика за дежурство.

14. Да уважава уникалността и потенциала на  всяко дете и да работи в негов интерес.

15. Да уважава колегите си, да ги подкрепя и насърчава в изпълнението на етичните правила.

16. Да служи като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.

17. Да спазва етичните правила, заложени в Етичния кодекс на работещите с деца.

 

Чл. 14а /1/ Лицата, заемащи длъжностите „младши учител“, „учител“, „старши учител“ и „главен учител“, изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

/2/ Лицата, заемащи длъжността „младши учител“, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от „старши учител“ и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователно-възпитателния процес.

/3/ На лице, заемащо длъжността „младши учител“ в училище, по изключение може да се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват само от лица,

заемащи длъжностите „учител“, „старши учител“ и „главен учител“.

 

Чл. 14б /1/ Лицата, заемащи длъжността „старши учител“, изпълняват и следните специфични задължения:

1. участват в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет в училището;

2. участват в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

3. подпомагат дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет;

4. анализират и обобщават резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет;

5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

6. подпомагат и ръководят дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител“;

7. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

8. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището, възложени им от директора на училището;

/2/ Лицата, заемащи длъжността „старши учител“, могат да предлагат преминаване от длъжност „младши учител“ на длъжност „учител“ на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес.

 

Чл. 14в. /1/ Лицата, заемащи длъжността „главен учител“, изпълняват и следните специфични задължения:

1. планират и координират квалификационно-методическата дейност в училището;

2. участват в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището;

3. обобщават анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

4. консултират лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

5. консултират и подпомагат лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

6. организират и координират обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците;

7. организират и провеждат училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

8. координират дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

9. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището, възложени им от директора на училището;

 

ЧЛ. 15. Учителят няма право:

 

 1. Да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на

физическо и психическо насилие върху тях. Учителят няма право да отстранява ученика от

учебен час или от извънурочни и  извънучилищни дейности.

 1. Да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на

интереси;

 1. Учителят и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за

държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити не могат да

извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за полагане на

държавните зрелостни изпити.

4.  Да организира и пропагандира дейности от политически, религиозен или етнически характер.

5. Самоволно да освобождава учениците преди изтичането на учебния час, без да уплътнява

учебното време до край, както и да размества учебни часове, без да съгласува действията си с

директора.

6. Да размества учебни часове от седмичното разписание, да слива паралелки без разрешението

на директора.

7. Да използва в работата си физически наказания и възпитателни методи, уронващи

достойнството на ученика.

8. Да организира и участва в дейности, които не зачитат достойнствата на децата или са опасни

и вредни за физическото и емоционалното им здраве и развитие.

9. Да организира и участва в дейности, които дискриминират децата на основата на раса,

етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на  статуса,

поведението или убеждението на родителите.

10.Да позволява провеждането и да участва в изследвания, които по някакъв начин могат да

застрашат здравето, образованието , развитието или благополучието на детето.

11.Да използува отношенията си със семейството за лично облагодетелстване и да влиза в

отношения с тях, които могат да навредят на ефективността на работа с детето.

 

 

РАЗДЕЛ  IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

 

            ЧЛ. 16. /1/ Работното време на учителите е 8 /осем/  часа дневно при 5 дневна работна седмица.

/2/ В рамките на  установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за:

1. Изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост и утвърдения Списък-Образец 1 за учебната година;

2. Участие в педагогически съвети и провеждани оперативки;

3. Класни и общи родителски срещи;

4. Сбирки на методическите обединения и на училищните комисии;

5. Провеждане на възпитателна работа;

6. Провеждане на консултации с родителите и учениците и допълнителна работа с тя;

7. Среща с родителите;

8. Реализирането на консултативния час на класния ръководител;

9. Други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност, като нарежданията на директора се възлагат със седмични задачи, заповеди, писма и др.

/3/ След изпълнение на посочените в ал. 2 задължения учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния ден.

/4/ По време на ваканциите учителите дежурят в рамките на 8-часов работен ден  – от 9.00 до 17.30 часа с обедна почивка от 13.00 до 13.30 часа.

 

            ЧЛ. 17. Учителите се явяват на работа най-късно 10 минути преди да започне учебния час, определен като първи за тях в седмичното разписание. Дежурните учители се явяват на работа най-късно 15 минути преди започването на първия учебен час.

 

            ЧЛ. 18. Началния и крайният час на работното време на останалия персонал, освен учителите, и обедната почивка се определят с настоящия Правилник.

То е:

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
 1. На директора:

 

          По време на учебните занятия

–          от 07,30 ч. до 16,00 ч.

–          обедна почивка от 12,30 – 13,00 ч.

По време на ваканции

–          от 09,00 ч. до 17,30 ч.

–          обедна почивка от 13,00 – 13,30 ч.

 

 1. На административен, обслужващ персонал и медицинска сестра

 

          По време на учебните занятия

–          от 07,30 ч. до 16,00 ч.

–    обедна почивка от 12,00 – 12,30 ч.

По време на ваканции

–          от 09,00 ч. до 17,30 ч.

–          обедна почивка от 13,00 – 13,30 ч.

 

 1. За учители и ученици

–          съгласно седмичното разписание учениците заемат местата си  след биенето на  първия звънец и напускат класните стаи и кабинетите след биенето на звънеца за края на  учебния  час.

–          всички ученици са длъжни да се явяват в училище 10 минути преди началото на първия им час.

–          дежурните учители се явяват в училище в 07.15 часа, а учителите имащи първи  час – 10 минути преди началото на часа.

–          учебните часове по теория започват в 07.30 часа и приключват съобразно седмичното разписание

–          часът на класа се провежда съобразно седмичното разписание

–          учебната практика се провежда съобразно седмичното разписание

–          производствената практика се провежда съгласно седмичното разписание и сключените договори с производствените предприятия/фирми

–          по време на ваканция на учениците, учителите работят с работно време определено съгласно заповед на директора или график, утвърден от директора

 

 1. Чистачки

          По време на учебните занятия

І-ва смяна      от 6.30  до 15.00 часа   обедна почивка – 11.30 – 12.00 часа

ІІ-ра смяна     от 8.00  до 16.30 часа   обедна почивка – 12.00 – 12.30 часа

По време на ваканции

–     съгласно заповед на директора

 1. Огняр

–          съгласно заповед на директора

 

            ЧЛ. 19.  Официални празници – съгласно чл. 154 ал.1 от КТ.

 

1. НОВА ГОДИНА  – 01 Януари

 

2. ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО –  03 Март

3. ДЕН НА ТРУДА И МЕЖДУНАРОДНАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ – 01 Май

 

4. ГЕРГЬОВДЕН, ДЕН  НА ХРАБРОСТТА И  БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ  – 06 Май

 

5. ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА  ПРОСВЕТА И КУЛТУРА – 24 Май

 

6. ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО – 06 Септември

 

7. ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ – 22 Септември

 

8. ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 01 Ноември – неприсъствен ден за всички учебни заведения

 

9. БЪДНИ ВЕЧЕР /КОЛЕДА/ – 24 Декември

 

10. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 25 и 26 Декември

 

11. ВЕЛИКДЕН  – 2 ДНИ  /НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК/

 

12. ВЕЛИКИ ПЕТЪК – 1 ДЕН / ПЕТЪК ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН/

 

Министерският съвет може да обявява и други дни еднократно за официални празници, дни за честване на определени професии, както и да размества почивните дни през годината.

Съгласно КТ  всеки е длъжен да спазва работното си време.

 

            ЧЛ. 20. Удължаване на работното време:

Съгласно чл. 136 а от КТ.

По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, след предварителна консултация с прeдставителите на работниците и  служителите, ако в Колективния трудов договор не е предвидено друго. За удължаването на работното време работодателят е длъжен да уведоми предварително инспекцията по труда.

1. Продължителността на работния ден не може да надвишава 10 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. Работодателят е длъжен да води специална книга за отчет на удължаването, съответно компенсирането на работното време.

2. Удължаването на работното време се допуска за срок до 60 работни дни през 1 календарна година, но  за не повече от 20 работни дни последователно.

3. При удължаване на работното време, работодателят е длъжен да компенсира удължаването на работното време чрез съответното му намаляване в срок до 4 месеца за всеки удължен работен ден. Когато работодателят не  компенсира удължаването на работното време в посочения срок, служителят има право сам да определи времето, през което ще се компенсира удължаването на работното време чрез съответното му  намаляване, като уведоми за това работодателя писмено 2 седмици предварително.

 

               ЧЛ. 21.  Нощен труд

Съгласно чл. 140 от КТ.

 1.  Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5 –дневна работна седмица е до 35 часа, на работното време през  нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.
 2. Нощен е трудът, който  се полага от 22,00 ч. до 06,00 часа.
 3. Нощният труд е забранен

3.1. Трудоустроени работници и служители, освен с тяхното съгласие и ако това не се отразява   неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на  здравните  органи.

3.2. Работници и служители, не навършили 18 години.

3.3. Бременни работнички и служителки  и майки с деца до 3-годишна възраст.

3.4. Майки с деца от 3 до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта, освен с писмено съгласие.

