Годишен План 2013-2014

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ТРАНСПОРТ

2600 гр. Дупница  ул. „Патриарх Евтимий” № 21  тел: 0701/5 02 82

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. ЛИНА СТОЙЧЕВА

ДИРЕКТОР ПГ ПО ТРАНСПОРТ                                  

 

ГОДИШЕН  ПЛАН

НА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

 ГРАД ДУПНИЦА

за учебната 2013/2014 година

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ГОДИШНИЯ  ПЛАН  НА ПГ  ПО  ТРАНСПОРТ

 

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на дейността на ПГ по транспорт

за учебната 2012/2013 година

 

 

РАЗДЕЛ  ІІ

 

Цели, стратегии и приоритети в дейността на ПГ по транспорт

 за учебната 2013/2014 година

РАЗДЕЛ ІІІ

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I.

 

Анализ и оценка на дейността на ПГ по транспорт
през учебната 2012/2013 година

 

Цялостната дейност  на ПГ по транспорт през учебната 2012/2013 година бе подчинена на годишния план на училището и залегналите в него мисия, визия, цели, стратегии и приоритети, насочени към създаване на оптимални условия за общообразователна и професионална подготовка на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание и придобиване на професионална квалификация.

ПГ по транспорт е учебно заведение в което непрекъснато се усъвършенстват професионалните умения на педагогическия колектив, призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда и реализацията им в живота.

В училището се обучаваха  125 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 6 паралелки и 20 ученици във формата за самостоятелно обучение. Средния успех на училището в края на учебната година бе добър 4,09.

От всички завършили успешно 12 клас – 33 ученици /24 ученици в дневна форма на обучение и 9 в самостоятелна/, 26 придобиха средно образование. На държавни изпити  за придобиване степен на професионална квалификация се явиха общо 34 ученици. От тях 8 придобиха втора степен на професионална квалификация по професия: Монтьор на транспортна техника, специалност: Автотранспортна техника и 22 ученици придобиха трета степен на професионална квалификация по професия: Електротехник, специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника.

Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа, при проведеното самооценяване на професионалното образование в училището и при реализиране на проект „Ученически практики” в който участваха 32 ученици от 11 и 12 клас.

През учебната 2012/2013 година отчасти бе обновена материалната бази, като напълно бе подменена дограмата в учебната сграда и бе извършен ремонт на учебните работилници.

Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните направления:

» Сравнително малък брой отпаднали ученици;

» Запазен процент на завършили 12 клас и дипломирали се ученици;

» Запазен процент на явили се на държавни квалификационни изпити и придобили степен на професионална квалификация.

Слабата мотивация за учебен труд на повечето ученици и допуснатият голям брой  отсъствия е проблем за педагогическия колектив. По този въпрос е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за ограничаване броя на фалшивите бележки и превантивната работа с родители и ученици.

Учителският колектив има възможности да се справя и решава възникнали проблеми.

Дейността на училището през учебната 2012/2013 година бе подчинено на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите.

Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВР.

 

Необходимо е:

• да се полагат по-големи усилия по мотивирането на учениците в овладяване на необходимите професионални умения и навици за още по-добро представяне на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по изучаваната професия и специалност;

• да продължи работата по гражданското образование на учениците, възпитание и обучение според държавните образователни изисквания;

• да се доусъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;

• да се осигури по-голяма възможност за професионално обучение при реални производствени условия чрез изнесени учебни практики;

• специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблем, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;

• да се организират повече спортни изяви и да се поощрява участието на учениците в тях;

• да се активира работата на учителите в посока на по-голямата мотивираност и стремеж за изява на учениците.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ.

Цели, стратегии и приоритети в дейността на ПГ по транспорт

за учебната 2013/2014 година

 

 

            1. Мисия на училището

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна и обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Придобиване на съвременни знания и умения по съответните професии, адекватни на пазара на труда.

