Проект „Крещаща тишина“

 

Проект „Крещяща тишина“  2021-2022 г.  финансиран от ЦОИДУЕМ.

Той е с продължителност 12 месеца със срок от 10.10.2021 г. до 30.09.2022 г. и  бюджет 13 844,48 лв.
Включва три клуба в три отделни направления:

клуб „Повярвай в себе си и победи“-футбол и тенис

клуб „Светлина в библиотеката“- завръщане към книгата на чаша чай в компанията на специален гост и

театрален клуб „Палитра от гласове“.

Проект “ Крещяща тишина “ цели да овласти и да даде гласност на мечтите , надеждите , страховете и амбициите на на 81 младежи от уязвими социални групи на възраст между 14 и 18 години . Чрез развитие на клубове по изкуства и спорт , проектът ще допринесе за повишаване на мотивацията и инициативността и за преодоляване на опасността от преждевременно отпадане от училище на младежи от уязвими социални групи . Работата на клубовете по театър ( социодрама ) , литература ( включително ромска поезия , разкази и новели ) и спорт ще предоставят поле за изява на ромските младежи , ще заздравят връзките между училището , родителите и местната общност , ще повишат престижа и привлекателността на образованието .
Проектът цели гласовете на ромските ученици да бъдат чути както от общността , така също и от родителите , учителите , медиите и общността като цяло .

Основна цел на проекта:

Осъществяване на дейности по задържането и реинтеграцията на ученици от етническите малцинства в училище, свързани с изграждане, преоткриване и насърчаване на техните интереси, влияещи върху интелектуалното и емоционалното развитие в процеса на личностното им израстване.

Стратегически цели:

1. Превръщането на училището в едно по- привлекателно и емоционално достъпно място, в което ученикът да придобие знания, интелект, способности, да изгради и открие своето АЗ.
2. Чрез допълнителни занимания и извънкласни дейности на съвместна работа учител- ученик- родител, да се достигне до съзнанието и формирането на възгледите на всеки ученик, с цел промяна на нагласи, мнения и действия, насърчаващи и мотивиращи неговото личностно изграждане.
3. Осъзнаване на необходимостта от образованост и повишаване равнището на грамотност, като единствен път за ефективната интеграция на ученика от малцинството и развитието му в обществото като обществено значима личност.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.