Стратегия за развитие

Стратегията  е обсъдена, гласувана и приета

на Педагогически съвет с протокол № 1 от 07.09.2016год.

Раздел 1

 • Общи положения

Разработването на Стратегия за развитие е породена от необходимостта за постигане на по-високи резултати от общообразователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по- стриктно съблюдаване на правата на децата и   възпитаването им в духа на националните  ценности.

Разработването на Стратегията  позволява да се анализират взаимодействията на учебното заведение с външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти  и ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се недостатъци и потребности.

Разработването на стратегията за периода 2016-2020 година допринася за ясното очертаване на пътя и насоките за развитие на Езикова гимназия „Христо Ботев“  – грaд Кърджали, за постигане на дългосрочни цели чрез ефективно и ефикасно използване на ресурсите, чрез изграждане на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието. Стратегията е съобразена с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите в образованието.

 Раздел 2

 • Анализ на състоянието на училището и на външната среда

Цялостната дейност на ЕГ „Христо Ботев” в изпълнение на стратегията за предишния стратегически период 2012 – 2016 година протече съгласно залегналите в годишните планове през съответните години задачи. В резултат на това бяха постигнати много успехи, които промениха мисията и визията на училището и то се превърна в модерна съвременна образователна институция, отговаряща на изискванията и предизвикателствата на новото време. През този период  Гимназията продължи да обучава и възпитава своите ученици според Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока  интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, както и за достойно представяне на  Държавните зрелостни изпити и конкурсните изпити.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната дейност. Правилното  й планиране бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Учителите търсят новото, използват съвременни преподавателски методи и споделят опита си. Вземат  се предвид индивидуалностите на всяко дете. Възпитава се креативност. Разширява се учебната среда извън класната стая. Включват се родителите и общността. И най-вече – подготвят се учениците за бъдещето.

Високите  резултати са благодарение на създадените  много добри условия за работа и на учителите, и на учениците. Постигнати бяха успехи по следните направления:

 • Приемът на ученици се осъществява съгласно Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОН, което дава възможност за подбор на учениците;
 • От приетите ученици, всички, подлежащи на задължително обучение, завършват основна степен на образование;
 • Няма повтарящи ученици;
 • Всяка учебна година учениците завоюват много отличия на

олимпиади, състезания и конкурси на национално и международно ниво.

 • През последните две учебни години училището се нареди в челната

десетка в класацията на училищата в страната с най-високи резултати на държавните зрелостни изпити.

 • Много нисък е процентът на учениците със слаба мотивация за

учене.

 • Допуснатите голям брой извинени отсъствия е проблем за

педагогическия колектив и усилията на учителите и ръководството на училището всяка учебна година се насочват към тяхното ограничаване.

 • Възникналите проблеми се решават своевременно и успешно от

учителския колектив и  от ръководството на Гимназията.

 • Много по-активна е дейността на Ученическия съвет. Учениците се

включват в организацията и подготовката на инициативи, свързани с разнообразяване на училищния живот, както и в различни форми на гражданското образование, форми на неформално учене и ученическо самоуправление.

 • Ефективна е работата по проекти по Национални програми на МОН

и Програми за европейско сътрудничество и партньорство.

 • Въпреки преустановяването на проект УСПЕХ, през последната

учебна година той остави трайни следи за пълноценно осмисляне на свободното време на учениците.

 • В традиция се превърна провеждането на вътрешноучилищна

квалификация на педагогическите специалисти, както и участието на преподавателите в национални и европейски програми за квалификация.

Раздел 3       

 • Визия на училището

Езикова гимназия „Христо Ботев“.– Кърджали, е извоювала признание на водещо учебно заведение   не само в област Кърджали, а и в страната с постигнатите високи резултати в чуждоезиковото обучение, в обучението  по другите предметни области и с реализацията на своите възпитаници. Съвременната визия на Гимназията се гради както на традициите  на българското образование, така и на стремежа към непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно – възпитателния процес в съответствие с новите образователни приоритети и използването на високите технологии. Изграждането на конкурентна образователна среда, близка до европейските стандарти в образованието, е стимул за творческо и професионално развитие. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование на всички желаещи.