Усвояване и развитие на нови форми на професионално обучение, съответстващи на стратегията за учене през целия живот.

 

 

            2. Визия на училището

Утвърждаване на ПГ по транспорт като конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването им като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

            3. Цели на училището

» Издигане и утвърждаване престижа на училището.

» Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

» Осигуряване на условията за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на учениците.

» Повишаване квалификацията на учителите.

» Изграждане на образователни личности с възможности за реализация.

» Усвояване на съвременни знания и умения по съответните професии с цел успешна реализация на завършващите ученици.

 

 

4. Стратегии в дейността на училището.

» Издигане на качествено ново ниво подготовката на учениците.

» Усъвършенстване работата с изоставащите и изявените ученици.

» Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

» Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

» Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.

» Защита личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

» Обогатяване и опазване на материалната база.

» Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

» Активно използване възможността за работа по проекти в областта на общото и професионално образование.

 

 

            5. Приоритети в дейността на училището.

» Акцентиране върху подготовката по БЕЛ и втория матуритетен предмет с цел 100% дипломиране на завършващите ученици.

» Акцентиране върху подготовката по професии в съответствие с националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.  Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

» Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.

» Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на подкрепяща среда и редуциране на нежелателното поведение на учениците

» Акцентиране върху използването  на съвременни методи и ИКТ в  преподаването;

» Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отговорни за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

» Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР.

» Управление на училището не от хора, а от правила.

» Повишаване качеството на педагогическия и административен контрол.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

Дейности за постигане на реални резултати

от учебно-възпитателния процес

 

I. Административна дейност

 1. Изготвяне на годишни разпределения по учебни предмети и планове на класните ръководители.

срок: 16.09.2013 г.

отг: учителите, кл. ръководители

 

2. Изготвяне на Списък –Образец № 1

срок: 16.09.2013 г.

отг: директора

 

3. Изготвяне на учебни програми по ЗИП и ЗИПП

срок: 16.09.2013 г.

отг: учителите

 

4. Изготвяне на графици:                                       отг: учителите

– за провеждане на консултации с учениците     срок: 16.09.2013 г.

– за II час на класа                                                   срок: 16.09.2013 г.

– за дежурство на учителите                                  срок: 16.09.2013 г.

– за приемни дни на учителите                             срок: 16.09.2013 г.

– за класни работи и писмени изпитвания                       срок: 27.09.2013 г.

5. Изготвяне на график за провеждане на държавни изпити по практика за             придобиване степен на професионална квалификация през сесиите на учебната

2013/2014 година

срок: 16.09.2013 г.

отг: директора

 

6. Приемане на актуализирания училищен правилник

срок: 16.09.2013 г.

отг: директора, ПС

 

7. Изготвяне на план за здравеопазването на учениците от ПГ по транспорт

срок: 16.09.2013 г.

отг: мед.сестра

 

8. Изготвяне на план за борба с противообществените прояви на учениците от ПГ по

транспорт

срок: 16.09.2013 г.

отг: УК за БППМН

 

9. Изготвяне на годишен план за квалификационната дейност.

срок: 16.09.2013 г.

отг: главен учител, председатели на

МО

 

10. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година, в края

на I учебен срок, в края на учебната година

срок: м. септември 2013 г.

м. 02., м. 06. и м. 07.2014 г.

отг: директор, кл. ръководители

 

11. Изготвяне на график за провеждане на производствена практика с учениците от 11

и 12 клас

срок: м.09.2013 г. и м. 06.2014 г.

отг: директор, главен учител

 

12. Запознаване на учениците от 12 клас със съдържанието на националните изпитни

програми за провеждане на държавните изпити за придобиване на СПК

срок: м. 11.2013 г.

отг: учители по проф. подготовка

 

13. Запознаване на родителите и учениците от 12 клас с организацията  и провеждането

на държавните зрелостни изпити.

срок: м. 10.2013 г.

