Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ

град Дупница, ул.„П. Евтимий” № 21 тел. 0701/ 5 02 82

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

За осигуряване на безопасни условия на възпитание,

обучение и труд в ПГ по транспорт, град  Дупница

 за учебната 2013/2014 година

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 С този правилник се определят основните безопасни изисквания, които трябва да се осигуряват и спазват при провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност в ПГ по транспорт, за да се предотвратят трудови злополуки и заболявания на учениците в процеса на теоретичното обучение, учебната, лабораторната и производствена практика, при извънучилищни дейности, при организирано придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници в транспортни средства и др.

Чл. 2 По смисъл в термина „безопасни условия на възпитание, обучение и труд” се включват и хигиенните условия, и противопожарната охрана.

Чл. 3 Правилникът е задължителен за всички участници в учебно-възпитателния процес и трудовата дейност и урежда техните права, задължения и отговорности по осигуряване, контролиране и изпълнение на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.

Чл. 4 Освен изискванията на този правилник трябва да се спазват и установените в Република България единни, отраслови и ведомствени правила, норми и изисквания за безопасни условия на работа, съответстващи на извършваната дейност.

 

        РазделI. Област и ред за прилагане на правилника

 

           Чл. 5 Настоящият правилник е задължителен за спазване от всички ученици, педагогически и непедагогически персонал когато:

            1. ученици, педагогически и непедагогически персонал или външни лица самостоятелно или съвместно изпълняват трудови и учебни дейности на територията на училището.

            2. училището организира придвижване на ученици, педагогически и непедагогически персонал.

            3. училището организира посещение или практическо обучение на територията на други производствени звена.

 

             Чл. 6 Запознаването с правилника се извършва по следния ред:

            1. За новопостъпващите ученици – на 15.09. всяка учебна година от класните ръководители – за разделите, засягащи учениците.

            2. За новопостъпващите учители и служители – от лицето, осъществяващо координация и контрол по БХТ и ПО в едноседмичен срок от постъпването.

            3. За ученици от 10 до 12 клас, постоянно работещите в училището педагогически и непедагогически персонал – при съставянето му и след всяка актуализация.

           

            4. Запознаването с настоящия правилник се удостоверява с подпис.

            Чл. 7 Екземпляри от настоящия правилник се съхраняват при директора на училището. Правилникът се утвърждава от директора на училището не по-късно от началото на учебната година.

            Чл. 8 Правилникът се актуализира преди въвеждане на нови машини и съоръжения, разкриване на нови работни места и дейности, профили, специалности и професии, при изменение на правилата, нормите, изискванията и нормативите. Актуализациите се подготвят от комисия по безопасност на труда в училището, избирана ежегодно на ПС в началото на всяка учебна година и се утвърждава от директора.

 

         Раздел II: Задължения, отговорности и права на длъжностните лица и учащите се за осигуряване и спазване на безопасни и здравословни условия и правила на възпитание, обучение и труд.

 

   Чл. 9 Задълженията, отговорностите и правата по този правилник се вписват като анекс към длъжностните характеристики на лицата, които ръководят и изпълняват учебните и трудови процеси.

 

   Чл. 10  ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА ДИРЕКТОРА:

1. Разработва Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд, който се утвърждава не по-късно от началото на учебната година и се представя в РИО при заверката на Образец № 1;

2. Организира запознаването на учениците, персонала и родителите с Правилника в началото на всяка учебна година и го актуализира при промяна на нормативната уредба, структурата на работните и учебни места, при нови учебни дейности, нови технологии, нови методики;

   3. Разработва и утвърждава не по-късно от началото на учебната година Училищен план за действие при аварии, бедствия и катастрофи, пожари /частта по пожарна безопасност се съгласува с Началник РС “ПБЗН”. /Директорът запознава всички длъжностни лица и ученици с плана срещу подпис /ПМС №18-23.01.1998 г., ДВ, бр.13/98 г./ План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия и катастрофи/.

4. Осигурява пожарната безопасност чрез спазване на действащите норми, правилници, наредби, предписания. Един път през учебната година осигурява провеждане на тренировки за действия при евакуация /пожар, аварии, бедствия, терористични актове/;

   5. Организира учредяването и осигурява обучение на комитет по условия на труд в училището – Заповед за поименно определяне на представителите на ГУТ, подлежащи на обучение/.

6. Утвърждава и изпълнява програма за оценка на риска, като прилага методика за оценка на риска, според утвърденото за системата на средното образование „Помагало за оценка на риска, 2002 г.” – Заповед за утвърждаване и изпълняване Програмата за оценка на риска.

7. Осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина – Договор между работодателя и съответната СТМ.

8. Утвърждава програма за предприетите мерки, определени срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, както и начина на контрол за изпълнение на тези мерки, не по-късно от началото на учебната година – Заповед за утвърждаване на програма за предприетите мерки със съответните срокове и отговорни лица/.

   9. Осигурява задължителни периодични медицински прегледи на работещите и контрол на личната хигиена на учащите се – Заповед за преминаване на периодични медицински прегледи съгласно чл.24, ал.1 от ЗЗБУТ, чл.287, ал.1 от КТ и чл.8 от Наредба № 3/ 28.02.1987 г. на МНЗ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите/.

   10. Осигурява подходящо обучение по ЗБУТ, в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия, контролира началните и периодични инструктажи по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност на персонала и учещите се.

   11. Задължително установява, разследва, регистрира и отчита всяка станала трудова злополука и известните му случаи на професионални заболявания по ред и начин, определен с отделен нормативен акт. При разследването задължително кани представители на работниците и служителите от ГУТ и на синдикалните организации. Поддържа регистър на трудовите злополуки.

   12. Разработва и утвърждава списък на работните места и видовете работи, за които на персонала и учениците се осигуряват лични предпазни средства и специални работни облекла, като определя вида, сроковете за износване и условията за използването им   Заповед за утвърждаване на списъка и конкретния списък с имената на лицата и вида на ЛПС и СРО, сроковете за износването и условията за използването им/.

   13. Осигурява безопасна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, периодични прегледи, изпитвания на енергийните съоръжения.

14. Проучва, планира необходимостта и своевременно заявява необходимите средства за изпълнение на дейностите, осигуряващи ЗБУТ пред финансовите органи.

15. Осигурява здравословни и безопасни условия на труд кактона работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

16. Носи отговорност за изпълнението на задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо дали тази дейност се осъществява от негов орган или е възложена на други компетентни служби или лица.

17. При осъществяване на дейността си работодателят е длъжен да се съобразява с изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и поднормативните актове и документи към него.

18. В качеството си на работодател има пълно право да изисква отговорност от лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по здравословни и безопасни условия на труд, като предприема административни мерки съгласно КТ.

19. Осъществява взаимодействие и координация с органите на МНСП, МЗ, МВР, МОН, отраслови министерства и ведомства и местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасните и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.

20. Незабавно уведомява РИО – Кюстендил, ТП на НОИ и Областната инспекция по труда в случаите на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии.

21. Задължително информира РИО – Кюстендил и министъра на образованието младежта и науката при настъпило ПТП с дете или ученик, в срок от 24 часа – при смъртен случай и в срок до 3 дни – при нараняване.

22. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в повереното му просветно звено.