3.5. Работници и служители, които продължават образованието си  без откъсване от производството, освен  с тяхно съгласие.

При полагане на нощен труд – при поискване работодателят трябва да е готов да предостави на Главна инспекция по труда информация за броя отработени нощни часове и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

              

               ЧЛ. 22. Дисциплинарна отговорност

/1/ При виновно неизпълнение на трудовите задължения, на нарушителя се налагат

предвидените според сега действуващия КТ дисциплинарни наказания, независимо от

имуществената, административно наказателната или наказателната отговорност, ако такава се

предвижда.

 

Видове нарушения на трудовата дисциплина са:

1. Закъснение по-голямо от 15 минути, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

2. Явяване на работа в състояние, което не позволява да изпълнява възложените задачи;

3. Неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологични правила;

4. Неспазване на правилата за безопасни  и здравословни условия на труд.

5. Неизпълнение на законните нареждания на работодателя.

6. Злоупотреба с доверието  и уронване на доброто име на училището, както и разпространяването на поверителна информация;

7. Увреждане на имуществото на работодателя и  разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства.

8. Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в Правилника за вътрешния трудов ред, в Колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

9. Неспазване на седмичното разписание.

10. Освобождаване на ученици от учебен час.

11. Неспазване графика за дежурство и графиците за консултации.

12. Неизписване на преподадения материал в материалната книга.

13. Безпричинно отсъствие или  преждевременно напускане на заседания на Педагогическия съвет.

14. Уронване на авторитета и достойнството на член на училищния колектив.

15. Нарушаване клаузите на Етичния кодекс на работещите с деца.

 

 

ВИДОВЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

 

            ЧЛ. 23. Дисциплинарните наказания са:

1. Забележка

2. Предупреждение за уволнение

3. Уволнение

 

ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ

 

            ЧЛ. 24. Дисциплинарно уволнение се налага при:

1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко  от които не по-малко от един час.

2. Неявяване на работа в течение на два последователни работни дни.

3. Системни нарушения на трудовата дисциплина.

4. Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения.

5. Други тежки нарушения на трудовата дисцирплина.

 

РАЗДЕЛ  VІ.  ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

ДИРЕКТОР

 

           

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Директорът на държавно училище планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната  административно-управленска и финансова дейност на училището.

 

            ІІ. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1. учебно-възпитателна и методическа;

2. административно-управленска;

3. финансова;

4. организационна, координираща и контролна;

5. учебно-производствена;

6. санитарно-хигиенна;

7. социална.

 

            ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Директорът като орган за управление на училището организира, контролира и отговаря за цялостната му дейност;

2. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

3. Осъществява системен контрол върху учебно-възпитателния процес;

4. Подписва и подпечатва документи, свързани с областите на неговата дейност;

5. Съставя и представя за съгласуване в Регионалния инспекторат Сведение за организацията  на дейността в училището /Списък-образец № 1/;

6. Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименно разписаниое на длъжностите и работните заплати на основата на утвърдена численост на персонала и средна брутна работна заплата;

7. Разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;

8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с педагогическия и непедагогическия персонал.

9. Обявява свободните работни места в ДБТ и в РИО в тридневен срок от овакантяването им;

10. Обявява в тридневен срок в РИО освободените от учениците места в училището;

11. Осигурява  длъжностни характеристики, актуализира ги при необходимост, запознава педагогическия и непедагогическия персонал с тях срещу подпис;

12. Директорът е председател на  педагогическия съвет. Утвърждава документите, приети от педагогическия съвет и осигурява изпълнение на взетите от него решения;

13. Разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми;

14. Разпределя учениците по паралелки и определя със заповед класните ръководители;

15. Извършва задължителна  преподавателска работа съгласно утвърдените норми;

16. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в съответствие със Закона за народната просвета;

17. Съдейства на компетентните общински и държавни органи при извършване на проверки в училището;

18. Осигурява безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

19. Награждава и наказва ученици в съответствие със Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Правилника на училището.

20. Награждава и наказва  педагогическия и непедагогическия персонал на училището в съответствие с Кодекса на трудза и Правилника  за вътрешния трудов ред;

21. Организира приемането, обучението и възпитанието на деца и ученици в училището в съответствие с държавните образователни изисквания;

22. Създава условия за стимулиране на творческите изяви на ученици и учители;

23. Създава условия за насърчаване на квалификацията и кариерното развитие на учителите;

24. Съдейства на училищното настоятелство при осъществяването на неговата дейност;

25. Сключва Колективен трудов договор при условията  на глава  четвърта от Кодекса на труда и осигурява изпълнението му.

26. Спазва Етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за  закрила на детето, който представлява неразделна част, приложение към настоящата длъжностна характеристика.

27. Не допуска обособяване на паралелки с ученици от едно етническо малцинство и ги разпределя равномерно, когато етническият състав на съответния випуск позволява това.

28. Взема решения при конфликтни ситуации, като не допуска дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

29. Познава и прилага Закона за защита срещу дискриминацията.

30. Незабавно подава първоначална информация в РУ на МВР и на отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане” за случаите, при които има деца жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация, установена на територията на училището.

           

            ІV. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА

1. Планира и ръководи дейността на училището;

2. Разпределя, координира и контролира дейността на помощник-директора, учителите, възпитателите и обслужващия персонал;

3. Създава условия за осъществяване на възпитателна  работа; мотивира развитието на ученика съобразно неговите интереси и потребности; благоприятства формирането на гражданска  позиция и социална активност на учениците; създава условия за интегриране на ученика в училищната и социалната среда;

4. Планира и реализира стратегия за развитието на училището;

5. Директорът на държавно училище изпълнява нарежданията на министъра на образованието и науката и на началника на Регионалния инспекторат по образованието.

 

            V. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ

Директорът отговаря за:

1. Качеството и резултатите от учебно-възпитателния процес;

2. Осигуряването на изпълнението на държавните образователни изисквания;

3. Правилното водене и съхраняване на училищната документация;

4. Съхраняването на училищния гербов печат;

5. Изготвянето и изпълнението на училищния учебен план;

6. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

7. Опазването и обогатяването на материално-техническата база на училището;

8. Цялостната организация на процеса на труда в училището;

9. Осигуряването на информация, необходима за дейността на училището;

10.Прилагането на Кодекса на труда, Закона за народната просвета и другите нормативни актове, регламентиращи дейността на  училището;

11.Опазването на живота и здравето на учениците  при провеждането на  учебно-възпитателния процес;

12. Изготвянето на длъжностни характеристики на педагогическия и непедагогическия персонал, включващи като приложение правилата на Етичния кодекс на работещите с деца, както и за връчването им на персонала и осъществяване на контрол за тяхното спазване.

 

            VІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

1. Директорът взема решения за:

1.1.сключване, изменение и прекратяване на трудови договори като работодател в съответствие с Кодекса на труда;

1.2.сключване и прекратяване на договори с физически и юридически лица в съответствие с нормативните актове и предоставените му правомощия;

1.3.целесъобразно разходване на финансови средства;

1.4.педагогически и трудово-правни казуси, конфликтни и нестандартни ситуации;

1.5.повишаване ефективността и качеството на  учебно-възпитателния процес;

1.6.планирането и осъществяването на контролната дейност в училището;

 1. Адимистративните актове на директорите на държавните училища могат да се  отменят от министъра на образованието и науката.

 

VІІ. КОНТАКТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

 1. Директорът осъществява вътрешноорганизационни връзки с:

1.1.педагогическия и непедагогическия персонал;

1.2.учениците;

1.3.синдикалните организации в училището;

2. Директорът осъществява външни организационни връзки с:

2.1.Министерството на образованието и науката;

2.2.Регионалния инспекторат по образованието;

2.3.органите на държавната и местната власт;

2.4.родителите на учениците и обществеността;

2.5.юридически лица с нестопанска цел, фирми и други;

2.6.със средствата за масово осведомяване;

2.7.със съюзи на работодателите в системата на народната просвета;

2.8.със синдикати;

2.9.висши училища.

 

            VІІІ. ЗНАНИЯ, ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен “бакалавър”или “магистър”, професионална квалификация “учител” или педагогическа правоспособност.

2. Професионална област – области на висшето образование и професионални  направления, включени в Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, утвърдени с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., които да позволяват на директора да взема определения хорариум от учебни часове.

3. Професионален опит: не по-малко от 3 години учителски трудов стаж.

4. Специални умения и компетентности:

– познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на  народната просвета;

– способност да планира, организира и контролира дейности, свързани с изпълнението на  преките задължения;

– способност да работи в екип;

– способност да анализира, синтезира и да взема решения;

– комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

– при необходимост изпълнява и допълнителни дейности, възложени му от министъра на образованието и началника на РИО на МОН;

– познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УЧИТЕЛ”

 

 

Шифър : 23305005

23205006

23205002

І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. 1.      Планиране. Подготовка на учебния процес.

1.1.  Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати.

1.2.  Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадена образователна дейност.

1.3.  Изготвя годишно разпределение на учебния материал.