отг: кл. ръководители на XII клас

 

14. Изготвяне на предложение за държавен план-прием по професии за учебната

2014/2015 година

срок: м. 01.2014 г.

отг: директора

 

15. Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация за края на учебната

2013/2014 г. и началото на 2014/2015 година

срок: м.12.2013 г. и м. 04.2014 г.

отг: директора

 

ІІ. Социално – битова и стопанска дейност

 1. Превантивна работа за създаване на атмосфера за недопускане нарушение и унищожаване на училищното имущество

срок: постоянен

отг: директора, учителите

 

 1. Определяне на приоритетите при придобиването и подобряването на материално-техническата база.

срок: постоянен

отг: директора

 

 1. Провеждане на медицински прегледи на учениците

срок: периодично

отг: мед. сестра

4.   Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес

срок: м. 10.2013 г.

отг: домакина

 1. Планиране на строително – ремонтни дейности

срок: м. 12.2013 г.

отг: директора

ІІІ. Честване на празници и провеждане на училищни тържества

 

 1. Тържествено откриване на новата учебна година

срок: 16.09.2013 г.

отг: директор, комисия

 

 1. Ден на независимостта на България – национален празник

срок: 21.09.2013 г.

отг: учители

 

3.  Ден на град Дупница

срок: 19.10.2013 г.

отг: директор, комисия

 

4.  Ден на народните будители – 1 ноември

срок: 31.10.2013 г.

отг: главен учител, учители

 

5. Тържествено отбелязване на 45-годишнината от създаване на училището.

срок: 15.11.2013 г.

отг: директор, комисия

 

6.  Коледно тържество

срок: 23.12.2013 г.

отг: комисия

 

7.  Трети март – Ден на Освобождението на България /национален празник/

срок: 02.03.2013 г.

отг: директора, комисия

8.  22-ри март – Ден на пролетта

срок: 22.03.2013 г.

отг: главен учител, комисия

9. Изпращане на абитуриентите

                                                                                     срок: 15.05.2013 г.

отг: директора, кл. р-ли XII клас

 

10.  24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

срок: 24.05.2013 г.

отг: директора, комисия

 

11.  2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България

срок: 02.06.2013 г.

отг: директора, комисия

 

12. Тържество за връчване на дипломите и свидетелствата за професионална квалификация

срок: до 23.06.2013 г.

отг: директора, кл. р-л XII  клас

 

 

IV. Провеждане на конкурси

          » конкурс за есе на тема: „45 години са венец на усилия”

срок: м. ноември 2013 г.

отг: директора, учители по БЕЛ

 

» участие в ученическия конкурс „Заедно в XXI век” за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации.

срок: м. април 2014 г.

отг: директора, учители

 

» участие в конкурса „С очите си видях бедата”

срок: м. април 2014 г.

отг: учители, главен учител

 

V. Провеждане на състезания /Състезанията се провеждат съгласно Графика за провеждане на националните състезания и състезанията за учениците обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за ПОО в държавните и общинските училища през учебната 2013/2014 година/

срок: съгл. графика

отг: директора, главен учител

 

VI. Квалификационна дейност – в съответствие с годишен план за квалификационна дейност

срок: по график на плана

отг: гл. учител, председатели на МО

VII. Контролна дейност

 1. Обект и предмет на контролната дейност

–                     учебната работа на учениците и техните резултати;

–                     учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;

–                     работата на непедагогическия персонал;

–                     косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

 

 1. Форми на контролната дейност

–                     педагогически проверки

 • текущи
 • тематични
 • превантивни

–                     административни проверки

 • на училищната документация, свързана с учебния процес
 • на  другата документация – техническа и технологична, счетоводни документи, по трудово – правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност.

–                     проверки на социално – битовата и стопанска дейност

–                     проверки по спазването на:

 • училищния правилник
 • правилника за вътрешния трудов ред
 • правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 • седмичното разписание на часовете
 • изготвените графици

 

 1. Срокове

Контролната дейност в училището се осъществява по предварително изготвен план за контролната дейност на директора за учебната година, където са упоменати конкретните срокове.