23. Планира и провежда постоянна политика по здравословни и безопасни условия на труд /Система за управление на здравето и безопасността при работа – СУЗБР/,която да е в съответствие с целите на приетата в тази област политика в Република България и с изискванията на Европейския съюз.

24. Ежегодно докладва на педагогическия съвет състоянието по БУВОТ, причините, довели до трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняване на нередностите.

25. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

 

 

Чл. 11 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ОСИГУРЯВАЩО КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ ПО БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

1. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

2. Осъществява от името на директора координация и контрол в работата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за щатния персонал и учениците.

3. Провежда началният и периодичните инструктажи с учители, служители и обслужващ персонал.

4.  Регистрира инструктажите в Книги за инструктаж.

5. Издава служебни бележки на новоназначените учители и служители и ги предоставя на касиер-домакина за съхранение в личните дела.

6. Разработва Програми за провеждане на начален инструктаж.

7. Организира и участва в разработването на инструкциите за безопасна работа в помещенията.

8. Представител е на Комитет или групата по условия на труд в просветното звено и като такъв спазва разпоредбите на ЗЗБУТ.

9. Участва заедно с медицинското лице, под ръководството на помощник-директора, в извършването на периодичния контрол на санитарно-хигиенното състояние във всички помещения.

10. Участва в разследването на трудовите злополуки

11. Периодично информира директора за състоянието на условията в учебното заведение и за хода на изпълнение на поставените задачи, заповеди и предписания.

12. Дава предложение за подобряване условията на труд.

13. Следи за изправността и наличността на ПП съоръжение.

14. Следи за състоянието на проходите за евакуация.

15. Ежегодно посещава курсове за опресняване на знанията си по БУВОТ.

16. Съхранява възложената му със заповед от директора документация по БУВОТ и периодично актуализира същата при необходимост.

17. Проучват офертите на Службите по трудова медицина и участват при оценката на риска на просветното звено.

18. Задължително организира и участва при разработването на вътрешните правила за осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд – Правилник по БУВОТ, планове, инструкции, като за целта проучва нормативната уредба и предлага на директора тези документи, имащи отношение към дейността.

19. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

20. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

21. Да спазва указанията по охрана на труда.

22. Да спазва изцяло функциите и задачите на органите по безопасност и здраве, определени в Раздел ІІ на Наредба № 3/ 27.07.1998г. на МТСП за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организация и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

 

Чл. 12 ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛ/СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1. Носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебните занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището.

   2. Следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно- хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес.

3. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с машините, материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

4. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

5. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за безопасност на движението по пътищата и за охраната на труда при работа с материали и в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота им.

6. Да проявява взискателност към всеки ученик за спазване правилата и изискванията за БР. Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване на правилата да взема съответни мерки.

7. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на изискванията.

8. Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.

9. Да създава навици в учениците те сами, преди започване и по време на работа внимателно да оглеждат работното си място и при забелязване на нередности, да го уведомяват.

10. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи.

11. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и да уведоми незабавно директора на училището.

12. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

13. Да проветрява помещенията през междучасията.

14. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

15. Да спазва указанията по охрана на труда.

 

Чл. 13 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ/СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Инструктира учениците за техниката на безопасност при работа с компютърната техника.

2. Диагностицира и предприема действия за отстраняване на възникналите технически проблеми с компютрите, комуникационните устройства, както за инсталиране и обновяване на програмното осигуряване.

3. Отговаря за правилното съхранение и наличността на оборудването в компютърната зала.

4. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

5. Да постави на видно място инструкция за безопасна работа с компютрите.

6. Преди започване на работа да провери внимателно състоянието на техниката в компютърната зала и постоянно да съблюдава мерките за сигурност.

7. Да проявява взискателност към всеки ученик за спазване правилата и изискванията за БР. Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване на правилата да взема съответни мерки.

8. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на изискванията.

9. Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.

10. Да създава навици в учениците те сами, преди започване и по време на работа внимателно да оглеждат работното си място и при забелязване на нередности, да го уведомяват.

11. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи.

12. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и да уведоми незабавно директора на училището.

13. Да не допуска оставане на ученици в компютърната зала без присъствие на учител.

14. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

15. Да проветрява залата през междучасията.

16. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

17. Да спазва указанията по охрана на труда.

 

Чл. 14  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В КАБИНЕТ ПО ХИМИЯ и ФИЗИКА

   1. Преди започване на всяко лабораторно упражнение учителят да проведе необходимия инструктаж по БХТ и по ППО с учениците и да го регистрира в книгата за инструктажа, като попълва пълно и точно всички графи.

   2. Да постави на видно и достъпно за четене място инструкция за безопасна работа.

   3. Да проверява изправността на уредите, инструментите, материалите, с които ще се провеждат опити.

   4. Да обучи учениците в правилно и безопасно боравене с приборите, инструментите, материалите.

   5. През време на работа в кабинета да наблюдава и следи постоянно за действията на учениците и състоянието на ползваните уреди и материали.

   6. Отговаря за безопасното протичане на лабораторните занятия.

7. Строго да спазва нормативните документи за допустимото количество материали и условията, които могат да се съхраняват в кабинета.

8. Да не допуска оставане на ученици в кабинета без присъствието на учител.

9.В случай на злополука да вземе спешни мерки за оказване на първа помощ и да уведоми директора на гимназията.

10.Дапознава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

11. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

12. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

13. Да спазва указанията по охрана на труда.

14. Да проветрява помещенията през междучасията.

                                                                 

          Чл. 15   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ/СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО УЧЕБНА, ЛАБОРАТОРНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА /ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ/

            1. Да извършва, по утвърдената програма, необходимия първоначален (общ инструктаж по БХТ и ПО с учащите, преди започване на учебната за срок практика и да го регистрира в книгата за инструктаж, като попълва точно пълно всички графи.

            2. Да провежда ежедневен инструктаж преди всяко учебно занятие.

            3. Да изиска от ръководството на учебното заведение за всяка машина, съоръжение и работно място инструкция за  безопасна работа, която да окачва на видно и удобно за четене място близко до машината.

            4. Да запознава учениците с устройството на машините и изискванията за тяхното  обезопасяване.

            5. Да разглежда с тях съдържането на всяка инструкциите за безопасна работа. Особено внимание да обръща за поведението, което трябва да имат по време на практиката, техните задължения и какво и как да работят, кое им е позволено и кое не, какво е строго забранено.

            6. Да обучава учениците на правилна и  безопасна работа, както и инструктира отново при смяна на работното място.

            7. Преди започване на часа по учебна практика, внимателно да проверяват състоянието на машините и съоръженията, блокиращите и сигналните устройства, пускови и спиращи механизми, състоянието на режещите и други инструменти (здравина, заточване, закрепване, балансиране) наличието и закрепването на предпазните капаци и екрани, електрообезопасяването, състоянието на заготовките, които ще се обработват и други.

            8. Да включва и изключва машините от електрическата мрежа при съблюдаване на мерките за сигурност.

            9. През време на провеждане на практиката, да наблюдава и следи постоянно за работата на машините, съоръженията, апаратите и при забелязване на най-малки неизправности по тях, незабавно да ги изключва от действие.

            10. Да проявява взискателност към всеки за спазване на правилата и изискванията за безопасна работа,  за използуване на работното и специалното облекло и ЛПС, заемане на правилата, а (за по-малко натоварване) и ергономична стойка.