1.4.  Участва в разработването на училищни учебни планове и разработва учебни програми в случаите, предвидени в нормативните актове и образователните документи.

1.5.  Като класен ръководител планира дейността на класа, както и собствената си дейност.

1.6.  Планира взаимодействието с родителите, социалните партньори и социалната среда.

1.7.  Планира диагностичната дейност, свързана с прогреса и развитието на училището.

1.8.  Планира  системата за оценяване на резултатите от учебно-възпитателния процес.

1.9.  Участва в планирането на дейности на училищно ниво.

1.10.Участва в планирането на необходимите ресурси и материално-техническата база в съответната предметна област.

1.11.Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие.

 1. 2.      Провеждане на обучението в предметната област, която преподава.

2.1.  За всяка учебна седмица определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното постигане

структурира и провежда учебния процес.

2.2.  Създава и подържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които

благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения,  конструктивно обслужване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и ученици, така и между самите ученици.

2.3.  Използва подходящи образователни стратегии, методи и техники които:

–          дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

–          отговарят на различните образователни потребности на учениците;

–          мотивират учениците и стимулират личностното им  развитие

–          окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес;

–          стимулират ценностния подход в обучението и “Учението чрез правене”;

–          реализират вътрешно предметни и между предметни връзки;

–          разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейския и  познавателен опит и умения на учениците.

2.4. Използва учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на        оптимални резултати в конкретна учебна ситуация.

2.5. Обогатява учебния процес с научни новости от дадената предметна област.

2.6. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните  заложби, способности, интереси и предпочитания.

2.7. Съобразява изискванията си към учениците с възрастовите им способности и с поставените цели и стандарти на обучение в дадения вид училище.

3. Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет.

3.1. Изгражда във всички образователни степени и чрез  всеки учебен предмет у учениците:

–          комуникативни и комуникационни умения;

–          умения за самостоятелна работа;

–          умения за самостоятелно учене през целия живот;

–          умения за работа в екип и група;

–          умения за решаване на проблеми;

–          умения за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от разнообразни източници;

–          умения за критично и конструктивно мислене;

–          умения за работа с информационни технологии.

3.2. Съдейства за формирането на положителни нагласи към учението като ценност само по себе си и за изграждане стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.

3.3. Съдейства за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност,  съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество.

3.4. Съдейства за  формирането на позитивни социални и граждански умения и ценностни ориентации у учениците, чиято крайна цел е да бъдат основа при хармонизирането и балансирането по конструктивен начин на личностни, общностни, национални и глобални интереси и приоритети в социалната и жизнена реализация на личността.

3.5. Съдейства за формирането на конструктивни нагласи на  съпричастност, ангажираност и действие по екологични, граждански и социални проблеми в рамките на конкретната социална общност и нацията.

3.6. Чрез цялостната си дейност формира у  учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и самодисциплина и ги възпитава в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, действие и поведение.

3.7. Съдейства за пълноценното интегриране на учениците в училищната среда, съобразно специфичните им потребности.

 1. Диагностика, оценяване и отчитане на  постиженията на учениците и на учебния процес.

4.1. Установява равнища на знания, умения и отношения в началото на даден цикъл или форма на обучение / начало на учебна година, начало на раздел, начало на урок/, с цел ефективно организиране и  провеждане на обучението.

4.2. Използва различни форми за събиране на информация и оценяване на равнището на подготовка и постиженията на учениците, съобразно възрастовите и индивидуалните особености, спецификата на  предметната област и конкретната учебна ситуация.

4.3. Контролира и оценява ритмично и периодично прогреса, знанията и уменията на учениците. Съблюдава изискванията за водене на учебната документация по отношение на оценяването на учениците и неговото отразяване в документацията.

4.4. Регулярно информира всеки ученик и неговите родители за индивидуалния му прогрес и резултатите от обучението и обсъжда с ученика и родителите  пътищата за по-нататъшното индивидуално развитие

4.5. Съобщава предварително пред класа и пред отделните ученици в наблюдаема и измерима форма:

–          целите на  обучението;

–          критериите, по които може да се инденти5фицира овладяването на дадено равнище на знания, умения и компетенции;

–          изискванията свързани с оценяването на резултатите от обучението.

Целта на тази комуникация е  да  мотивира учениците, като им даде ясна и конкретна представа за целите и изискванията на обучението и им предостави средства за контрол и оценка на собствения им прогрес в ученето.

4.6. Използва методи и форми за измерване и оценяване на постиженията на учениците и на резултатите от учебния процес, които са адекватни на:

–          характера на поставените цели;

–          природата на набелязаните за усвояване знания, умения и компетенции

–          възрастовите и психологически особености на учениците.

4.7.Оценява резултатността на учебния процес, с цел усъвършенстване и постигане на по-добра ефективност и ефективност на преподаването, обучението и процесите на учене.

За учителите по учебна практика са валидни и следните специфични функции и задължения:

–          обучава учениците в учебните работилници, като ги възпитава в трудова и технологична  дисциплина, на акуратност и прецизност в работата;

–          подготвя работните места и осигурява за учениците от групата инструменти, материали , чертежи и друга техническа документация. Осигурява поддържане на реда в учебните работилници, чистотата и реда на работните места на учениците, грижи се  за правилното използване на машините, съоръженията и инструментите;

–          осигурява безопасност и хигиена на труда на учениците по време на обучението в учебните работилници;

–          организира правилното използване на материалната база, учебната работилница , отговаря за опазването и изправността на машините и съоръженията , и за спазване на изискванията на ТБ и ОТ;

–          насочва учениците към творчески  отношения при изпълнение на възложените им задачи, насърчава ги и ги подпомага в развитието на техническото им мислене, предпоставка за рационализаторство и новаторство

 

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ КАТО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

1. Съвместно с другите учители организира възпитателната работа с учениците от поверения  му клас. За тази цел, съвместно с учениците от класа и съобразявайки се с техните интереси в началото на годината до 30.09. изготвя план за работа на класния ръководител.

2. Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

3.  Анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и предприема превантивни и корективни мерки за спазване с тях.

4. Контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката.

5. Своевременно уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по ППЗНП.

6. Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите  му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

7. Изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП.

8. Организира и провежда родителски срещи.

9. Периодично организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, организира и провежда часа на класа и работи за развитието на паралелката като общност.

10. Участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник.

11. Осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично се за успеха и развитието на учениците от паралелката  по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

12. Осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

13. Осъществява връзка и подпомага специалистите които работят с ученици от паралелката.

14. Води редовно и съхранява учебната документация за паралелката

15. По време на родителските срещи не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

16. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемно време на учителите в училището.

 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ

1. Дежурният учител се явява на работа   ½  час пред започване на учебните занятия.

2. Вписва часовете в седмичното разписание за деня и имената на дежурните учители и на отсъстващите учители.

3. С диагонална линия унищожава полето по учебния предмет, по който отсъства учител за деня.

4. При идването си на работа проверява състоянието на коридора, за който отговора и при констатирани нарушения от предишния ден уведомява писмено директора.

5. По време на междучасията стои в коридора сред учениците и контролира дисциплината и опазването на цокли, стени, тавани, врати, брави, прозорци, ключове, контакти, глобуси и др.

6. Не допуска пушене в  района на училищните помещения за които отговаря и района на училището, въдворява ред и предявява изисквания за спазване  на хигиена и културно поведение.

7. При повреда на училищно имущество посочено в т.5 по време на дежурството му е длъжен да открие извършителите и в писмена форма да ги докладва на директора.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ  ФУНКЦИИ

1. Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с  с изискванията на неговата работа, определена в различните нормативни актове и образователни документи.

2. Води установената училищна документация, свързана с неговата дейност.

3. Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различните организационни и методически форми и мероприятия, свързани с дейността на училището.

4. Отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база..

5. Създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците.

6. Носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището.

7. Създава сигурна обществена среда, в която ученикът да получи адекватни здравни грижи, възпитание и живот без насилие.

8. Следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния  процес.

9. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

 

V. ПРОФЕСИОНАЛНА И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Обогатява и разширява знанията си за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.

2. Разбира и уважава уникалността на всяко дете и работи в най-добрия интерес на ученика.

3. Зачита и защитава личното достойнство, правата и  индивидуалността на всеки ученик.

4. Познава и спазва законите и процедурите , защитаващи учениците от насилие.

5. Не участва в дейности, които не зачитат достойнството или  дисциплинират по някакъв начин учениците  по расов, етнически, национален или религиозен принцип.

6. При необходимост съдейства или работи с организациите за закрила на детето.

7. Работи за утвърждаване авторитета на учебното заведение, като не участва в дейности уронващи престижа на професията и училището.

8. Изгражда и подържа  отношения в уважение , доверие, сътрудничество и колегиалност.

9. Не допуска в работата си методи, нарушаващи достойнството на ученика.

10. Не допуска физическо, психическо или друго насилие над учениците.

11. Съблюдава професионалната и колегиална етика.

12. Не разпространява информация за учениците от персонален характер, която би могла да наруши правата на детето и човешките права.

13. Не допуска дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

14. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

VI. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА

ПОЗНАВА

1. Закон за народната просвета /ЗНП/.