 

 

II. Теми  и  график  на  заседанията  на  педагогическия  съвет

през учебната 2013/2014 година

 

м. Септември

 1. Отчитане решенията на ПС
 2. Избор и приемане на формите на обучение
 3. Приемане на училищния учебен план
 4. Приемане на Списък-образец № 1
 5. Приемане на Годишния план на училището
 6. Приемане на актуализирана стратегията за развитие на училището
 7. Приемане на Правилника за дейността на училището
 8. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 9. Приемане на видовете модули за допълнителния час по ФВС
 10. Приемане на програма и план за квалификационната дейност
 11. Приемане на училищния спортен календар
 12. Приемане плановете на постоянните комисии и методичните обединения
 13. Приемане на програма за взаимодействие с родителската общност
 14. Приемане на актуализиран механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ПГ по транспорт
 15. Приемане на годишния план за дейността на групата по самооценяване и план-график на дейностите по самооценяване в училището
 16. Запознаване със седмичното разписание за първия учебен срок
 17. Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред
 18. Запознаване с плана за контролната дейност на директора
 19. Запознаване с проект  BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще. Приемане на списък на професиите и специалностите, по които ПГ по транспорт ще извърши валидиране.
 20. Разни

м. Октомври

 1. Отчитане решенията на ПС
 2. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата
 3. Приемане на списъка на учениците, които ще получават стипендия през първия срок
 4. Информация  за здравословното състояние на учениците
 5. Обсъждане на предложения за наказание на ученици
 6. Разни

 

м. Ноември

тематичен съвет

1. Отчитане решенията на ПС

2. Резултати от входните нива. Анализ на резултатите и предприемане на мерки за

преодоляване на констатирани слабости в подготовката на учениците.

3. Разни

м. Декември

 1. Отчитане решенията на ПС
 2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник за налагане на наказания на ученици.
 3. Информация за състоянието на задължителната училищна документация /дневници, лични картони, ученически книжки, материална книга, книга за подлежащите на задължително обучение деца/
 4. Информация за ритмичността на изпитванията и отсъствията на учениците.
 5. Обсъждане на предложение за прием по професии, по които ще се провежда обучение за първи път в гимназията от учебната 2014/2015 година.
 6. Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с учениците

 

м. Януари

1. Отчитане решенията на ПС

2. Обсъждане на предложение за държавен план-прием за учебна 2014/2015 година.

3. Определяне балообразуващите предмети, начина за пресмятане на бала и реда за приемане

на ученици с равен бал.

 1. Тематичен – Състояние и проблеми на учебната и производствена практика. Подготовка за

участие в националните състезания по професии.

 

м. Февруари

 1. Отчитане решенията на ПС.
 2. Отчитане на резултатите от УВР през I учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.
 3. Отчет на резултатите от януарската изпитна сесия.
 4. Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора през I учебен срок.
 5. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през втория срок.
 6. Разглеждане на предложения за наказания на ученици по реда на ППЗНП.
 7. Текущи задачи.

 

м. Март

тематичен съвет

1. Отчитане решенията на ПС.

2. Приложение на интерактивни методи в процеса на обучение.

3. ЗИП – резултати, проблеми.

 

м. Май

 1. Отчитане решенията на ПС.
 2. Проект на училищен учебен план в частта „Б” и „В” /ЗИП и СИП/.
 3. Разглеждане на молби от завършващи ученици за промяна на оценката.
 4. Анализ на подготовката за ДКИ.
 5. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и учители.
 6. Разглеждане на предложения за наказания на ученици по реда на ППЗНП
 7. Разни.