            11. Да знае всеки момент местопребиваването на всеки ученик от поверената му група  и каква работа извършва.

            12. Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване на правилата, да взема съответни мерки, включително и отстраняване от практика.

            13. Да не допуска в помещението ученик без работно облекло или да работи без да ползва необходимите ЛПС.

            14. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на изискванията за безопасна  работа или при работа с  неизправна и не безопасна машина, инструмент и т.н.

            15. Да дава ясни и недвусмислени нареждания, които не противоречат и. действащите правилници но БТ и други нормативни документи.

            16. Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.

            17. Да създава навици в учениците те  сами, преди започване (и през време) наработа, внимателно да оглеждат работното си място и машината, като при забелязване на неизправности да го уведомяват.

            18. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи, като особено строго съблюдава за физическото натоварване на всеки.

            19. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване медицинска помощ и да съобщава на директора на учебното заведение.

            20. Да не допуска оставане на ученици в помещението за обучение по практика без присъствие и наблюдение от учителя.

 

Чл. 16  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ/СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

1. Ежедневно, преди започване на занятия по физкултура да извършва оглед и проверка за състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват.

   2. Да не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от злополука.

   3. Да оказва помощ при изпълнението на трудни и опасни елементи от упражненията.

   4. При хвърляне на уреди да съблюдава да няма хора на мястото около попаденията.

5. Да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното, да не изисква изпълнение на трудни елементи.

6. Да осигурява местата за физическо възпитание да отговарят на хигиенните изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, чистота на настилката, разположението на уредите и др.

7.Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

8. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

9. Да спазва указанията по охрана на труда.

10. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.

11. Да поддържа ред и последователност при изпълнението на упражненията, особено тези, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и крият опасност при сблъсквания, падания при разсейване на вниманието или уплаха.

12. Да полага грижи за поддържане на уредите в изправно състояние.

13.Да познаваи спазваразпоредбите на настоящиятПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

14. Да проветрява салона през междучасията.                                                               

 

            ЧЛ. 17  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО ВОДЯТ УЧЕНИЦИТЕ НА ПРАКТИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

            1. Запознават се с задълженията  на   всяка  от  страните по  договора (учеб­ното заведение и предприятието) за осигуряване на безопасните и здравословни условия, при които ще работят учениците

            2. Осигуряват  провеждането на   встъпителен инструктаж по БХТ и ПО, като изискват от завеждащ службата по охрана на труда в предприятието подроб­но да разясни на учениците техническите и технологически условия на про­изводството, където ще се провежда практиката и всички правила и изиск­вания за безопасна работа.

            3. Запознават учениците с задълженията, които имат и трябва да спазва по време на практиката.

            4. Изискват от завеждащ службата по охрана на труда картите за оценка условията на труд на работните места където ще работят учениците и да оценяват съответствието на тези условия с нормативните изисквания за работа на лица до 18 г. възраст.    

5. Да контролират смазването на утвърдените със специалните учебни планове, програми и изисквания на Министерството, за дейностите, начина и условията на труд на учениците по време на провеждане на производстве­ното обучение. При констатиране на нарушения, са длъжни да отстранят от работа учениците и да уведомят незабавно ръководителя на предприятието.

            6. Не допускат ученици да работят с необезопасени машини.

            7. Да следят и осигуряват спазване продължителността на работния ден. Да не допускат провеждане на производствената практика извън предвиденото в учебната програма време – в неучебни, празнични и почивни дни. Времето за производственото обучение да бъде в редовна (дневна) смяна и да започна не по-рано от 7 часа.                                                   

            8. Пребиваването по време, в условия на шумово въздействие над 70 ДБ „А“, да бъде съобразено с определените норми и почивки.

            9. Да осигуряват спазване на изискванията за физическото натоварване през време на производствената практика.

            10. Да следят и изискват по време на производствената практика, ученици да бъдат снабдявани с ЛПС, специално работно облекло и обувки, каквито се полагат и ползват от работниците на предприятието.

            11. Да осъществяват от своя страна и изискват постоянно наблюдение на учениците и от страна на ИТР и майсторите при самостоятелната им работа – при монтаж или демонтаж на сложна техника, при работа със сложни инструменти и обработка на сложни детайли, както и при обслужването на непознат за тях машини.

            12. Не допускат възлагане на учениците несвойствена работа, която е в противоречие с учебните планове и програми.

 

Чл. 18 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪН УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ

            1. При провеждане на екскурзия изготвят списък със съдържанието на инструктажа, като учениците се подписват,

            2. Присъстват при провеждане на мероприятията, следят за спазване на реда и всички изисквания за безопасност.

            3. Съблюдава по време на мероприятието:

·         да се осигуряват светлинни ефекти, които не могат да причиняват пожар;

·         да се гаси напълно осветлението в помещението;

·         разполагането на маси и столове да не затруднява бързото напускане на помещението;

·         украсяването на елхата да се извършва само от правоспособен ел. техник, ако се използва ел. украса.

            4. При придвижване по улиците да се спазват установените правила, да не се създава опасност и пречка на движението.

   5. Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм, медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ за живота и здравето на децата и учениците от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при родителите или настойниците.

6.Да не пушат и да не употребяват алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

7. В случай на злополука да вземат спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведомят директора на просветното звено.

     

         Чл. 19ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ИЛИ ЛАБОРАТОРНИ ПРАКТИКИ

            1. Да изслушват внимателно инструктажа на учителя за правилно и безопасно провеждане на опитите.

            2. Да удостоверят с подпис в тетрадката за инструктаж своята информираност относно правилата за безопасна работа.

            3. Да ползват задължително необходимото при провеждане на опита работно облекло, ЛПС и други материали, апарати, уреди, обезпечаващи безопасна работа.

            4. При провеждане на опита да изпълняват изискванията за безопасност.

            5. Преди напускане на кабинета да предават на учителя всички получени материали, уреди, инструменти и да подреждат и почистват работното си място.

            6. При злополука да уведомят учителя и да окажат помощ на пострадалия.

            7. НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА самоволно да извършват дейности, които не са свързани с възложените задачи.          

            8. НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА да извършват ремонти по уредите, инсталациите и съоръженията.

 

Чл. 20 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”

1.  Използва правилно работното оборудване.

2.      Информира незабавно директора или председателя на ГУТ за всяка възникнала

обстановка при работа, която може да представлява опасност за здравето и за всички неизправности по оборудването

3.      Съдейства на директора и на председателя на групата по условия на труд при

изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

4.                  Почиства редовно работното си място и работното оборудване в съответствие с хигиенните и технологични изисквания

5.                  Ако временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и др., е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.

6. Да поддържа и повишава знанията и квалификацията си по безопасни условия на труд.

7.Да познаваи спазваразпоредбите на настоящиятПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

8. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

9.  Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

10. Да спазва указанията по охрана на труда.

11. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.

 

Чл. 21 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА „ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ” И „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК УЧЕБЕН ЦЕНТЪР”

1. Да организира работата за изпълнение и спазване на предварителната и последваща дейност по приложение на трудовото законодателство.

2. Да оформя актове за трудови злополуки при отсъствие на лице, натоварено за това.

3.Да познаваи спазваразпоредбите на настоящиятПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички

нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

4. Да носи отговорност за нормалната работа на техническите средства, които използва в пряката си работа.

