ДКИ – 2013/2014

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ –  ГР. ДУПНИЦА

2600  гр.Дупница, обл. Кюстендил, ул. П.Евтимий№ 21, тел.0701/50282

 

 

З А П О В Е Д

  033

Дупница, 17.09.2013 г.

 

На основание  чл. 147 ал. 1 т. 1 от ППЗНП, чл. 25 от ЗНП, чл. 33 ал. 1 т. 2 от ЗПОО,

чл. 47 ал. 5 от Наредба № 3 /15.04.2003 г. за системата на оценяване и във връзка със Заповед № РД 09-1145/ 09.09.2013 г. на министъра на образованието и науката с определени дати за провеждане и срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Дати за провеждане на държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както и сроковете за  подаване на заявления за съответните сесии на учебната 2013/2014 година, както следва:

 

1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2013 – 2014 година

 

Сесия януари

  • за втора степен – 22.01.2014 г.
  • за трета степен – 23.01.2014 г.

Срок за подаване на заявления – до 23.12.2013 г.

 

2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2013 – 2014 година

 

Сесия юни

  • за втора степен – 26 и 27.05.2014 г.
  • за трета степен – 28, 29 и 30.05.2014 г.

Срок за подаване на заявления – до 09.05.2014 г.

 

Сесия септември

  • за втора степен – 11.09.2014 г.
  • за трета степен – 12.09.2014 г.

Срок за подаване на заявления – до 03.09.2014 г.

 

            Всички изпити да се проведат в учебните работилници на ПГ по транспорт.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на всички учители и на учениците, които ще полагат изпити за придобиване степен на професионална квалификация.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

ИНЖ. ЛИНА СТОЙЧЕВА

Директор на ПГ по транспорт

 

 

 

Запознати със заповедта:

 

1. Райна Георгиева- ………….                              2. Елена Рашева – …………..         

3. Даниела Доцина – ………….                             4. Людмила Златанова – …………

5. Венеция Бойчева – ……………                         6. Валя Атанасова – …………….  

7. Валя Шукадарова – ……………                         8. Славянка Димитрова – …………..

9. Олег Кузманов – …………….                            10. инж.Емил Георгиев – …………..

11. инж.Богдан Георгиев – …………..                  12. Иванчо Кацарски – ……………

13. инж.Димитър Белчински – …………              14.инж.Кирил Данаилов – …………..

15. инж.Любка Миланова – …………..                 16. Иван Иванов – ……………

17. Виктор Бонев – …………..