 

 

м. Юни

 1. Отчитане решенията на ПС.
 2. Доклад на зрелостната комисия за присъждане на средно образование на успешно положилите държавните зрелостни изпити.
 3. Доклад на квалификационната комисия за придобиване на квалификационна степен на успешно положилите ДКИ.
 4. Обсъждане на резултатите от ДЗИ (сесия май 2014 г.)
 5. Отчитане решенията на ПС.

 

м. Юли

 1. Отчитане решенията на ПС.

2.   Избор на комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагогическия

персонал

3.   Приемане на критерии към отделните показатели за оценяване на резултатите от труда на

педагогическите специалисти.

4.   Отчет на резултатите от учебно – възпитателната работа през учебната 2013/2014 година и

изпълнение на годишния план на училището.

5.   Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.

 1. Приемане на доклад от проведеното самооценяване в ПГ по транспорт за учебната 2013/2014 година
 2. Приемане на план за подобряване на качеството на провеждащото се професионално образование  в ПГ по транспорт”.
 3. Запознаване с контролната дейност на директора.
 4. Проект за Списък-образец № 1.

 

ІX. Основни приоритети във взаимодействие с факторите от социалната среда

 

 1. Интеграционни връзки

q Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

q Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

q Развитие на връзките с другите образователни институции.

q Актуализиране на връзките със служба ПБЗН, ДПС, Нестопански организации и Медии

 1. Взаимодействие с родителите и училищното настоятелство

q Осъществяване на взаимодействие с родителите

q Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание

q Съдействие на родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия

q Изготвяне на анкетни карти относно училищните проблеми за попълване от родителите

q Писмено уведомяване на родителите за индивидуалното развитие на ученика

q Изготвяне на табло за информация на родителите

q Провеждане на родителски срещи

q Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибиране и задържане на учениците, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси свързани с подобряване на материалната база.

 

X. Задачи и форми за работа на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

 1. Задачи:

q  Набиране на информация за ученици с асоциални прояви, свързани с различни типове зависимости или попаднали под влияние на секти

q  Анализ на причините, провокирали подобно поведение

q  Набелязване на мерки за намаляване на напрежението и съвместно решаване на проблемите

q  Периодичен контакт с представители на ДПС  за обмен на информация и  консултативна дейност

q  Приобщаване на учениците към общо училищния живот чрез създаване на възможности за личностна изява в рамките на класа.

q  Съвместна работа с обществен възпитатели по отношение на проблемните ученици

 

 1. Форми:

q  Провеждане на индивидуални разговори

q  Проучване на семейната среда и социалните контакти

q  Групови тренинги по проблемни теми

q  Съвместни дейности с други институции по проблемите на противообществените прояви

 

ХI. Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

 

 1. Задачи:

q  Формиране на система от знания по безопасност на движението, охрана на труда и защита от природни и други бедствия

q  Прецизиране на специфичните особености на ПГ по транспорт и авариите, които могат да възникнат в училище

q  Осигуряване на знания за безопасно движение и опасностите на движението по пътищата

q  Формиране на умения и навици за адекватно поведение в случай на бедствие, отговорно отношение към личната и обществена безопасност, придобиване на практически умения за оказване на първа помощ

 

 1. Форми на работа

q  Теоретическо и практическо обучение на учениците

q  Провеждане на семинари и практикуми съвместно със съответните служби

q  Превантивна работа

 

 1. Дейности

Дейностите за постигане на поставените цели са включени в плана на училищната комисия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ

в ПГ по транспорт през учебната 2013/2014 година

 

месец септември

 

 1. Актуализиране и утвърждаване на училищния правилник

срок: 16.09.2013 г.

отг: ПС, директора

 

 1. Изготвяне на седмичното разписание за І-ви учебен срок

срок: 12.09.2013 г.

отг: директора, комисия

 

 1. Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за осъществяване на учебния процес, съгласно изискванията на РЗИ и РС ”ПБЗН”

срок: 14.09.2013 г.

отг: директора

 

4. Приемане на училищния учебен план

срок: 16.09.2013 г.