5. При нарушаване на трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност.

6. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

7. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

8. Да спазва указанията по охрана на труда.

9. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.

 

Чл. 22 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА „КАСИЕР-ДОМАКИН”

1.Да познаваи спазваразпоредбите на настоящиятПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

2. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

3. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

4. Да спазва указанията по охрана на труда.

5. Да организира процеса на снабдяването, съхранението, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности съобразно техните свойства и предназначение.

6. Да отговаря за изправността на системите за осветление, отопление и вентилация и информира директора за отстраняването им.

7. Да следи за изправността на телефонните връзки и противопожарните средства.

8. Да спазва установеното работно време и длъжностната си характеристика.

9. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.

 

Чл. 23 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИК, МЕХАНИК

1. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

2. Да спазва указанията по охрана на труда.

3.Да познаваи спазваразпоредбите на настоящиятПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

4. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

5. Да спазва установеният за учебното заведение пропускателен режим.

6. При съмнения и възникнали проблеми по време на работа незабавно да уведомява директора или други компетентни органи.

7. При възникнала необходимост или подаден сигнал от страна на учител или ученик, незабавно да се отзовава и отстранява по компетентност повредата или опасността.

8. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.

9. Не допуска влизането и паркирането на МПС на територията на просветното звено с изключение на определените със заповед от директора.

 

Чл. 24 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА „ОГНЯР” И „РАБОТНИК ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА”

1. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

2. Да спазва указанията по охрана на труда.

3.Да познаваи спазваразпоредбите на настоящиятПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

4. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

5. При възникнала необходимост или подаден сигнал от страна на учител, служител или ученик, незабавно да се отзовава и отстранява по компетентност повредата или опасността.

6. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.

7. Да спазва установеният за учебното заведение пропускателен режим.

 

Чл. 25 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ – ЧИСТАЧ”

1. Да почиства праха в класните стаи и кабинети, в административните помещения, във физкултурния салон и работилниците.

2. Да мие коридорите, стълбищата и сервизните помещения по време на учебни часове и след приключване на учебните занятия.

3. Да почиства ежедневно района на училището от смет.

4. Да почиства ежеседмично цоклите, вратите и прозорците.

5. Да се грижи за цветята в определеният му район.

6. Да опазва материалната база и повереният му инвентар.

7.Да познаваи спазваразпоредбите на настоящиятПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение.

8. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около него и в присъствието на ученици.

9. Да спазва указанията по противопожарна безопасност.

10. Да спазва указанията по охрана на труда.

11. Да проветрява учебните стаи и коридорите.

12. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено.

            13. Да спазва установеният за учебното заведение пропускателен режим.

            14. След работно време има задължение да заключва входните врати и портали на сградата и на двора на училището.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

 УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНО И ЗДРАВОСЛОВНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ

 

Раздел I

 

            І. Хигиена на труда

 

РАБОТНА СРЕДА

 

           2.1 Микроклимат – температура, влажност и скорост на въздуха, отопление и вентилация

           Чл. 26 Температурата и относителната влажност в работните помещения следва да бъде в нормите, посочени от чл. 82, 84, 87, 88, 89 от Наредба № 7 и БДС14776-87.

           Чл. 27 Вентилацията и отоплението да бъдат в съответствие с изискванията на раздели Втори и Четвърти на Глава V от Наредба № 7.

           Чл. 28 За всяка вентилационна инсталация следва да има заведено досие, съдържащо технически параметри, резултати от изпитвания и измервания и инструкции за безопасна експлоатация и ремонт /чл.170, ал.1 от Наредба № 7/.

В ПГ по транспорт е извършена оценка на работните места и професионалния риск през 2010 г. от „СТМ 2002 – В” ООД, гр. Кюстендил – Сертификат за контрол № С749/ 09.11.2010 г. След извършената оценка на риска в ПГТ, показателите за микроклимат са отчетени в Протокол № 1789/ 28.09.2010 г.

Контрол на микроклимата и осветлението е извършен и от РЗИ – Кюстендил със Сертификат за контрол № С 0085/ 12.02.2013 г., като данните са отчетени в Протокол за контрол на физични данни № ПФ 0024/21/ 12.02.2013 г.

Учебни работилници, учебни кабинети и канцеларии:

·         ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА – СРЕДНА СТОЙНОСТ – в нормите

·         ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ – СРЕДНА СТОЙНОСТ – в нормите

·         СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЪЗДУХА – в нормите

          2.2 Естествено и изкуствено осветление

              Чл. 29 В работните помещения се осигурява естествено и изкуствено осветление

/чл.74 от Наредба № 7/.Осветеността да е съобразена с извършваната работа в помещението /Наредба № 49/.

– класни стаи, аудитории, лаборатории:

                      средата на дъската – 510 лукса

                      на работната маса, чина – 300 лукса

– кабинет по техническо и електротехническо чертане:

                      на дъската – 300 лукса

                      на работната маса, чина – 500 лукса

– ученическа работилница по металообработване – 300 лукса

– стаи на преподавателите – 200 лукса

– физкултурен салон, на пода – 200 лукса

След извършената оценка на риска в ПГТ, показателите за осветление са отчетени в Протокол № 1790/ 09.11.2010 г. от „СТМ 2002 – В” ООД, гр. Кюстендил и Протоколи от РЗИ – Кюстендил № ПФ 0156/146/ 21.12.2012 г. и № ПФ 0024/ 21/ 12.02.2013 г. 

2.3 Шум и вибрации 

           Чл. 30 Шумът и вибрациите от машините, съоръженията да не надвишават установените норми.  Допустимата продължителност на пребиваване на ученици над 15-годишна възраст за една смяна в условията на шумово въздействие с ниво на шума над 70 дБ”А” е съобразено с нормите, посочени в Наредба № 15 /ДВ, бр.54 от1999г./, като се осигуряват почивки извън работното помещение.

а/ за ученици от 15 до 16 години след всеки час работа /престояване/ в зоната на шума;

б/ за ученици от 16 до 17 години – след 1,5 часа;

в/ за ученици над 17 години – след 2 часа.

            Времето за почивки се включва в учебното време.

Чл. 31 Използването на индивидуални средства за защита от шум /вътрешни или

външни антифони/ се разрешава за ученици над 16-годишна възраст на работни места с нива на шума над 70 дБ”А”, но не повече от 85 дБ”А”,като:     

          а/ при външни антифони допустимата сумарна продължителност за пребиваване на учениците на съответните работни места е до 6 часа;

          б/ при вътрешни антифони /тампони/ и нива на шума до 80 дБ”А”, допустимата сумарна продължителност на пребиваване на учениците е до 6 часа;

          в/ при вътрешни антифони и нива на шума над 80 дБ”А” до 85 дБ”А”, допустимата продължителност на сумарно пребиваване учениците е до 3 часа.

          Чл. 32 При ползване на ЛПС за защита от шум /вътрешни или външни антифони/ задължително се осигурява почивка от 10-15 минути без антифони, в тихи помещения, след всеки час пребиваване на работното място. Продължителността на почивките се включва в работното време.

          Чл. 33 Не се допуска учебно-производствена и трудова дейност на ученици при ниво на шума над 85 дБ”А”. След извършената оценка на риска в ПГТ, показателите за шум са отчетени в Протокол № 1791/ 28.09.2010 г.