2. Правилник за прилагана на закона за народната просвета /ППЗНП/.

3. Кодекс на труда  в частите му регламентиращи неговите права и задължения, като страна по трудовото правоотношение.

4. Конвенция за правата на човека.

5. Конвенция за правата на детето.

6. Нормативни актове и документи и учебната документация , свързани с организацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес в който то е пряко ангажирано.

7. Училищната документация  с която работи

8. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи  безопасни и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

9. Етичен кодекс на работещите с деца.

10. Закон за защита срещу дискриминацията

11. Координационният механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация.

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС:

1. Подчинен е на директора.

2. Осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействие със:

– учениците;

– техните родители;

– учители и възпитатели от същото и други училища

– управленческия и другия административен персонал на училището;

– членове на училищното настоятелство;

– експерти от РИО на МОН  и МОН;

– специалисти в областта на образованието от Общината и други представители на местната  власт;

– представители на обществени и неправителствени организации;

– висши учебни заведения, институти и звена  за квалификация на учители;

– неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на децата;

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Съгл. Инструкция № 2/ 29.07.1994 г. на МОМН и Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 2 от 12.09.2003г. Длъжността се заема с назначаване от директора.

 

ІХ. ДРУГИ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ СЪОБРАЗНО ЗАЕМАНАТА  ДЛЪЖНОСТ

1.Съгласно чл. 120 ал. 3 от КТ.

Запознати с длъжностната характеристика: съгласно приложен списък.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ УЧИТЕЛ”

 

 

Шифър : 23305008

23205007

23205003

 

I. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

            Работи за осъществяване на държавната политика в областта на образованието и правилната организация на образователно-възпитателния процес в училище.

 

II. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1. учебно-възпитателна и методическа;

2. административна

3. организационна и координираща;

4. учебно-производствена.

5. социална.

 

      IIІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 1. 1.      Планиране. Подготовка на учебния процес.

1.1.  Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати.

1.2.  Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадена образователна дейност.

1.3.  Изготвя годишно разпределение на учебния материал.

1.4.  Участва в разработването на училищни учебни планове и разработва учебни програми в случаите, предвидени в нормативните актове и образователните документи.

1.5.  Като класен ръководител планира дейността на класа, както и собствената си дейност.

1.6.  Планира взаимодействието с родителите, социалните партньори и социалната среда.

1.7.  Планира диагностичната дейност, свързана с прогреса и развитието на училището.

1.8.  Планира  системата за оценяване на резултатите от учебно-възпитателния процес.

1.10.Участва в планирането на дейности на училищно ниво.

1.10.Участва в планирането на необходимите ресурси и материално-техническата база в съответната предметна област.

1.11.Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие.

 1. 2.      Провеждане на обучението в предметната област, която преподава.

2.1.  За всяка учебна единица определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното

постигане структурира и провежда учебния процес.

2.2.  Създава и подържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които

благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения,  конструктивно обслужване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и ученици, така и между самите ученици.

2.3.  Използва подходящи образователни стратегии, методи и техники които:

–          дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

–          отговарят на различните образователни потребности на учениците;

–          мотивират учениците и стимулират личностното им  развитие

–          окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес;

–          стимулират ценностния подход в обучението и “Учението чрез правене”;

–          реализират вътрешно предметни и между предметни връзки;

–          разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейския и  познавателен опит и умения на учениците.

2.4. Използва учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на        оптимални резултати в конкретна учебна ситуация.

2.5. Обогатява учебния процес с научни новости от дадената предметна област.

2.6. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните  заложби, способности, интереси и предпочитания.

2.7. Съобразява изискванията си към учениците с възрастовите им способности и с поставените цели и стандарти на обучение в дадения вид училище.

3. Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет.

3.1. Изгражда във всички образователни степени и чрез  всеки учебен предмет у учениците:

–          комуникативни и комуникационни умения;

–          умения за самостоятелна работа;

–          умения за самостоятелно учене през целия живот;

–          умения за работа в екип и група;

–          умения за решаване на проблеми;

–          умения за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от разнообразни източници;

–          умения за критично и конструктивно мислене;

–          умения за работа с информационни технологии.

3.2. Съдейства за формирането на положителни нагласи към учението като ценност само по себе си и за изграждане стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.

3.3. Съдейства за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност,  съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество.

3.4. Съдейства за  формирането на позитивни социални и граждански умения и ценностни ориентации у учениците, чиято крайна цел е да бъдат основа при хармонизирането и балансирането по конструктивен начин на личностни, общности, национални и глобални интереси и приоритети в социалната и жизнена реализация на личността.

3.5. Съдейства за формирането на конструктивни нагласи на съпричастност, ангажираност и действие по екологични, граждански и социални проблеми в рамките на конкретната социална общност и нацията.

3.6. Чрез цялостната си дейност формира у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и самодисциплина и ги възпитава в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, действие и поведение.

3.7. Съдейства за пълноценното интегриране на учениците в училищната среда, съобразно специфичните им потребности.

4. Диагностика, оценяване и отчитане на  постиженията на учениците и на учебния процес.

4.1.Установява равнища на знания, умения и отношения в началото на даден цикъл или форма на обучение / начало на учебна година, начало на раздел, начало на урок/, с цел ефективно организиране и  провеждане на обучението.

4.2.Използва различни форми за събиране на информация и оценяване на равнището на подготовка и постиженията на учениците, съобразно възрастовите и индивидуалните особености, спецификата на  предметната област и конкретната учебна ситуация.

4.3.Контролира и оценява ритмично и периодично прогреса, знанията и уменията на учениците. Съблюдава изискванията за водене на учебната документация по отношение на оценяването на учениците и неговото отразяване в документацията.

4.4.Регулярно информира всеки ученик и неговите родители за индивидуалния му прогрес и резултатите от обучението и обсъжда с ученика и родителите  пътищата за по-нататъшното индивидуално развитие

4.5.Съобщава предварително пред класа и пред отделните ученици в наблюдаема и измерима форма:

–          целите на обучението;

–          критериите, по които може да се идентифицира овладяването на дадено равнище на знания, умения и компетенции;

–          изискванията свързани с оценяването на резултатите от обучението.

Целта на тази комуникация е да мотивира учениците, като им даде ясна и конкретна представа за целите и изискванията на обучението и им предостави средства за контрол и оценка на собствения им прогрес в ученето.

4.6.Използва методи и форми за измерване и оценяване на постиженията на учениците и на резултатите от учебния процес, които са адекватни на:

–          характера на поставените цели;

–          природата на набелязаните за усвояване знания, умения и компетенции

–          възрастовите и психологически особености на учениците.

4.7.Оценява резултатността на учебния процес, с цел усъвършенстване и постигане на по-добра ефективност и ефективност на преподаването, обучението и процесите на учене.

За учителите по учебна практика са валидни и следните специфични функции и задължения:

–          обучава учениците в учебните работилници, като ги възпитава в трудова и технологична  дисциплина, на акуратност и прецизност в работата;

–          подготвя работните места и осигурява за учениците от групата инструменти, материали , чертежи и друга техническа документация. Осигурява поддържане на реда в учебните работилници, чистотата и реда на работните места на учениците, грижи се  за правилното използване на машините, съоръженията и инструментите;

–          осигурява безопасност и хигиена на труда на учениците по време на обучението в учебните работилници;

–          организира правилното използване на материалната база, учебната работилница , отговаря за опазването и изправността на машините и съоръженията , и за спазване на изискванията на ТБ и ОТ;

–          насочва учениците към творчески  отношения при изпълнение на възложените им задачи, насърчава ги и ги подпомага в развитието на техническото им мислене, предпоставка за рационализаторство и новаторство

 

IV. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;

2. преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език”, общува с учениците на книжовен български език и ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;

3. уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

4. участва в работата на педагогическия съвет и изпълнява неговите решения;

5. изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа

дейност и контрол в системата на народната просвета;

6. опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

7. подържа и повишава професионалната си квалификация;

8. информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, насочва ги към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

9. не ползва мобилен телефон по време на час;

10. не пуши, не внася и не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

11. явява се на работа с облекло и във вид,  които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

12. не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

13. планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподава;

14. формира знания, умения  и нагласи у учениците;

15. диагностицира, насърчава и оценява постиженията на учениците, на които преподава;

16. анализира резултатите при оценяване на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава;

17. подпомага лицата заемащи длъжността „младши учител” да усъвършенстват практическите си компетентности и да се адаптират към образователно-възпитателния процес

 

V. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. участва в провеждането на квалификационно-методическата дейност по съответния учебен предмет в училището;

2. участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

3. подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет;

4. анализира и оценява резултатите, получени от входните и изходните равнища и/или външно оценяване от съответния учебен предмет на равнище клас;

5. използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

6. подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител”;

7. участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

8. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училище, възложени от директора на училището.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

1. Съвместно с другите учители организира възпитателната работа с учениците от поверения  му клас. За тази цел, съвместно с учениците от класа и съобразявайки се с техните интереси в началото на годината до 30.09. изготвя план за работа на класния ръководител.

2. Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

3.  Анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и предприема превантивни и корективни мерки за спазване с тях.

4. Контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката.

5. Своевременно уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по ППЗНП.

6. Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите  му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

7. Изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП.

8. Организира и провежда родителски срещи.

9. Периодично организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, организира и провежда часа на класа и работи за развитието на паралелката като общност.

10. Участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник.

11. Осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично се за успеха и развитието на учениците от паралелката  по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

12. Осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

13. Осъществява връзка и подпомага специалистите които работят с ученици от паралелката.

14. Води редовно и съхранява учебната документация за паралелката

15. По време на родителските срещи не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

16. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемно време на учителите в училището.

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ДЕЖУРЕН

1. Дежурният учител се явява на работа   ½  час пред започване на учебните занятия.

2. Вписва часовете в седмичното разписание за деня и имената на дежурните учители и на отсъстващите учители.

3. С диагонална линия унищожава полето по учебния предмет, по който отсъства учител за деня.

4. При идването си на работа проверява състоянието на коридора, за който отговора и при констатирани нарушения от предишния ден уведомява писмено директора.

5. По време на междучасията стои в коридора сред учениците и контролира дисциплината и опазването на цокли, стени, тавани, врати, брави, прозорци, ключове, контакти, глобуси и др.

6. Не допуска пушене в  района на училищните помещения за които отговаря и района на училището, въдворява ред и предявява изисквания за спазване  на хигиена и културно поведение.

7. При повреда на училищно имущество посочено в т.5 по време на дежурството му е длъжен да открие извършителите и в писмена форма да ги докладва на директора.

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННИ  ФУНКЦИИ

1. Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията на неговата работа, определена в различните нормативни актове и образователни документи.

2. Води установената училищна документация, свързана с неговата дейност.

3. Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различните организационни и методически форми и мероприятия, свързани с дейността на училището.

4. Отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база..

5. Създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците.

6. Носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището.

7. Създава сигурна обществена среда, в която ученикът да получи адекватни здравни грижи, възпитание и живот без насилие.

8. Следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния  процес.

9. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

 

IX. ПРОФЕСИОНАЛНА И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Обогатява и разширява знанията си за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.

2. Разбира и уважава уникалността на всяко дете и работи в най-добрия интерес на ученика.

3. Зачита и защитава личното достойнство, правата и  индивидуалността на всеки ученик.

4. Познава и спазва законите и процедурите, защитаващи учениците от насилие.

5. Не участва в дейности, които не зачитат достойнството или  дисциплинират по някакъв начин учениците  по расов, етнически, национален или религиозен принцип.

6. При необходимост съдейства или работи с организациите за закрила на детето.

7. Работи за утвърждаване авторитета на учебното заведение, като не участва в дейности уронващи престижа на професията и училището.

8. Изгражда и подържа  отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

9. Не допуска в работата си методи, нарушаващи достойнството на ученика.

10. Не допуска физическо, психическо или друго насилие над учениците.

11. Съблюдава професионалната и колегиална етика.

12. Не разпространява информация за учениците от персонален характер, която би могла да наруши правата на детето и човешките права.

13. Не допуска дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

14. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

X. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА

1. Закон за народната просвета /ЗНП/;

2. Правилник за прилагана на закона за народната просвета /ППЗНП/;

3. Кодекс на труда  в частите му, регламентиращи неговите права и задължения, като страна по трудовото правоотношение;

4. Конвенция за правата на човека;

5. Конвенция за правата на детето;

6. Нормативни актове и документи и учебната документация, свързани с организацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес в който той е пряко ангажирано ;

7. Училищната документация,  с която работи;

8. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи  безопасни и здравословни условия на труд в съответната област на обучение;

9. Етичен кодекс на работещите с деца;

10. Закон за защита срещу дискриминацията;

11. Координационният механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация.

 

 

XI.  КОНТАКТИ

1. Подчинен е на директора.

2. Осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия със:

– учениците;

– техните родители;

– учители от същото и други училища;

– управленския и другия административен персонал на училището;

– членове на училищното настоятелство;

– експерти от РИО и МОН и МОН;

– специалисти в областта на образованието от Общината и други представители на местната  власт;

– представители на обществени и неправителствени организации;

– висши учебни заведения, институти и звена  за квалификация на учители;

– неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на децата;

 

XII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, придобита професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност.

Длъжността по учебни предмети от професионалната подготовка може да се заема от лица с диплома за завършена степен на висшето образование  по съответната специалност. /чл. 124а ал.3 от ППЗНП/

2. Професионален опит: 10 години учителски стаж.

Длъжността се заема с назначаване от директора

 

            ХIII. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

            1. способност да планира, организира и контролира дейности свързани с преките си задължения;

2. способност да работи в екип;

3. способност да анализира конкретна ситуация и да взема решения;

4. комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

5. притежава компютърни умения;

6. при необходимост изпълнява и допълнителни дейности, възложени му от директора.

 

Запознати с длъжностната характеристика: съгласно приложен списък.

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ”

 

Шифър : 23207008

 

            I. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

            Главният учител в училището планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

 

II. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1. учебно-възпитателна и методическа;

2. административна;

3. организационна, координираща и контролна;

4. учебно-производствена;

5. социална.

 

            IIІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

1. Планиране. Подготовка на учебния процес.

1.1. Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати.

1.2. Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен

инструментариум за реализация на дадена образователна дейност.

1.3. Изготвя годишно разпределение на учебния материал.

1.4. Участва в разработването на училищни учебни планове и разработва учебни програми в

случаите, предвидени в нормативните актове и образователните документи.

1.5. Като класен ръководител планира дейността на класа, както и собствената си дейност.

1.6. Планира взаимодействието с родителите, социалните партньори и социалната среда.

1.7. Планира диагностичната дейност, свързана с прогреса и развитието на училището.

1.8. Планира  системата за оценяване на резултатите от учебно-възпитателния процес.

1.9. Участва в планирането на дейности на училищно ниво.

1.10. Участва в планирането на необходимите ресурси и материално-техническата база в съответната предметна област.

1.11. Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие.

 1. 2.      Провеждане на обучението в предметната област, която преподава.

2.1.За всяка учебна единица определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното

постигане структурира и провежда учебния процес.

2.2.Създава и подържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които

благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения,  конструктивно обслужване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и ученици, така и между самите ученици.

2.3.Използва подходящи образователни стратегии, методи и техники които:

–          дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

–          отговарят на различните образователни потребности на учениците;

–          мотивират учениците и стимулират личностното им  развитие

–          окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес;

–          стимулират ценностния подход в обучението и “Учението чрез правене”;

–          реализират вътрешно предметни и между предметни връзки;

–          разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейския и  познавателен опит и умения на учениците.

2.4. Използва учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на        оптимални резултати в конкретна учебна ситуация.

2.5. Обогатява учебния процес с научни новости от дадената предметна област.

2.6. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните  заложби, способности, интереси и предпочитания.

2.7. Съобразява изискванията си към учениците с възрастовите им способности и с поставените цели и стандарти на обучение в дадения вид училище.

3. Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет.

3.1. Изгражда във всички образователни степени и чрез  всеки учебен предмет у учениците:

–          комуникативни и комуникационни умения;

–          умения за самостоятелна работа;

–          умения за самостоятелно учене през целия живот;

–          умения за работа в екип и група;

–          умения за решаване на проблеми;

–          умения за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от разнообразни източници;

–          умения за критично и конструктивно мислене;

–          умения за работа с информационни технологии.

3.2. Съдейства за формирането на положителни нагласи към учението като ценност само по себе си и за изграждане стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.

3.3. Съдейства за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност,  съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество.

3.4. Съдейства за  формирането на позитивни социални и граждански умения и ценностни ориентации у учениците, чиято крайна цел е да бъдат основа при хармонизирането и балансирането по конструктивен начин на личностни, общностни, национални и глобални интереси и приоритети в социалната и жизнена реализация на личността.

3.5. Съдейства за формирането на конструктивни нагласи на съпричастност, ангажираност и действие по екологични, граждански и социални проблеми в рамките на конкретната социална общност и нацията.

3.6. Чрез цялостната си дейност формира у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и самодисциплина и ги възпитава в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, действие и поведение.

3.7. Съдейства за пълноценното интегриране на учениците в училищната среда, съобразно специфичните им потребности.

4. Диагностика, оценяване и отчитане на  постиженията на учениците и на учебния процес.

4.1.Установява равнища на знания, умения и отношения в началото на даден цикъл или форма

на обучение / начало на учебна година, начало на раздел, начало на урок/, с цел ефективно организиране и  провеждане на обучението.

4.2.Използва различни форми за събиране на информация и оценяване на равнището на

подготовка и постиженията на учениците, съобразно възрастовите и индивидуалните особености, спецификата на  предметната област и конкретната учебна ситуация.

4.3.Контролира и оценява ритмично и периодично прогреса, знанията и уменията на учениците.

Съблюдава изискванията за водене на учебната документация по отношение на оценяването на учениците и неговото отразяване в документацията.