 • Мисия

Бъдещата стратегия за развитие на Езикова гимназия „Христо Ботев“.за периода 2016–2020 година е част от националния проект за реформиране и модернизиране на образователната система и за осигуряване на качествено образование на всички млади хора в България. Като модерно  училище ЕГ „Христо Ботев” ще обучава и възпитава  според  новите Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз високомотивирани и креативни личности с  интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и  поведение.  Заедно с родителската общност Гимназията ще продължава да бъде пространство за познание, творчество и иновации,   среда без агресия. Ще се стремим да възпитаваме и изграждаме у младите хора необходими социални умения за общуване и правилно поведение в обществото, както и да изграждаме личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

 • Законова уредба
 • Закон за предучилищното и училищно образование, изработена е в

съответствие с Националната стратегия за младежта (2010-2020);

 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

2014 – 2020);

 • Национална стратегия за учене през целия живот и  Еразъм + за

периода (2014 – 2020);

 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 –

2020), трайно обвързана с основния стратегически документ на Европейския съюз за растеж Стратегията „Европа 2020“;

 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 г.

 Основополагащи принципи

 • Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на

достъп до училищно  гимназиално образование –  I и II степен;

 • Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и

приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане

на  училищното образование;

 • Запазване и развитие на българската образователна традиция;
 • Хуманизъм и толерантност;
 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез

българския език;

 • Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в

организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на

училищното образование;

 • Автономия за провеждане на образователни политики,

самоуправление и децентрализация;

 • Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с

нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Раздел 4

 • Стратегически цели и приоритети
 • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и

култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация;

 • Възпитание и обучение според Държавните образователни

стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

 • Повишаване на ефективността на обучението чрез прилагане на

иновативни практики, както и чрез прилагане на ефективни системи за проверка и оценка на знанията на учениците и на такива за анализ на постигнатите резултати;

 • Адаптиране на учебния план към изискванията за изграждане на

гражданско общество ;

 • Изграждане на високо отговорно поведение у учениците за участие

в обществения живот  и  за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят;

 • Формиране на общочовешки и национални ценности;
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите

заложби на учениците;

 • Приобщаване на родителската общност към живота на училището;
 • Създаване на здравословна, толерантна и творческа среда;
 • Модернизация на материалната база;
 • В периода на действащата стратегия ЕГ „Христо Ботев“ да получи статут на иновативно училище.

Раздел 5

 • Дейности за постигане на целите
 • Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, да се

проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците;

 • Да се предприемат съвместни мерки между учителите за

подобряване на образователните резултати;

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците

чрез включването им в разработване на проекти;

 • Да се създаде обществен съвет към училището за осигуряване на

условия за активна и демократично функционираща общност;

 •  Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на

учителите и да се повиши мотивацията на учителите за участие в индивидуални форми на обучение по програма Еразъм +;

 • Да се повиши квалификацията на учителите по общообразователни

предмети чрез включването им в курсове по чужди езици;

 •  Да се повиши квалификацията на учителите за въвеждане   и

прилагане на  иновационни методи на преподавaне с цел използване на  информационните технологии в процеса на обучението по всички предмети;

 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното

имущество;

 • Специално внимание да се отдели на родителската общност,  да се

привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми,  да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;

 • Обогатяване на материално-техническата база с цел обезпечаване на

всички кабинети с модерно ИКТ оборудване чрез търсене на средства за финансиране, различни от бюджета на училището (проекти, дарения и др.);

 • Да продължи работата по различни проекти с цел получаване на

необходимия финансов ресурс за обезпечаване на различни училищни дейности и за разнообразяване на училищния живот;

 • Да продължи работата по осигуряване на знания и умения,

съответстващи на европейските образователни стандарти;

 • Да се създаде Комисия за изработване на училищен проект за получаване на статут иновативно училище и да го представи на Комисията за иновативните училища  към министъра на образованието и науката, която ежегодно разглежда постъпилите предложения в МОН.