          2.4 Вредни вещества

           Чл. 34 Не се допуска във всички форми на трудова дейност младежи и девойки до 18-годишна възраст да работят или престояват в среда с наличие на вредни вещества във въздуха над пределно допустимите концентрации /ПДК/.

           Чл. 35 Във физкултурния салон, където се отделя прах, се осигурява принудителна вентилация.

            2.5 Йонизиращи лъчения и електромагнитни полета

Чл. 36 На ученици до 18-годишна възраст не могат да се възлагат дейности, при

които има контакт с йонизиращи лъчения и канцерогенни вещества, както и такива, при които има контакт с нейонизираща радиация /електромагнитни полета/ с наднормени нива /БДС 4525-78/.

След извършената оценка на риска в ПГТ, не е констатирано наличие на  вредни вещества и йонизиращи лъчения          

2.6 Физическо натоварване

Чл. 37 Режимът на труд и почивка да е съобразен с Наредбата за условията, реда и

изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа /ДВ, бр.54 от 1999 г./.

            Чл. 38 При ръчна работа с тежести да се спазват нормите и правилата, посочени в Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести /ДВ, бр. 54,1999г./.

            Чл. 39 Забранено е извършването на редовна ръчна работа с тежести от лица от 15 до 18-годишна възраст.

            Чл. 40 Теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне от лица от 16 до 18.годишна възраст да не превишава: 10 кг за девойки и 20 кг за младежи. /т.134,”б”,раздел първи на приложението в Наредба № 4 от1987 г. за работите, забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст/.

            Чл. 41 Теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне от лица от15 до 16-годишна възраст да не превишава: 8 кг за момичета и 15 кг за момчета /т.55,”б”,раздел втори на приложението на Наредба № 4 ог1987 г./.

            Чл. 42 В средата на работния ден се осигурява почивка от 15-20 минути /освен обедната/, която влиза в работното време.

2.7. Водоснабдяване и канализация

            Чл. 43 ПГТ се осигурява с водоснабдителна, канализационна и пречиствателна мрежи за питейно-битови и санитарни нужди, отговарящи на санитарно-хигиенните норми. Територията на просветното звено /кабинети, работилници, помещения за санитарно-битово обслужване/ следва да се поддържа чиста.

2.8. Санитарно битово обслужване

Чл. 44 Учебното заведение да е осигурено с:

          умивални, бани, тоалетни;

          съблекални и стаи за почивка;

          необходимото количество питейна вода.

            Чл. 45 Експлоатацията им да е съобразно хигиенните изисквания на нормативните актове.

 

            Раздел II. Противопожарна охрана

 

            1.Противопожарни изисквания към помещенията:

            Чл. 46 Цялостната учебна и производствена дейност в ПГТ се организира в съответствие с изискванията на Наредба № Із-2377/ 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и поднормативните актове за пожарна безопасност.

             а/ В училище  да се осигури необходимото количество вода за противопожарни нужди.

             б/ Към всички сгради, помещения, съоръжения, водоизточници да се осигури свободен достъп. Пътищата, входовете, проходите да са изправни, свободни от материали, а през зимата – почистени от сняг.

Чл. 47 В сградите на училището с указателни знаци да се посочат аварийните

изходи.

            Чл. 48 Учителите, помощният персонал и служителите в края на работното време са длъжни да проверят и оставят в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините.

            Чл. 49 Учебните работилници да се поддържат подредени и почистват ежедневно от горими отпадъци. Всички горими отпадъци да се изнасят своевременно.

            Чл. 50 Да се прави ежедневна проверка за изправността на електрическите инсталации и съоръжения. Да не се допускат искри, къси съединения и претоварване на електрическите консуматори. Нередностите да се отстраняват своевременно.

Чл. 51 Да се разработи План за действие при възникване на пожар и природно

бедствие и План за евакуация на гимназията.

            Чл. 52 На всеки етаж на видно място да се постави План /схема/ за евакуация на персонала, който да се разгласи сред учениците в часа на класа

 

ІІ.  Пакет заповеди по ППО

            ІІІ. Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия.

            Чл. 53  Помещенията, в които се провеждат масови мероприятия трябва да бъдат от втора степен на пожароустойчивост. Да имат най-малко два изхода за навън и да са спазени всички други изисквания за евакуация на хора.

            Чл. 54 За провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени необходимите средства за пожарогасене.

            Чл. 55 През време на масово мероприятие с ученици трябва да присъства дежурен представител от педагогическия персонал на ПГТ, който да следи и отговаря за спазването на всички правила по противопожарна охрана.

            Чл. 56 При провеждане на масово мероприятие е забранено:

             а/ осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други вещества, които могат да предизвикат пожар;

              б/ да се гаси напълно осветлението в помещението;

              в/ разполагане на мебели и предмети, възпрепятстващи бързото и лесно напускане на помещението;

            Чл. 57 Украсяването на новогодишната елха или други подобни с електрически илюминации да се извършва само от правоспособен ел.техник при спазване правилата за пожаробезопасност.

 

При пожар – тел.: 112

Център за спешна медицинска помощ – тел.: 112

                                   

Раздел IІІ. Работно облекло и лични предпазни средства

 

            Чл. 58 При изпълнение на работа по време на учебна практика в работилниците учениците носят работно облекло и ползват ЛПС, съобразено с изискванията за безопасна работа.

            Чл. 59 При провеждане на производствена практика в предприятие, учениците следва да се осигуряват с ЛПС, специално работно облекло и обувки, каквито се полагат на работниците от това предприятие.

            Чл. 60 В съответствие с Наредба за безплатното работно и униформено облекло /ДВ, бр.9 от 28.01.2011 г./ право на безплатно работно облекло имат работниците и служителите в училището – непедагогически персонал. Лицата от педагогическият персонал в училище има право на средства за представително облекло, съгласно Наредба № 1 от 09.04.2012 г.

                                   

Раздел ІV. Правила и изисквания за безопасна работа с машини, инструменти и

съоръжения в учебните кабинети

 

1.Общи положения

            Чл. 61 Учебните кабинети, лаборатории,  физкултурен салон и др. подобни трябва:

             а/ да бъдат устроени в помещения с благоприятни условия за работа, осигуряващи минимално напрежение на нервната система и сърдечно-съдовата дейност на ученика, намаляващи умората, а оттам и възможността за трудови злополуки;

             б/ да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – микроклимат, осветление, вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и т.н.;

             в/ да бъдат напълно механично, електро- и пожарообезопасени;

             г/ да бъдат снабдени с инструкции за работа.

1.      Кабинет и лаборатория по химия

2.      Кабинет по физика

3.      Физкултурен салон и площадка по ФКС

4.      Правила за безопасна работа в училищната мрежа и в Интернет – съгласно Заповед № РД 09-541/02.07.2003 г. на министъра на образованието и науката

5.      Компютърен кабинет

 

            Раздел V. Организирано придвижване на деца, ученици, и друг персонал като пешеходци, велосипедисти или пътници в транспортни средства

 

            Чл. 62 При организирано придвижване на деца, ученици и друг персонал като пешеходци, велосипедисти или пътници в транспортни средства се спазват изискванията на Закон за движение по пътищата и Правилника за прилагането му.