отг: ПС

 

5. Разпределение на часовете от учебния план на учителите

срок: 03.09.2013 г.

отг: директора

6. Изготвяне на годишните тематични разпределения по учебни предмети

срок: 16.09.2013 г.

отг: учителите

 

7. Изготвяне плановете на класния ръководител

срок: 21.09.2013 г.

отг: класни ръководители

 

8. Изготвяне на план за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

срок: 16.09.2013 г.

отг: УКБППМН и кл. р-ли

 

9. Изготвяне на план за квалификационната дейност

срок: 16.09.2013 г.

отг: комисия

 

10. Изготвяне на план за работата на методичните обединения и училищни комисии

срок: 16.09.2013 г.

отг: председатели на МО и                                                                                                                                  училищни комисии

 

11. Провеждане на септемврийската изпитна сесия

срок: м.септември 2013 г.

отг: директора, учителите

 

12. Изготвяне  и утвърждаване на Списък-Образец № 1

срок: 16.09.2013 г.

отг: директора

13. Изготвяне на спортния календар за учебната 2013/2014 година

срок: 16.09.2013 г.

отг: учител по ФВС

 

14. Изготвяне на график за провеждане на консултации

срок: 16.09.2013 г.

отг: учителите

 

15. Обявяване на списъка с учебниците, по които ще се провежда обучението в училището през учебната 2013/2014 година

срок: 16.09.2013 г.

отг: учителите, ЗАС

 

16. Изготвяне на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, превенция на зависимостите, противодействие срещу проявите на агресия и детска престъпност

срок: 16.09.2013 г.

отг: мед. сестра, учителите

 

17. Изготвяне на план за здравеопазването на учениците

срок: 16.09.2013 г.

отг: мед. сестра

18. Изготвяне на план за работа с родителската общност

срок: 16.09.2013 г.

отг: директора, кл. р-ли

 

19. Съгласуване на Списък-Образец № 1 от началника на РИО

срок: 30.09.2013 г.

отг: директора

 

20. Изготвяне и утвърждаване на график за провеждане на класни работи и писмени изпитвания през учебната 2013/2014 година

срок: 27.09.2013 г.

отг: учителите

 

месец октомври

 

1. Изготвяне и представяне на необходимите сведения в НСИ

срок: 10.10.2013 г.

отг: ЗАС, гл. счетоводител

 

2. Провеждане на входен контрол на учениците по учебни предмети и класове

срок: 15.10.2013 г.

отг: учителите

 

3. Преглед на състоянието на задължителната училищна документация

срок: 30.10.2013 г.

отг: директора

4. Утвърждаване списък на учениците, които ще получават стипендия

срок: 30.10.2013 г.

отг: ПС, кл. ръководители

 

5. Провеждане на учебно-практическо занятие за действия при бедствия, аварии и катастрофи

срок: 30.10.2013 г.

отг: кл. р-ли, комисия

6. Запознаване на учениците от ХІІ клас с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

срок: 30.10.2013 г.

отг:учители по проф.подготовка

 

месец ноември

 

1. Честване на 1 ноември – Ден на народните будители

срок: 01.11.2013 г.

отг: директора, учители

2.  Пускане в действие на паровата централа

срок: 04.11.2013 г.

отг: огняра

3. Честване на 45-годишнината от създаване на училището

срок: 15.11.2013 г.

отг: директора, комисия

4. Проучване на потребностите за кадри на бизнеса                                                                                                                                                                           срок: 30.11.2013 г.

отг: гл. учител, учители по ПП

 

месец декември

 

1. Изготвяне на заявка за задължителна училищна документация за края на учебната 2013/2014 година

срок: м. 12.2013 г.

отг: ЗАС, директора

2. Изготвяне на проекто – бюджет за 2014 година

срок: 27.12.2013 г.

отг: директора, гл.счетоводител

 

3. Подаване на заявки за план – прием по професии, обучението по които ще се осъществява за първи път през учебната 2014/2015 година

срок: 23.12.2013 г.