Раздел 6

 • Очаквани резултати
 • Повишаване на качеството и eфективността в обучението по всички

учебни предмети;

 • Трайно придобиване на компетентности в областта на родния език с

цел постигане на функционална грамотност, умения за общуване на чужд език, грамотност в областта на математиката и природните науки, технологична и дигитална грамотност;

 • Създаване на чувство за принадлежност към училището у всеки

негов възпитаник и затвърждаване на вече установената и действаща училищна ритуализация;

 • Обогатяване на материалната база, в посока използване на

иновационните технологии в образованието;

 • Грижа и внимание към всеки ученик и защита на личностното му

достойнство в синхрон с процесите на демократизация в обществото;

 • Изграждане на хармонична и толерантна учебна среда за ученици

със специални образователни потребности и хронични заболявания, както и в неравностойно положение с оглед осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено образование и обучение;

 • Задълбочаване на работата с талантливите ученици;
 • Практическа приложимост на изученото учебно съдържание и

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;

 • Ефективно използване на ИКТ в обучението по всички предмети;
 • Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез

прилагане на нови форми и методи на обучение;

 • Повишаване квалификацията на учителите, активизиране и

оптимизиране на дейността на методическите обединения;

 • Разширяване и утвърждаване на дейностите по национални

програми, по проекти от европейските структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на училището;

 • Активно взаимодействие с родителите за съвместна дейност;
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и

институции, отворени за  успехите и проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

Сфери на дейност

 Образователна политика

Новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз налагат българското училищно образование и подготовка като национален приоритет ЕГ „Христо Ботев” търси  възможности да разшири обхвата на чуждоезиковото обучение, за да разчупи традиционния модел на интерес към английския, немския, френския и италианския език. През периода 2016/2020 година вьв врьзка с изискванията за определяне визията на училището ще се търсят пътища за разширяване възможностите на преподаване по трите основни чужди езика, изучавани в Гимназията.

Обучението в Гимназията ще бъде ориентирано към издигане ролята

на ученика като субект в процеса на обучение и към качествено образование, което да даде възможност на учениците да се представят отлично на Държавните зрелостни изпити и при други форми на стандартизирано външно оценяване. За целта  общообразователната подготовка ще обхваща ДОС за изграждане на следните групи ключови компетентности:

 1. компетентности в областта на българския език;
 2. умения за общуване на чужди езици;
 3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
 4. дигитална компетентност;
 5. умения за учене;
 6. социални и граждански компетентности;
 7. инициативност и предприемчивост;
 8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
 9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

Работата на Гимназията през програмния период 2016-2020 година ще бъде насочена към иновативно образование в следните направления:

 • Изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване чрез широко използване на тестове;
 • Във връзка с навлизането на новите ИКТ технологии и предоставените на Гимназията от МОН техническо и технологично оборудване да се използват електронни учебни материали, които ще подпомогнат учениците за по-добро и по-пълноценно усвояване на учебния материал;
 • Ориентиране на системата за вътрешноучилищен контрол към

придържането и доближаването на урочната работа към европейските образователни ценности и стандарти;

 • Мотивиране на учениците за придобиване на европейски признати

сертификати за ниво на владеене на чужд език;

 • Дa продължи работата на Гимназията като изпитен център към AVOBEL;
 • Участие в проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ („Твоят час“) – фаза 1;
 • Разработване на проекти за осигуряване на средства за обогатяване и подобряване на материално-техническата база и разнообразяване на училищните дейности;
 • Да продължи работата на Гимназията по международни партньорски проекти;
 • Повишаване  активността на Ученическия съвет  с цел приобщаване

на повече ученици към различни форми на неформално учене и ученическо самоуправление;

 • Разширяване дейността на сформираните към училището ученически гвардейски отряд и фанфарен оркестър;
 • Разширяване на контактите с предприятия и фирми в града, които се

нуждаят от преводачески и екскурзоводски  услуги за практическо  приложение на изучаваните чужди езици;

 • Разширяване мрежата на сътрудничество с неправителствени

организации. Привличане на партньори за участие в проекти.  Сътрудничество  и подкрепа за реализиране на ученически инициативи;

 • Задълбочаване на връзката с родителската общност;
 • Създаване на спокойна, толерантна и творческа училищна среда.