            Чл. 63 Пешеходците, участващи в движението по пътищата са длъжни да спазват установените правила, а именно:

          пешеходците се движат по дясната страна на тротоарите, а ако няма такива – по банкета;

          движение по платното е разрешено само, ако движението по тротоара е невъзможна /разкопан, зает с материали/;

          допуска се движение по платното още в случай на организирано шествие, колона, процесия /не повече от 4 лица в редица, движещи се в крайната част на дясното платно, като първият и последният в лявата страна носят червен флаг, фенер/;

          преминаване на пътя става на пешеходна пътека;

          при намалена видимост движение на колони по пътя е забранено;

                     забранено е на пешеходците да излизат на пътното платно пред или зад стоящи, спиращи, потеглящи транспортни средства;

Чл. 64 Ученици могат да бъдат превозвани с обществени превозни средства, предназначени специално за пътници, с лични превозни средства и превозни средства, пригодени за тази цел.

Чл. 65 Забранено е превозването на деца с товарни автомобили, освен в случаи на бедствия, когато се придружават от двама ръководители;

Чл. 66 Качването и слизането от транспортно средство става през вратите, когато последното е спряло.

Чл. 67 По време на пътуване на учениците е забранено да стоят на стъпалата, да отварят вратите, да се навеждат през прозорците, да пречат на видимостта на шофьора.

Чл. 68 Когато деца се превозват групово в автобуси, на предната и задната част на автобуса се поставя надпис.

Чл. 69 Организиране на отдих и туризъм на ученици.

(1) За всеки организиран отдих и туризъм по Наредба № 2/24.04.1997г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм на МОН, обн. в ДВ, бр.43/1997 г., изм. и доп. бр. 74/2005 г., изм. и доп. бр.24/2006 г. директорът на ПГТ:

 

1. издава заповед по чл. 8 за провеждане на формата, която задължително съдържа:

а) начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм;

б) начален, краен пункт и маршрут на пътуването;

в) ръководния и педагогическия персонал, отговорни за провеждането на формата, и техните задължения;

2. командирова служителите на училището, определени за провеждането на формата;

3. организира и контролира:

а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или учениците за провеждане на формата;

б) предоставянето на писмено съгласие на родителите, настойниците или попечителите за участие на детето или ученика в съответната форма;

4. организира и контролира провеждането на инструктаж на децата или учениците и на техните родители, настойници или попечители за безопасност и културно поведение; проведеният инструктаж се удостоверява с подписите на участниците в съответната форма на организиран отдих и на техните родители, настойници или попечители;

5. контролира предоставянето за всеки ученик на документ, издаден от личния (семейния) лекар на ученика;

6. заверява с подпис и печат списък на учениците с данни за трите имена, дата и година на раждане, група или клас;

7. изисква от лицата, предоставящи туристическата услуга, да удостоверят правото си да извършват съответния вид туристическа дейност – когато отдихът се организира по договор;

8. изисква данни за лиценза на превозвача, когато превозът на учениците се организира с автобус;

9. контролира застраховането на участниците във формите.

(2). Когато формите на организиран отдих по чл. 8 /Наредба № 2/ се провеждат през учебно време, директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на учебното съдържание.

Чл. 70 Преди всяко провеждане на формите на организиран отдих и туризъм по чл. 8 /Наредба № 2/ директорът на училището уведомяват Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил и представят в писмена форма предварителна информация за:

             1. формата на организирания отдих и туризъм;

             2. общите условия на организирания отдих и туризъм, която задължително включва:

а) начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм;

б) начален, краен пункт и маршрут на пътуването;

в) брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка – когато пътуването включва нощувка;

г) транспортните средства, които ще бъдат използвани, данни за превозвача, а когато превозът на децата и учениците се организира с автобус – и данни за лиценза на превозвача;

д) организацията на хранене на учениците;

3. специфичните условия на организирания отдих и туризъм, в зависимост от формата;

4. лицето, което ще предоставя туристическата услуга, включително и за правото му да осъществява такава дейност – когато отдихът се организира по договор;

5. информация за преструктуриране на учебното съдържание – когато формата на организиран отдих и туризъм се провежда в учебно време.

Чл. 71 Към уведомлението по чл. 71 се прилагат:

а) писмена информация за условията на организирания отдих и туризъм, предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга – когато отдихът и туризмът се организират по договор;

б) заповедта по чл.81, ал. 1, т. 1;

в) списъкът на учениците;

г) писменото съгласие на родителите, настойниците или попечителите на децата или учениците за провеждане на формата по чл. 8 /Наредба № 2/;

д) доказателства за проведен инструктаж по чл. 82, ал. 1, т. 4;

е) документи, удостоверяващи правото на лицата, предоставящи туристическата услуга, да извършват съответния вид туристическа дейност – когато отдихът се организира по договор;

ж) лицензът на превозвача – когато превозът на децата или учениците се организира с автобус.

з) При необходимост началникът на РИО може да изиска от директора на училището допълнителна информация за организирания отдих и туризъм.

            Чл. 72 Формите на организиран отдих и туризъм се провеждат, ако в 7-дневен срок от постъпване на документите или на допълнителната информация не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РИО.

            Раздел VI.  Дейност в случай на авария, пожар или природно бедствие

  Чл. 73 Педагогическият съвет утвърждава състава и директорът  назначава със заповед Комисия за организиране и провеждане на аварийно-спасителни работи не по-късно от началото на учебната година.

  Чл. 74 Комисията по чл.74 разработва, а директорът утвърждава План за защита при бедствия на пребиваващите в училището не по-късно от началото на учебната година.

  Чл. 75 Всички длъжностни лица и ученици се запознават с Плана за защита при бедствия на пребиваващите в ПГТ срещу подпис.

 

ГЛАВА III

ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

 

Чл. 76  Не по- късно от началото на учебната година директорът издава заповеди, определящи видовете инструктажи, лицата, които ги извършват, периодичността на инструктажите съгласно Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г. за условията и реда за организиране и провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Инструкция за изискванията за БУВОТ в системата на народната просвета на МОН от 05.07.1996 г. по отношение на организацията на инструктажите по БХТ и ППО

            Чл. 77 На учениците, учителите и служителите  се провеждат следните видове инструктажи и обучения по БХТ и ППО

1. Начален  инструктаж

2. Периодичен инструктаж

3. На работното място

4. Извънреден – при възникнали трудови злополуки или настъпили ПТП

            Чл. 78 Проведените инструктажи се документират в Книги за инструктаж /приложение 1, 2, 3 от Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г. за условията и реда за организиране и провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

            Чл. 79 Провелият начален инструктаж издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работника или служителя.

Чл. 80 Директорът утвърждава със заповед програми за начален инструктаж и инструктажи на работното място в работилниците и кабинетите. Заповед  за утвърждаване на програми за инструктажи, Програми за инструктажи/.

 

ГЛАВА IV

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 

Чл. 81 Регистрирането и отчитането на трудовите злополуки да се извършва съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки /ДВ, бр. 6/ 2000 г., изм. и доп. бр. 19/ 2002 г./

Чл. 82 В началото на учебната година директорът на ПГТ определя със заповед

лице, което ще поддържа Регистър на трудовите злополуки и ще съхранява декларациите съгласно чл.14, ал.2 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки /ДВ, бр.6 от 2000 г./.  Заповед и декларация за трудова злополука/.