отг: ПС, директора

 

4. Подаване на заявления за явяване на държавни квалификационни изпити за придобиване   ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация за ученици от минали години

срок: 23.12.2013 г.

отг: директора, гл. учител

5. Контролна дейност

срок: съгл. графика

отг: директора

6. Тържество по случай Коледа

срок: 23.12.2013 г.

отг: комисия

 

месец януари

 

1. Изготвяне на предложение за държавен план-прием за учебната 2014/2015 година                                                                                                                  срок: 22.01.2014 г.

отг: ПС, директора

2. Организиране и провеждане на държавни изпити за придобиване на ІI и III степен на професионална квалификация.

срок: 24.01.2014 г.

отг: директора

3. Изготвяне на седмично разписание

срок: 27.01.2014 г.

отг: директора, комисия

 

4. Провеждане на януарската изпитна сесия с учениците обучавани в СФО

срок: до 30.01.2014 г.

отг: директор, учители

 

месец февруари

 

1. Актуализиране на информацията от сведенията за организация на дейността в гимназията /Списък-образец № 1/

срок: 05.02.2014 г.

отг: директора

2. Изготвяне на график за консултации през II учебен срок

срок: 05.02.2014 г.

отг: учители

 

3. Оформяне на училищната документация след приключване  на І учебен срок

срок: 14.02.2014 г.

отг: кл. ръководители

4. Отчитане резултатите от учебно-възпитателната работа през І учебен срок

срок: 14.02.2014 г.

отг: директора, ПС

5. Отчет на резултатите от януарската изпитна сесия.

срок: 14.02.2014 г.

отг: кл. р-ли, директора

 

6. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендия

срок: 20.02.2014 г.

отг: кл. ръководители, ПС

 

7. Определяне състава на училищната зрелостна комисия за ДЗИ

срок: 20.02.2014 г.

отг: директора

8. Определяне на квестори и зали за ДЗИ

срок: 21.02.2014 г.

отг: директор

 

9. Честване на 3 март – направа на табло; изготвяне на материали за ЧК

срок: 28.02.2014 г.

отг: учители

 

месец март

 

1. Изготвяне на заявка за задължителна документация на училището за началото на учебната 2014/2015 година

срок: 31.03.2014 г.

отг: директор, домакин

 

2. Честване на 8 март – подготовка на материали за табло и ЧК

срок: 07.03.2014 г.

отг: учители

3. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – сесия май-юни

срок: 10.03. – 21.03.2014 г.

отг: УЗК, кл. р-л на XII клас

 

4. Честване на 22 март – Първа пролет; изготвяне на материали за ЧК. Тържество с колектива.

срок: 21.03.2014 г.

отг: директор

 

5. Проверка и отчитане на документацията с фабрична номерация

срок: 28.03.2014 г.

отг: директор, комисия

 

месец април

 1. Осигуряване на материали и техническа документация за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та СПК.

срок: 30.04.2014 г.

отг: директор, учители по ПП

 

2. Подаване на молби от завършващите ученици за явяване  на изпити за промяна на оценка

срок: 30.04.2014 г.

отг: кл. р-ли на ХІІ клас

 

3. Организиране и провеждане на априлска сесия – ученици сам. форма на обучение ХІІ клас

срок: 30.04.2014 г.

отг: директор, главен учител

 

месец май

 

1. Подаване на заявления за явяване през юнска сесия на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.

срок: 15.05.2014 г.

отг: кл. р-ли на ХІІ клас, ЗАС

 

2. Назначаване на комисии за организиране, провеждане и оценяване на ДКИ

срок: 17.05.2014 г.

отг: директор

 

3. Изготвяне на програми и график за провеждане на производствената практика с учениците от ХІ клас.

срок: 30.05.2014 г.

отг: директор, учители

 

4. Подготовка на материали за държавни квалификационни изпити по практика

                                                                                                          срок: 20.05.2014 г.

