ПОНЕДЕЛНИК

 

8 а

8 б

1

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

2

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

3

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

4

География

Химия

5

Инф. технологии

Инф. технологии

Математика

6

Химия

Физика

7

 

 

 

 

9 а

9 б

9 в

9 г

1

Математика

Химия

Информатика

Информатика

География

2

География

Математика

Химия

Англ.език- Ічужд

3

Англ.език- Ічужд

Руски език-ІІ чужд

Математика

Химия

4

БЕЛ

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

Руски език-ІІ чужд

5

Химия

Ел-техн. матер.

УП:Счетоводство

УП:Счетоводство

Физика

6

Биология

География

Микроикономика

Обща т.на сч.отч

7

 

Електротехника

 

 

 

 

10 а

10 б

10 в

10 г

1

 

Счет. на предпр.

 

БЕЛ

2

Химия

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

УП:лаб-ел.изм.

УП:лаб-ел.изм.

Руски език-ІІ чужд

3

География

УП:Сч. на предпр

УП:Сч. на предпр

УП:лаб-ел.изм.

УП:лаб-ел.изм.

Математика

4

Англ.език- Ічужд

Икон. на предпр.

УП:лаб-ел.изм.

УП:лаб-ел.изм.

Физика

5

Биология

Руски език-ІІ чужд

Англ.език- Ічужд

Англ.език- Ічужд

6

БЕЛ

Инф. технологии

Инф. технологии

Англ.език- Ічужд

Икон. на предпр

7

Икономика

 

БЕЛ

Биология

 

 

11 а

11 б

11 в

11 г

1

Електроснабд.

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

УП:Функц.прил.пр

УП:Функц.прил.пр

УП:Комп.арх.и ОС

УП:Комп.арх.и ОС

2

История

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

УП:Функц.прил.пр

УП:Функц.прил.пр

УП:Комп.арх.и ОС

УП:Комп.арх.и ОС

3

Електроснабд.

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

УП:Функц.прил.пр

УП:Функц.прил.пр

УП:Комп.арх.и ОС

УП:Комп.арх.и ОС

4

БЕЛ

УП по схемотехн.

УП по схемотехн.

Счет. на предпр.

Англ.език- Ічужд

5

ЗБУТ

УП:лаб-е-е изм

УП:лаб-е-е изм

Иконом. информ.

Иконом. информ.

История

6

Философия

УП:лаб-е-е изм

УП:лаб-е-е изм

Час на класа

Англ.език- Ічужд

7

 

УП:лаб-е-е изм

УП:лаб-е-е изм

Физическо

 

 

 

12 а

12 б

12 в

12 г

12 д

1

Пр.хл.съор.инст

Експл. на АТТ

Час на класа

Пром. ел-ка ЗИП

Компют. счетов

2

Пр.хл.съор.инст

Експл. на АТТ

Физическо

Компют. системи

БЕЛ

3

Пр.хл.съор.инст

Англ. език -ЗПП

Ел. обз. на пр.

Пром.. електрон.

БЕЛ- ЗИП

4

Хлад. инст. ЗИП

Математика

БЕЛ

Микроелектроника

Математика

5

Експл.на хл.техн

Автотр. техника

БЕЛ- ЗИП

Физическо

Право

6

Англ. език -ЗПП

Час на класа

Проектиране

Англ.език- Ічужд

Физическо

7

 

Инф.техн. в проф

Проектиране