Чл. 83 Регистърът на трудовите злополуки съдържа данни за:

1.номерът и датата на трудовата злополука;

2.входящия номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;

3.трите имена и ЕГН на пострадалия;

4.номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката като трудова;

5.последиците от злополуката;

6.броят на дните /календарни и работни/ от злополуката.

Чл. 84 Когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполага, че тя е трудова, директорът или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни в срок от три работни дни от узнаването за нейното настъпване да подадат в териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя декларация по образец. Декларацията се вписва в Регистъра на трудовите злополуки.

 

ГЛАВА V

ОКАЗВАНЕ ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ

УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

 

            Чл. 85 В аптечките в лабораториите трябва да има заредени превързочни материали: обезболяващи – аналгин и др., марля, памук, бинтове, лейкопласт, триъгълна кърпа, йодасепт, кислородна вода, риванол- разтвор и др. /глава ХІІІ от Правилника за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа – ДВ, бр. 89 от 1994 г./

            Чл. 86 Учителите, помощният персонал и учениците трябва да бъдат обучени да оказват първична долекарска помощ при различни видове травми/ обработка на рани, превръзки при попадане на голямо чуждо тяло в раната, кръвоспиране, долекарска помощ при увреждане на стави и кости- навяхване, изкълчване и фрактури/.

Чл. 87 Обработка на рани

            1. Почистването на раната от грубо замърсяване се извършва, като се отстраняват малки чужди тела на повърхностния слой на раната с тампон и се промива с кислородна вода. Обработката е от краищата на раната навън с памук, напоен със спирт или йодна тинктура. Върху раната се поставя стерилна превръзка, като се използва стерилна марля, чисти кърпи и други и се внимава да не се замърси допълнително. При повърхностни рани може да се използва цитопласт.

2. Ако направената превръзка е напоена с кръв, да не се снема, а да се направи друга върху нея.

3. Ако в раната е попаднало голямо чуждо тяло, кръвотечението се спира, като се притиснат краищата на раната около чуждото тяло. Върху раната и чуждото тяло се поставя марлена превръзка. С бинта не се минава върху чуждото тяло. При попадане на чужди тела в окото се прави суха превръзка с марля или чиста кърпа, или само пострадалия се отвежда при лекар.

            Бинтът се навива от ляво на дясно, като намотките са равномерни. Започва се от по-тънката част на крайника към по–дебелата.

            4. Да не се пипа раната с ръце, защото върху тях има много микроби, способни да предизвикат инфекция!

            5. Да не се промива раната с вода или други течности, за да не попадат замърсяващите материи, намиращи се около нея, вътре в самата рана!

            6. Да не се поставя памук върху раната!

         7. Пострадалият се транспортира с придружител и се вземат мерки да не настъпят усложнения.

            Чл. 88 Кръвотечения и кръвоспиране

            1. Според наранения кръвоносен съд кръвотеченията са :

          Артериални– изтичането на кръвта е на тласъци в съответствие с ударите на сърцето. Има ярко червен цвят / наситена е с кислород/. Тези кръвотечения са най-опасни;

          Венозно –кръвта има тъмно червен цвят и изтича равномерно;

          Капилярни– кръвта изтича на капки.

2. Кръвоспиране – при външно кръвотечение може да се извършва ръчно притискане на кървящия кръвоносен съд на мястото на нараняването или чрез кръвоспираща превръзка над раната; пристягане с гумен маркуч, бинт, турникет или друго подръчно средство; чрез максимално свиване на крайника.

Пристяга се докато пулсът на артериите под мястото на притискане изчезне. На това място се поставя бележка с ден и час на превръзката, като времетраенето и е до 2 часа. На всеки 1 до 2 часа се отпуска малко превръзката, за да се ороси крайникът, след това се затяга отново.

3. Кръвоспиране при кръвотечение от носа – при удар пряко върху носа може да се получи кръвотечение. Кръвоспирането се извършва със студен компрес или тампон от марля или памук, напоен с кислородна вода в кървящата ноздра.

Чл. 89Травми

1. Наранявания в коремната област –пострадалият трябва да лежи със свити към корема крака. Върху корема се поставя бутилка със студена вода, или ако има лед. При съмнения за инфаркт пострадалият се поставя в седнало положение. При тези наранявания бързо да се вика бърза помощ.

2. Навяхвания – Първичната долекарска помощ е повдигане на пострадалия крайник, поставяне на студен компрес или лед, налягане на стегната бинтова превръзка, създаване на пълен покой на крайника и даване на обезболяващи лекарства.

3. Изкълчвания –Признаците са: силна болка около ставата, невъзможност да се движи ставата, видима деформация в ставата, подуване или посиняване около ставата и принудително положение на крайника. Първичната долекарска помощ е стегната превръзка, ограничаване на движението и лед, създаване на пълен покой, даване на болкоуспокояващи.

4. Фрактура  на  костите – Признаците  са : болка, оток, кръвоизлив, деформация  на крайника,  неспособност за нормално движение, патологична  подвижност и затруднено дишане. Първичната долекарска помощ е кръвоспиране, даване на обезболяващи средства, обездвижване на крайника, като се спазва изискването да бъдат обхванати две съседни стави. Изключение се прави само за счупено бедро,като  при него  се обхващат три стави – колянна, тазобедрена и глезенна. Обездвижването / имобилизацията / е специфично за всяка част от човешкото тяло закрепване на шината може да стане с бинт, триъгълна кърпа или колани.

5. При обездвижване на гръбначния стълб, пострадалия не се поставя

по корем.

6. Върху превръзката на раната и върху кръвоспиращата  превръзка  не

се поставя фиксираща превръзка за имобилизация.

Чл. 90 Реанимация на дишането и кръвообращението

1. Тази помощ се налага при травматичен шок, поражения от електрически ток и други травми. Извършва се в следната последователност: освобождаване на горните дихателни пътища от чужди тела и материали и поддържане на тяхната проходимост. Ако дихателните пътища са запушени от обръщането на езика,то е  необходимо той да се изтегли напред и да се  фиксира в това положение. Фиксирането се извършва при максимално наклоняване на главата назад и едновременно притискане на горната челюст към долната,а дрехите се  разхлабват. Дишането се подпомага като се използват някои от начините за изкуствено дишане. При изкуствено дишане уста в уста оказващият помощ поема дълбоко въздух и през марля енергично го издишва в устата на пострадалия, като му запушва носа. Пострадалият извършва пасивно издишване със своя гръден кош.

      2. Ако е нарушена сърдечната дейност / пулсът се усеща слабо/, наред с изкуственото

дишане се прави непряк масаж на сърцето, като се редуват 10 притискания на гръдния кош и 3/ три / вдишвания и издишвания.

      Чл. 91 Отравяния и изгаряния

1. Отравяния от токсични газове. Въглеродният диоксит е силно токсичен газ без цвят и мирис.  Отравянето се характеризира с главоболие, световъртеж, тежест и сърцебиене. Първичната долекарска помощ започва с извеждане от помещението на чист въздух. Ако е необходимо се прави изкуствено дишане или разтривки на тялото, затопляне на краката или кратковременно вдишване на спиртни пари.