                                                                                                          отг: гл. счетоводител, предс. на                                                                                                             комисии по професии

5. Допускане до ДЗИ.

                                                                                                          срок: 20.05.2014 г.

отг: кл. ръководители

 

6. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ.

срок: 20.05.2014 г.

отг: УЗК

 

7. Изготвяне на график за провеждане на изпити през м. май – юни – промяна на оценката;  квалификационни изпити; сам. форма на обучение.

срок: до 27.05.2014 г.

отг: директора

 

8. Представяне на билети, конспекти и критерии за оценяване на изпитите за СФО и за промяна на оценката.

срок: 27.05.2014 г.

отг: Председатели на комисии

 

9. Приставяне на изпитните материали за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността на XII клас – за утвърждаване

срок: 15.05.2014 г.

отг: Председатели на комисии

 

10. Тържество за Деня на славянската писменост и изпращане на учениците от XII клас

срок: 24.05.2014 г.

отг: комисия

 

месец юни

1. Организиране и провеждане на юнска сесия – ученици сам. форма на обучение.

срок: 27.06.2014 г.

отг: директор, главен учител

 

2. Провеждане на държавни изпити за придобиване на  степен на професионална квалификация – II и III степен

срок: по график

отг: учители, предс. на комисии

 

3. Изготвяне на окончателните протоколи за резултатите от ДКИ

срок: 20.06.2014 г.

отг:директор, предс. на УКК

4. Проверка на личните картони на учениците от XII клас

срок: 20.06.2014 г.

отг: кл. ръководители

 

5. Напечатване на дипломи за средно образование и свидетелства за проф. квалификация

срок: 27.06.2014 г.

отг: кл. р-ли, УЗК, УКК

6. Назначаване на комисии по прием на документи и за записване на ученици за учебна 2013/2014 година

срок: 27.06.2014 г.

отг: директора

 

месец юли/ август

 

1. Изготвяне на обобщена информация за броя на отпадналите ученици и анализ на причините

срок: 07.07.2014 г.

отг: директора

2. Провеждане на производствената практика с учениците от ХІ-ти клас

срок: до 15.07.2014 г.

отг: директор, учители

 

3. Провеждане на поправителни изпити

срок: до 15.07.2014 г.

отг: директора

 

4. Определяне състава на училищната комисия за ДЗИ – септемврийска сесия

срок: 04.07.2014 г.

отг: директора

 

5. Оформяне на училищната документация – бележници, дневници, лични дела на учениците и предаването им за  проверка от директора

срок: 15.07.2014 г.

отг: кл. ръководители

 

6. Изготвяне на информация за учебно-възпитателната дейност през учебната 2013/2014 година. Провеждане на заседание на ПС за отчитане на резултатите

срок: 15.07.2014 г.

отг: директора

 

7. Дейности по приема на ученици за учебната 2014/2015 година

срок: съгл. Наредба №11 за прием

на ученици и графика към нея

отг: комисии по приема

 

8. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – сесия август-септември

срок: 07.07. – 18.07.2014 г.

отг: кл. р-ли, УЗК

 

9. Подаване на информация за квестори и зали за провеждане на ДЗИ – август-септември

срок: 19.07.2014 г.

отг: директора

 

10. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – сесия септември

срок: 26.08.2014 г.

отг: УЗК

 

11. Започване на ремонтни дейности в училището

срок: 21.07.2014 г.

отг: директора

 

12. Изготвяне на график и комисии за провеждане на септемврийска поправителна сесия

срок: 15.08.2014 г.

отг: директора

13. Довършване на ремонтните дейности

срок: 30.08.2014 г.

отг: директора

 

14. Изготвяне на проект на Списък-образец № 1 за учебната 2014/2015 година

срок: 25.08. – 05.09.2014 г.

отг: директор

 

Настоящият план е приет на заседание на ПС – Протокол № 1/ 16.09.2013 г.