Покана

cooltext1066379872Професионална гимназия "Акад. С. П. Корольов"  отправя покана за изпълнител на СМР с предмет

„Подмяна на дограма и отоплителна инсталация на  учебен корпус”    

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Възложител: Професионална гимназия „Акад.Сергей П. Корольов”,ул. „Орлинска” № 70, България, 2600 Дупница Тел. 0701/5-18-35, е-mail: pg_koroljov@abv.bg
Място –  гр.Дупница, Професионална гимназия „Акад.Сергей П.Корольов”
Интернет адрес: www.daskalo.com/pgkoroljov
Адрес на профила на купувача:  www.daskalo.com/pgkoroljov

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на СМР с предмет „Подмяна на дограма и отоплителна инсталация на  учебен корпус”

Изтегли: Покана.pdf

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я    ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14,АЛ.4, Т.1 ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ОСМА «а» от ЗОП  С ПРЕДМЕТ:

 „Подмяна на дограма и отоплителна инсталация на  учебен корпус  на Професионална гимназия „Акад.Сергей П. Корольов”-гр. Дупница