Стипендии

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

 

1.СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • УСПЕХ ОТ 5,50 ДО 6,00;
 • ДО 10 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ И ДО 80 ИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ/от предходен срок/;
 • НЯМАТ НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.

Стипендиите се отпускат от началото на учебната и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци/ за учениците от 12 клас до 15.05.14г/ .

Забележка: не влизат извинените отсъствия удостоверени с епикриза от болнично заведение и ЛКК

2.СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕ / УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД/:

 • УСПЕХ ОТ 4,00 ДО 5,49;
 • ДОХОД :

Месечният доход на член от семейството за предходните шест месеца

 • ДО 10 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ И ДО 80 ИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ /от предходен срок/;
 • НЯМАТ НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ;

Стипендиите се отпускат от началото на учебната година  и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци/ за учениците от 12 клас до 15.05.14г/.

Забележка: не влизат извинените отсъствия удостоверени с епикриза от болнично заведение и ЛКК.

3. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ:

 • ДО 10 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ И ДО 80 ИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ /от предходен срок/;
 • НЯМАТ НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ;

Стипендиите се отпускат от началото на учебната година  и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци/ за учениците от 12 клас до 15.05.14г/.

Забележка: не влизат извинените отсъствия удостоверени с епикриза от болнично заведение и ЛКК.

4. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ:

 • ДО 10 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ И ДО 80 ИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ /от предходен срок/;
 • НЯМАТ НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ;

Стипендиите се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им; стипендиите се изплащат за периода на учебните месеци/ за учениците от 12 клас до 15.05.14г/.

Забележка: не влизат извинените отсъствия удостоверени с епикриза от болнично заведение и ЛКК.

5. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ (размер на стипендията до 100, 00 лв.):

А:Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

 • ДО 10 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ И ДО 40 ИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ.

Забележка: не влизат извинените отсъствия удостоверени с епикриза от болнично заведение и ЛКК.

 

Б: Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност (стипендиите се отпускат в края на учебната година).

 • ДО 10 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ И ДО 40 ИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ;
 • участие в проекти свързани с извънкласната и извънучилищната дейност;
 • постигнати високи резултати от участие в училищни, общински и областни олимпиади;
 • заемане на призови места в състезания, конкурси, изложби и др. на общинско, областно и международно ниво;

Забележка: не влизат извинените отсъствия удостоверени с епикриза от болнично заведение и ЛКК.

УСЛОВИЯ ЗА  ОСВОБОЖДАВАНЕ  НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩЕЖИТИЕ

 • ДОХОД:

Месечният доход на член от семейството за периода м.март до м.август /  м. август  до м.януари  включително трябва да е под 85% от установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца .

Забележка: За учениците от 9 клас за първи учебен срок на учебната 2013/2014г. не се вземат в предвид отсъствията от предходен период /поради липса на документ който ги удостоверява/ а само успеха от свидетелството за основно образование и доход от член на семейство равен на осреднената за последните шест месеца минимална заплата. Ще получават стипендия, както следва:

Мн. добър (5, 49 – 5, 00) – 30, 00 лева

            Мн. добър (4, 99 – 4, 50) – 25, 00 лева

            Добър (4, 49 – 4, 00) – 21, 00 лева