4.4.Регулярно информира всеки ученик и неговите родители за индивидуалния му прогрес и

резултатите от обучението и обсъжда с ученика и родителите  пътищата за по-нататъшното индивидуално развитие

4.5.Съобщава предварително пред класа и пред отделните ученици в наблюдаема и измерима

форма:

–          целите на  обучението;

–          критериите, по които може да се идентифицира овладяването на дадено равнище на знания, умения и компетенции;

–          изискванията свързани с оценяването на резултатите от обучението.

Целта на тази комуникация е  да  мотивира учениците, като им даде ясна и конкретна

представа за целите и изискванията на обучението и им предостави средства за контрол и оценка на собствения им прогрес в ученето.

4.6.Използва методи и форми за измерване и оценяване на постиженията на учениците и на

резултатите от учебния процес, които са адекватни на:

–          характера на поставените цели;

–          природата на набелязаните за усвояване знания, умения и компетенции

–          възрастовите и психологически особености на учениците.

4.7.Оценява резултатността на учебния процес, с цел усъвършенстване и постигане на по-добра

ефективност и ефективност на преподаването, обучението и процесите на учене.

За учителите по учебна практика са валидни и следните специфични функции и задължения:

–          обучава учениците в учебните работилници, като ги възпитава в трудова и технологична  дисциплина, на акуратност и прецизност в работата;

–          подготвя работните места и осигурява за учениците от групата инструменти, материали , чертежи и друга техническа документация. Осигурява подържане на реда в учебните работилници, чистотата и реда на работните места на учениците, грижи се  за правилното използване на машините, съоръженията и инструментите;

–          осигурява безопасност и хигиена на труда на учениците по време на обучението в учебните работилници;

–          организира правилното използване на материалната база, учебната работилница , отговаря за опазването и изправността на машините и съоръженията , и за спазване на изискванията на ТБ и ОТ;

–          насочва учениците към творчески  отношения при изпълнение на възложените им задачи, насърчава ги и ги подпомага в развитието на техническото им мислене, предпоставка за рационализаторство и новаторство

 

IV. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;

2. преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език”, общува с учениците на книжовен български език и ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;

3. уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

4. участва в работата на педагогическия съвет и изпълнява неговите решения;

5. изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа

дейност и контрол в системата на народната просвета;

6. опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

7. подържа и повишава професионалната си квалификация;

8. информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, насочва ги към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

9. не ползва мобилен телефон по време на час;

10. не пуши, не внася и не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

11. явява се на работа с облекло и във вид,  които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

12. не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

13. планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподава;

14. формира знания, умения  и нагласи у учениците;

15. диагностицира, насърчава и оценява постиженията на учениците, на които преподава;

16. анализира резултатите при оценяване на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава;

17. подпомага лицата заемащи длъжността „младши учител” и „учител” да усъвършенстват практическите си компетентности и да се адаптират към образователно-възпитателния процес

 

V. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. планира, организира и координира квалификационно-методическата дейност в училището;

2. участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на държавни зрелостни, държавни квалификационни изпити и външно оценяване в училището;

3. обобщава анализите и резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

4. анализира и оценява резултатите, получени от входните и изходните равнища и/или външно оценяване от съответния учебен предмет на равнище клас;

5. консултира лицата, заемащи длъжността „учител” и длъжността „старши учител” в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

6. консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

7. организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на образование и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;

8. организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

9. координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

10. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

11. на лицето, заемащо длъжността „главен учител” в училището, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите „учител” и „старши учител”.

            VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

1. Съвместно с другите учители организира възпитателната работа с учениците от поверения  му клас. За тази цел, съвместно с учениците от класа и съобразявайки се с техните интереси в началото на годината до 30.09. изготвя план за работа на класния ръководител.

2. Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

3.  Анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и предприема превантивни и корективни мерки за спазване с тях.

4. Контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката.

5. Своевременно уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по ППЗНП.

6. Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите  му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

7. Изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП.

8. Организира и провежда родителски срещи.

9. Периодично организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, организира и провежда часа на класа и работи за развитието на паралелката като общност.

10. Участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник.

11. Осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично се за успеха и развитието на учениците от паралелката  по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

12. Осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

13. Осъществява връзка и подпомага специалистите които работят с ученици от паралелката.

14. Води редовно и съхранява учебната документация за паралелката

15. По време на родителските срещи не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

16. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемно време на учителите в училището.

 

            VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ДЕЖУРЕН

1. Дежурният учител се явява на работа   ½  час пред започване на учебните занятия.

2. Вписва часовете в седмичното разписание за деня и имената на дежурните учители и на отсъстващите учители.

3. С диагонална линия унищожава полето по учебния предмет, по който отсъства учител за деня.

4. При идването си на работа проверява състоянието на коридора, за който отговора и при констатирани нарушения от предишния ден уведомява писмено директора.

5. По време на междучасията стои в коридора сред учениците и контролира дисциплината и опазването на цокли, стени, тавани, врати, брави, прозорци, ключове, контакти, глобуси и др.

6. Не допуска пушене в  района на училищните помещения за които отговаря и района на училището, въдворява ред и предявява изисквания за спазване  на хигиена и културно поведение.

7. При повреда на училищно имущество посочено в т.5 по време на дежурството му е длъжен да открие извършителите и в писмена форма да ги докладва на директора.

 

            VIII. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА

Главният учител отговаря за:

1. Качественото провеждане на учебния процес;

2. Осигуряване на изпълнението на държавните образователни изисквания;

3. Спазване на вътрешния ред в училището;

4. Възпитателната работа и спазване на учебните планове и програми;

5. Правилното водене и съхраняване на училищната и учебната документация;

6. Нормалното протичане на всички изпити по преподавания от него предмет;

7. Състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база;

8.Опазване живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището;

9.Изпълнението на дейностите по организирането и провеждането на външно оценяване, олимпиади и състезания;

10.Квалификационна и методическа дейност на учителите от училището;

11.Електронното въвеждане  на данни от външното оценяване в специализираните сайтове на МОН.

12.Ежеседмично въвеждане на информация в електронния дневник на училището.

 

            IX. ПРОФЕСИОНАЛНА И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Обогатява и разширява знанията си за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.

2. Разбира и уважава уникалността на всяко дете и работи в най-добрия интерес на ученика.

3. Зачита и защитава личното достойнство, правата и  индивидуалността на всеки ученик.

4. Познава и спазва законите и процедурите, защитаващи учениците от насилие.

5. Не участва в дейности, които не зачитат достойнството или  дисциплинират по някакъв начин учениците  по расов, етнически, национален или религиозен принцип.

6. При необходимост съдейства или работи с организациите за закрила на детето.

7. Работи за утвърждаване авторитета на учебното заведение, като не участва в дейности уронващи престижа на професията и училището.

8. Изгражда и подържа  отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

9. Не допуска в работата си методи, нарушаващи достойнството на ученика.

10. Не допуска физическо, психическо или друго насилие над учениците.

11. Съблюдава професионалната и колегиална етика.

12. Не разпространява информация за учениците от персонален характер, която би могла да наруши правата на детето и човешките права.

13. Не допуска дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

14. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

            X. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА

ПОЗНАВА

1. Закон за народната просвета /ЗНП/;

2. Правилник за прилагана на закона за народната просвета /ППЗНП/;

3. Кодекс на труда  в частите му, регламентиращи неговите права и задължения, като страна по трудовото правоотношение;

4. Конвенция за правата на човека;

5. Конвенция за правата на детето;

6. Нормативни актове и документи и учебната документация, свързани с организацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес в който той е пряко ангажирано ;

7. Училищната документация,  с която работи;

8. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи  безопасни и здравословни условия на труд в съответната област на обучение;

9. Етичен кодекс на работещите с деца;

10. Закон за защита срещу дискриминацията;

 

            XI.  КОНТАКТИ

1. Подчинен е на директора.

2. Осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия със:

– учениците;

– техните родители;

– учители, младши учители и старши учители от същото и други училища;

– управленския и административен персонал на училището;

– членове на училищното настоятелство;

– експерти от РИО и МОН и МОН;

– специалисти в областта на образованието от Общината и други представители на местната  власт;

– представители на обществени и неправителствени организации;

– висши учебни заведения, институти и звена  за квалификация на учители;

– неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на децата;

 

            XII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „магистър”, придобита професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност.

Длъжността по учебни предмети от професионалната подготовка може да се заема от лица с диплома за завършена степен на висшето образование  по съответната специалност. /чл. 124а ал.3 от ППЗНП/

2. Професионален опит: 10 години учителски стаж.

3. Умения за работа с компютър.

Длъжността се заема чрез подбор.

 

            ХIII. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

            1. способност да планира, организира и контролира дейности свързани с преките си задължения;

2. способност да работи в екип;

3. способност да анализира конкретна ситуация и да взема решения;

4. комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

5. познава и спазва Етичния кодекс на работа с деца;

6. притежава компютърни умения;

7. при необходимост изпълнява и допълнителни дейности, възложени му от директора.