 

 • Кадрова политика
 • Необходимостта от качествено обучение по чужди езици определя прецизния подбор на учители и нуждата от квалифицирани учители по учебен предмет на чужд език. Стремежът към привличане на млади кадри – бивши възпитаници на училището, е обусловен от желанието за дългосрочна реализация в сферата на чуждоезиковото обучение, защото това е гаранция за придобиване на умения и опит;
 • Да продължи работата по проекти за осигуряване на езикови асистенти по чужди езици, носители на езика;
 • Преподавателите да се включват по-активно в квалификационни дейности по програма  Еразъм +;
 • Активно участие на педагогическите специалисти в Национални програми за квалификация на МОН;
 • Динамичните промени в методиката на обучение не само по чужди езици, а и по всички изучавани в учебния план предмети, изисква непрекъсната квалификация на преподавателите. Със съдействието на РУО и на Община Кърджали да се потърсят възможности за осигуряване на необходимите квалификационни курсове, семинари, събеседвания с компетентни лектори;
 • Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в

европейски и национални програми за развитието на образованието. Създаване на екипи за разработване на проекти и работа по тях;

 • Иновативни дейности за разнообразяване на формите за обмяна на опит между преподавателите в отделните Методически обединения;
 • Обучение на педагогическите специалисти за работа с интерактивна бяла дъска и за използаване на ресурсите на съвременните ИКТ технологии;
 • Издигане ролята на учителя като медиатор и предоставяне на възможности на учениците за прилагане на стратегии и методи за самостоятелно учене.

    Материална база

 • Усилията на ръководството и на учителския колектив на ЕГ „Христо Ботев” да се насочат към реализиране на възможността Гимназията да получи самостоятелна сграда, за да модернизира материалната си база;
 • Да продължи практиката за създаване на специализирани кабинети по всички предмети с цел осигуряване на подходяща атмосфера за качествено усвояване на нови знания и за възпитание;
 • Да продължи практиката за естетизиране и модернизиране на учебната среда чрез участие в проекти и програми на МОН и други оперативни програми;
 • Осигуряване подкрепата на учениците, родителите и на обществеността в усилията на колектива да се промени нагласата в отношението към проблемите на българското училище;
 • Стремеж за издигане на медийния и обществения облик на Гимназията.

Раздел 7

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност финансиране срок
1 Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2 Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, синдикати, самофинансиране целогодишен
3 Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС и други програми за финансиране целогодишен
4 Продължаване на работата по Национални програми на МОН Министерство на образованието целогодишен
5 Работа по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Твоят час“ Министерство на образованието целогодишен
6 Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с унституции и организации в област Кърджали Делегиран бюджет,

дарения от организации и родители

целогодишен
7 Поддържане на вече действащата система за ритуализация на училищния живот – Първи ученически гвардейски отряд, фанфарен оркестър, Ботева клетва Делегиран бюджет, дарения от организации и родители целогодишен
8 Провеждане на училищни спортни празници, участия в районни и общински спортни състезания и инициативи Делегиран бюджет, 129 ПМС целогодишен
9 Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари Дарения целогодишен
10 Провеждане на училищни състезания и олимпиади по български език и литература, чужди езици, математика. Делегиран бюджет, самофинансиране целогодишен
11 Участие на ученици в национални конкурси и състезания, включени в календара на МОН за извънкласните дейности, както и в други такива Делегиран бюджет, самофинансиране целогодишен
12 Обновяване на материалната база с цела въвеждане на нови информационни технологии във всяка класна стая Делегиран бюджет, Фондове на ЕС, дарения целогодишен
13 Ежегодно провеждане на рекламна кампания Делегиран бюджет, синдикати, самофинансиране целогодишен
14 Работа по проекти с цел осигуряване на езикови асистенти от чужбина Програми на ЕС, Фулбрайт, Културвайт целогодишен

 

 • Срок на действие

Срокът за изпълнение на Стратегията  е от 2016 до 2020 година.

Стратегията се актуализира при необходимост всяка учебна година.

Стратегията е приета на заседание на Педагогическият съвет –

Протокол № 1 / 07. 09. 2016 г.