2. Изгаряния – получават се под действието на топлина / гореща течност, огън, нажежени локални предмети/, киселини и основи, радиоактивно облъчване, получени по време на учебна практика и учебна лаборатория.

Три са степените на изгаряния:

– първа степен – зачервяване на кожата;

– втора степен – мехури с бледожълтеникава течност, болезнени, лесно се пукат и загнояват;

– трета степен- некроза на кожата, засегнато подкожие, получава се дълбока рана.

Първична долекарска помощ при първа степен се прави с превръзка с 5 %-ен  разтвор на натриев бикарбонат или суха стерилна превръзка.

 

!Внимание! Мехурите не се пукат, дрехите се режат, а не се събличат.

 

            При особено тежки изгаряния, долекарската помощ е суха стерилна превръзка, даване на обезболяващи и изнасяне от мястото на поражение. На пострадалия се дават подсладени течности / топъл чай, тонизиращи напитки или солени разтвори/.

            3. Първична долекарска помощ при изгаряния от киселини и основи. Изгореното място се промива със силна струя вода. При поражение от киселини се неутрализира със слаб разтвор на сода бикарбонат, а при основи се неутрализира със слаб оцетен разтвор. След неутрализация се поставя суха стерилна превръзка.

            4. Токсикоинфекция усложнения при тежки изгарания, придружени с повишена температура, нервни разтройства, които довеждат до тежки психози и допълнителни усложнения.

            Първична долекарска помощ при токсикоинфекция- дават се обезболяващи и се прави суха стерилна превръзка.

            Чл. 92 Долекарска помощ при поражения от електрически ток

            Първична помощ при електрически травми – операции по оказване на първична долекарска помощ се извършват в следната последователност:

– освобождаване на пострадалия по най-бързия начин от напрежението – като до 1000 V, със сухи, непроводими предмети, а над 1000 V да се използват боти, ръкавици, щанги за съответното напрежение;

          осигуряване на падането, ако пострадалия се намира на височина;

          да се предвидят допълнителни източници на светлина, които де работят при изключване на общото захранване;

          разкопчаване на дрехите, осигуряване на достъп на чист въздух, към носа да се поднася памук напоен с амоняк, лицето се намокря с вода, прави се проверка за дишане и пулс на пострадалия.

          ако пострадалия е в безсъзнание и дишането и пулса са много слаби, се правят следните действия;

          освобождаване от дрехите;

          разтваряне на устата;

          почистване на устната кухина;

          осигуряване на проходимост на дихателните пътища;

          изкуствено дишане;

          индиректен масаж на сърцето;

          поставят се студени компреси на очите.

          при изгаряния от електрически ток се действа както при други случаи.

          електроофталмия / възпаление на ретината и роговицата и осветяване /. Получава се при работа с електрожен, когато не се използват лични предпазни средства. Поставят се студени и компреси, дават се аналгетици и се изпраща при офталмолог.

ТЕЛЕФОН:

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – 112

 

ГЛАВА VI

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА  ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

  Чл. 93В ПГ по транспорт се осигуряват подходящиусловия обучение ивъзпитание

на учениците.

           Чл. 94Забранено е влизането и паркирането на МПС на територията на училището /Заповед №РД09-1583/09.09.2009г. на МОН, писмо №9105-194/03.06.2013г. на МОН/

Чл. 95Изключения се допускат за:

         строително-ремонтни дейности;

         доставка на гориво;

         сметоизвозване;

         автомобилите на пожарна и аварийна безопасност;автомобилите за здравно-профилактична дейност и бърза медицинскапомощ;

         автомобилите на полиция;

         учебните автомобили;

Чл. 96За всички посочени случаи, със заповед на директора, се определят

обособени места, паркинги и маршрути, до които учениците нямат достъп.

            Чл. 97Фирмите и лицата, които влизат с МПС в районите на учебните заведения, се запознават със заповедите на директора и стриктно спазват определените за движение места и време за изпълнение на дейностите си.

           Чл. 98 Директорът и наличният персонал осъществяват непрекъснат контрол на пропусквателния режим.

                                                            

ГЛАВА VIІ

НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО КОДЕКСА НА ТРУДА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 99 (1) Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 20 до 250 лв.

(2) Работодател, който не изпълни задълженията си във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер на 1500 до 5000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 250 до 1000 лв.

(3) За повторно нарушение наказанието е:

            1. по ал.1 – глоба от 40 до 500 лв.

            2. по ал.2 – имуществена санкция или глоба от 3000 до 10 000 лв., съответно глоба от 500 до 2000 лв.

Чл. 100 (1) Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 250 до 1000 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е имуществена санкция или глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., съответно глоба в размер от 500 до 2000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Отговорност за изпълнение на правилника носи ръководството на учебното заведение и съответните длъжностни лица.

§2. Правилникът се утвърждава от директора на училището

§3. Забранява се изпълнението на заповеди и нареждания, противоречащи на този правилник.

§4. При сключване на договори с други организации за провеждане на друг вид дейност, следва да се предвиждат мерки за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд.

§5. Забранено е:

Да се сключват трудови договори с лица, които:

          нямат необходимата квалификация;

          не са навършили 18 години и нямат разрешение на Районната инспекция по труда;

          нямат предварителен медицински преглед.

Да се допускат на работа лица, които:

          не са сключили трудов договор;

          не са инструктирани и запознати с условията и изискванията за безопасна работа;

   са употребилипреди или употребяват алкохол и други упойващи вещества през работно време.

§6. На работните места на лицата с трудови договори, местата за обучение и трудова дейност за учениците, машините и съоръженията, кабинетите и работилниците да се изготвят и поставят на видно място инструкции за безопасна работа.

§7. На работните и учебни места, където съществуват опасности, които не могат да бъдат отстранени чрез технически средства за колективна защита или други методи, да се поставят знаци и сигнали съгласно Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана /ДВ, бр.77от 1995 г./.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1.  Правилникът за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд е разработен и утвърден на основание чл. 277, ал. 1 от КТ. Издава се  в изпълнение на чл.5, ал.1 от Инструкция на МОН от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета.

§2. Настоящият Правилник се излага на общодостъпно място в училището и се представя в РИО – гр. Кюстендил при утвърждаване на Списък – Образец №1 за съответната учебна година.

§3.  С настоящия Правилник  се запознават педагогическият, непедагогическият персонал и учениците.

§4. Указания за прилагане на този правилник се дават от директора  

§5. Цялостен контрол по спазването на Правилника се осъществява от директора на училището.

§6. До приемането на държавно образователно изискване за безопасни и здравословни условия на труд по чл. 16, т. 15 от ЗНП, осигуряването им се осъществява по Закон за здравословни и безопасни условия на труд, всички общоприети и действащи нормативни документи, отнасящи се до здравословните и безопасни условия на труд в Република България и настоящият правилник.

§7. Настоящият правилник влиза в сила от началото на учебната 2013/2014 година.

§8. Правилникът се актуализира: преди въвеждане на нови машини, съоръжения и технологии, материали; при разкриване на нови работни места и дейности; при изменение на правилата, нормативите и изискванията; при издаване на нови административни актове /заповеди/, валидни за нови учебни години.

 

 

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС – Протокол № 1/ 16.09.2013 г.

 

 

 

 

 

                                                                      ДИРЕКТОР: ………………..

                                                                                         /ИНЖ..Л. СТОЙЧЕВА/