 

Запознат съм с длъжностната характеристика:………………………………………

                                                                                  /инж. Любка Миланова/

 

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

 

Шифър: 24227013

 

            І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организира, контролира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на училището въз основа на нормативни актове за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешен  финансов контрол.

Отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства, стоково-материалните ценности и основните средства, производството и реализацията на  продукцията от учебното производство, за своевременното отразяване в счетоводните документи и тяхното движение, на основание издадените първични  документи и отговаря за достоверността на  счетоводните записвания. Организира и отговаря за своевременното и правилно отчисляване на  вноските за държавния бюджет и НОИ, за вземанията от РУСО и за паричните фондове и резерви. Извършва икономически анализ на финансово-счетоводната дейност на учебното  заведение. Отговаря за изграждането и правилно функциониране на Системата за  финансово управление и контрол. Разработва предложения и конкретни мерки по отношение на спазването на финансовата дисциплина и вътрешно-ведомствения финансов контрол. Отговаря за правилното, своевременно и законосъобразно отчитане на финансовите, разчетните и кредитни операции. Изготвя планове по разделите за които отговаря, съставя и  подписва балансите, счетоводните и други отчети в счетоводните срокове. Изготвя и отговаря за документите, свързани с движението на финансовите средства, стоково-материалните ценности, основните фондове, разчети, платежни задължения. Подава своевременно съответно оформени всички платежни документи в банката, изготвя и подава своевременно в НОИ информация за осигуровките на персонала. Изготвя поименното щатно разписание на работещите в учебното заведение. Контролира правилното изразходване на фонд “Работна заплата”  и спазването на  щатната, финансова, бюджетна и платежна дисциплина. Участвува в обсъждането и подписването на договори, сключвани в учебното заведение. Информира периодично колективния орган за управление за финансовото състояние, финансвите резултати и организира и отговаря за съхраняването на финансово-счетоводните документи.

 

 

            ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Закони, постановления, наредби, инструкции и др. нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, Закон за защита срещу дискриминацията.

 

            ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Подчинен е на директора, подържа контакти със служителите и учениците в учебното заведение, с банките, УРТСОН и УФР, както и с други финансови служби в МОН и извън него.

 

            ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Висше икономическо образование, компютърна грамотност, минимум три години стаж по  специалността. Длъжността се заема с назначаване от директора.

 

            V. ОТГОВОРНОСТ И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Носи материална отговорност за щети, причинени от неизпълнение или небрежно изпълнение на трудовите му задължения.

2. Познава, спазва и  прилага Етичния кодекс на работещите с деца.

3. Уважава уникалността и потенциала на всеки ученик.

4. Не участва в практики, които дискриминират по някакъв  начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус на родителите.

5. Работи в най-добрия интерес на ученика.

6. Зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

7. Уважава колегите си и ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила.

8. Подържа висок стандарт на професионално поведение.

9. Служи като застъпник на детето и семейството в обществото.

10. Отговаря за качеството на трудовата си дейност и резултатите от нея

11. Отговаря за спазването на правилата по ТБ, ОТ и ППО

12. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

 

            VІ.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА

 

Съгласно чл. 120 ал. 3 от КТ

 

Запознат съм с длъжностната характеристика:………………………………………

/Анка Карабельова/

 

 

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

 

Шифър: 41102001

 

            І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване на работата в училище. Осигурява всички необходими условия за нормалната работа на работното място на ръководителя. Води деловодството, предава получената информация по предназначение, следи сроковете за изпълнение на поставените задачи. По нареждане на директора организира отпечатване на отделни материали. Приема посетители и дава справки на учители и ученици в рамките на своята компетентност. Приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция, регистрира и изпраща изходящата поща, води отчетност за входящата и изходяща кореспонденция, води книгата за самостоятелно обучение, съхранява личните дела на учениците, протоколите от проведените изпити, дневниците /след приключване на уч. година/

 

ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Закон за народната просвета /ЗНП/.

2. Правилник за прилагана на ЗНП.

4. Конвенция за правата на човека.

5. Конвенция за правата на детето.

6. Нормативни актове и документи и учебната документация, свързани с организацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес в който то е пряко ангажирано.

7. Училищната документация  с която работи

8. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи  безопасни и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

9. Етичен кодекс на работещите с деца.

10. Закон за защита срещу дискриминацията

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ДРУГИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Подчинен е на директора, има връзка и подържа контакти с всички учители, служители и ученици.

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Средно образование. Да владее машинопис и да има компютърна грамотност.

 

V. ОТГОВОРНОСТ И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Носи материална отговорност за щети, причинени от неизпълнение или небрежно изпълнение на трудовите му задължения.

2. Познава, спазва и  прилага Етичния кодекс на работещите с деца.

3. Уважава уникалността и потенциала на всеки ученик.

4. Не участва в практики, които дискриминират по нянакъв  начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус на родителите.

5. Работи в най-добрия интерес на ученика.

6. Зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

7. Уважава колегите си и иги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила.

8. Подържа висок стандарт на професионално поведение.

9. Служи като застъпник на детето и семейството в обществото.

10. Отговаря за качеството на трудовата си дейност и резултатите от нея

11. Отговаря за спазването на правилата по ТБ, ОТ и ППО

12. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

VІ. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА

 

Съгласно чл. 120 ал.3 от КТ.

 

Запознат съм с длъжностната характеристика:……………………………

/Роза Коритарова/

 

ТЕХНЧЕСКИ СЪТРУДНИК

 

Шифър: 41102005

 

1. ОСНОШНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.1  Събира всички материали, информация и документи на учебния център.

1.2  Осигурява надлежно подписване на протоколите от проведените изпити.

1.3  Осъществяване преглед и координация на стандартни и нови офисни процедури, извършване на оперативна и административна дейност.

1.4  Създаване работни приоритети и осигуряване стриктно спазване на всички срокове и процедури при изпълнение на задачите.

1.5  Установяване на професионални контакти.

1.6  Координиране информационният поток между служители/учители, ученици, директор и ръководител на учебен център.

1.7  Осъществява телефонни комуникации и факсове, записва и предава изпратени съобщения; завежда по установения ред входящата и изходяща писмена кореспонденция; предава получената кореспонденция по назначение, води картотека и архив на изходящата кореспонденция, прави справки по тях.

1.8  Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

 

2. ОТГОВОРНОСТИ

2.1 Общи отговорности – Носи административна и наказателна отговорност за нанесените щети на училището и учебния център в съответствие с действащата нормативна уредба.

За лоялността към учебния център и училището, посредством ефективно изпълнение на

задълженията си.

За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.

За качественото и срочно изпълнение на възложените задачи.

За достоверността на информацията и изготвените документи.

2.2 Специфични отговорности – За надлежно и законосъобразно водене на документацията

 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Средно образование. Да владее машинопис и да има компютърна грамотност.

Трудов стаж минимум 1 година като технически сътрудник или ЗАС.

 

4. ОТГОВОРНОСТ И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Носи материална отговорност за щети, причинени от неизпълнение или небрежно изпълнение на трудовите му задължения.

2. Познава, спазва и  прилага Етичния кодекс на работещите с деца.

3. Уважава уникалността и потенциала на всеки ученик и работи в най-добрия негов интерес.

4. Не участва в практики, които дискриминират по някакъв  начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус на родителите.

5. Уважава колегите си и ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила.

6. Подържа висок стандарт на професионално поведение.

7. Отговаря за качеството на трудовата си дейност и резултатите от нея

8. Отговаря за спазването на правилата по ТБ, ОТ и ППО

9. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

VІ. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА

Съгласно чл. 120 ал.3 от КТ.

 

Запознат съм с длъжностната характеристика:……………………………

/Роза Коритарова/

КАСИЕР – ДОМАКИН

 

Шифър: 43112002

 

            І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа; извършва касови операции  по предварително оформени приходно – разходни документи от упълномощени лица; води касовата книга по форма и ред, установени с нормативни актове; проверява фактическата наличност на парични суми и ценни книжа с касовия остатък; представя касовата отчетност; според конкретните условия и обема  на касовите операции изготвя ведомости за заплати на работниците и служители; предава съответно оформени документи, парични средства и ценни книжа в банката; изготвя удостоверения и служебни бележки, дава справки във връзка с трудовото възнаграждение на персонала в учебното заведение.

Организира процеса на снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на  стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане, работно облекло, канцеларски принадлежности и т.н. Изучава нуждите на горепосочените предмети, оформя поръчки  и организира закупуването им. Съхранява стоково-материалните ценности съобразно техните свойства, води и подържа картотеката им и ги предава за ползване въз основа на установения ред, като контролира целесъобразното им използване. Отчита движението на стоково-материалните ценности по номенклатура и обем и носи имуществена отговорност. Контролира /отговаря/  за изправността на системите за осветление, отопление, вентилация и прави предложение пред ръководителя на учебното  заведение за отстраняване на авариите. Организира ремонта на помещенията и осъществява контрол върху качеството на провеждането и приемането на изпънените ремонти.

 

            ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Закони, постановления,наредби, инструкции и др. нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол.

2. Нормативни документи и стандарти за снабдяване, съхраняване и изразходване на стоково-материалните ценности, номенклатури и асортимент на същите.

3. Инструкции, вътрешно-ведомствени правилници, системи  и форми за отчитане на стоково-материалните ценности.

4. Правилата по ОТ  и противопожарна защита.

5. Закон за защита срещу дискриминацията.

 

            ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Подчинен е на директора, подържа контакти със служителите и учениците в учебното заведение, с банките, УРТСОН и УФР, както и с други финансови служби в МОН и извън него

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ  НА  ДЛЪЖНОСТТА

Средно образование. Да не е осъждан.

 

V. ОТГОВОРНОСТ И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Носи материална отговорност за щети, причинени от неизпълнение или небрежно изпълнение на трудовите му задължения.

2. Познава, спазва и  прилага Етичния кодекс на работещите с деца.

3. Уважава уникалността и потенциала на всеки ученик.

4. Не участва в практики, които дискриминират по някакъв  начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус на родителите.

5. Работи в най-добрия интерес на ученика.

6. Зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

7. Уважава колегите си и и ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила.

8. Подържа висок стандарт на професионално поведение.

9. Служи като застъпник на детето и семейството в обществото.

10. Отговаря за качеството на трудовата си дейност и резултатите от нея

11. Отговаря за спазването на правилата по ТБ, ОТ и ППО

12. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

VІ.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА

 

Съгласно чл. 120 ал.3 от КТ

 

Запознат съм с длъжностната характеристика:   ….……………………….

/Виолета Георгиева/

 

 

 

ОГНЯР

 

Шифър: 81822004

 

            І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършва обслужване на водогрейни и парни котли на твърдо, течно и гозообразно гориво.Организира и извършва разпалване на котлите и захранването им с вода. Раздробява горивото и извършва зареждане и добавяне на горивото в пещта на котела. Регулира горенето и наблюдава по приборите нивото на водата в котела, налягането на парата и температурата на водата, която се подава в отоплителната ситема. Пуска и спира помпите, двигателите, вентилаторите и др. спомагателни  механизми. Пуска, спира, регулира и наблюдава за работата на водонагревателите, паронагревателите и захранващите помпи. При рязко понижаване на температурата се грижи за предпазване на системата от  замръзване като я подгрява и в извън работно време. Носи материална отговорност за щети, причинени от замръзване. Снабдява непрекъснато потребителите с топлина и пара. Пуска, спира и превключва обслужваните агрегати в схемата на топлопроводите. Почиства дроселираната пара и извършва обезвъздушаване на водата и отчитане на топлината отпускана от потребителите. Разтоварва горивото, носи материална отговорност за изразходваното количество и за количеството гориво  в цистерната. Отчита изразходваното гориво ежедневно, следи  и замерва разхода. Подържа реда и хигиената на  мястото на разтоварване. Участва в ремонта на парния котел и всички допълнителни устройства. Познава основните принципи на работа при  парните котли и устройството и режимите на работа и оборудването на водонагрейната станция за дроселиране на парата. Притежава практически умения за разпалване, пускане и спиране на всички парни котли и регулиране на горивния процес, може да разчита технологични инструкции и да отстранява несложни повреди. Познава реда за отчитане на резултатите от работата на оборудването, реда за отчитане  на отпусканата от потребителя топлина, както и правилата за работа със сложни контролно-измервателни прибори. При нужда действа с наличните противопожарни уреди и съоръжения. Стриктно спазва изискванията по ТБ и ОТ.

 

            ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. БДС “Техника на безопасността”. Котли, парни и водогрейни измервателни уреди и автоматични средства за защита.
 2. БДС за горива и масла.
 3. Правилник по безопасност на труда и противопожарна охрана и Правилник за вътрешния трудов ред.

4. Закон за защита срещу дискриминацията

 

            ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Подчинен е на директора. Извършената работа изисква вътрешни и външни контакти по еднородни проблеми.

 

            ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Средно образование, правоспособност за работа с водогрейни и парни котли.

 

            V.  ОТГОВОРНОСТ И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Познава, спазва и прилага Етичния кодекс на работещите с деца.

2. Уважава уникалността и потенциала на всеки ученик.

3. Работи в най-добрия интерес на ученика.

4. Не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основа на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус на родителите.

5. Зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура , език и убеждения.

6. Уважава колегите си и ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила.

7. Подържа висок стандарт на професионално поведение.

8. Служи като застъпник на детето и семейството в обществото.

9. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

VІ. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ,КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА

 

Съгласно чл. 120 ал. 3 от КТ

 

Запознат с длъжностната характеристика:……………………

 

 

ЧИСТАЧ

 

Шифър: 91120004

 

            І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършва редовно и качествено почистване на класни стаи, учебни кабинети, коридори, сервизни помещения и др. /подове, врати, прозорци/, дворни места и тоалетни по предварително разпределение, физкултурен салон, съгласно определената от ръководителя на учебното заведение площ. Следи за повредите  в различните помещения, за които отговаря и уведомява ръководителя на заведението за тях; подпомага  учителите и персонала в учебното заведение при пренасяне на учебно-техническите средства и инвентар. Спазва правилата за ОТ . Отключва и заключва вратите, отговаря за отварянето и затварянето на прозорците и съхраняването им. Носи отговорност за опазване на дневниците, като своевременно отключва и заключва шкафа за тях. Отговаря за спиране  на чешмите и не допуска пилеене на вода. Дезинфекцира  ежеднево коридорите през голямото междучасие и забърсва  с дезинфекционна течност масите и класните стаи. Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигенни средства сервизните помещения по разпоредбите на ХЕИ. При констатирани отклонения от нормите поставени от органите на ХЕИ и наложени санкции от същите, се поемат от работника, чийто обект не е почистен. Получава ежедневно пощата  и я предава на ЗАТС.

 

            ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Санитарно-хигиенните изисквания и противопожарните изисквания; правилата по ОТ;  реда и начина на употреба на препарати за почистване и дезинфекция, Закон за защита срещу дискриминацията

 

            ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ  И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Длъжността е пряко подчинена на директора. При изпълнение на длъжността се осъжествяват организационни връзки и взаимоотношения с учители, ученици и останалите работници и служители.

 

            IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование: средно или основно. Друга квалификация: умения за работа с почистващи уреди и апарати. Професионален опит: над 1 година трудов стаж за длъжността, а при липса на такъв – трудов договор по чл.70 от КТ.

 

V. ПРОФЕСИОНАЛНА И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

 1. Познава, спазва и прилага Етичния кодекс на работещите с деца.
 2. Уважава уникалноста и потенциала на всеки ученик.
 3. Работи в най-добрия интерес на ученика.
 4. Не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус на родителите.
 5. Зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
 6. Уважава колегите и ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила.
 7. Подържа висок стандарт на професионално поведение.
 8. Служи като застъпник на детето и  семейството в обществото.
 9. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

VI. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ,  КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА

Съгласно чл. 120 ал. 3 от КТ.

 

Запознати с длъжностната характеристика:

 1. Марияна Вельова – ……………
 2. Станка Джигурлийска – ………….

 

 

 

ТЕХНИК, МЕХАНИК

 

Шифър: 31153044

 

            І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

            Осигурява условия за провеждане на производственото обучение на учениците в

учебните работилници, безаварийна работа и правилна експлоатация на машините, апаратите и съоръженията; организира периодически прегледи и своевременния и качествен ремонт на наличната материално – техническа база в работилниците и учебните автомобили; участва в откриването на повредите и на причините за тях и предлага мерки за отстраняването им; осигурява спазването на правилата за охрана на труда; осигурява необходимите материали, заготовки и др. Участвува в изпълнението на учебно – производствения план по качество и количество; грижи се за икономическото и ефективно разходване на материалите и суровините.

 

            ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Конструкцията, устройството, принципите на действие и режима на експлоатация на  автомобилите, машините, уредите, апаратите и съоръженията, с които работи и техните технически данни; видове материали и суровини, използвани при работа, технологията на съответните производствени процеси. Правилата за обозначаване на конструктивните и технологични параметри, четене на чертежи и схеми. Начини за отстраняване задръжките и повредите в автомобилите и съоръженията. Правилата по охрана на труда и техника на безопасност. Педагогически изисквания при работа с учениците.

 

            ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Подчинен е на директора, поддържа контакти с учениците, учителите и другия персонал.

 

            ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Техническо образование; минимум пет години трудов стаж по специалността. Да не е осъждан.

 

            V.  ОТГОВОРНОСТ И КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА

1. Познава, спазва и прилага Етичния кодекс на работещите с деца.

2. Уважава уникалността и потенциала на всеки ученик.

3. Работи в най-добрия интерес на ученика.

4. Не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основа на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус на родителите.

5. Зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, език и убеждения.

6. Уважава колегите си и ги подкрепя и насърчава в изпълнение на етичните правила.

7. Подържа висок стандарт на професионално поведение.

8. Служи като застъпник на детето и семейството в обществото.

9. В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

VІ. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ,КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА

 

Съгласно чл. 120 ал. 3 от КТ

 

Запознат с длъжностната характеристика: Костадин Демиревски – ……….……

 

 

ДИРЕКТОР ……………………….

/инж. Лина Стойчева /