ИЗ ПВР

ІІІ. Ученици

Чл. 127. Учениците, участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно – възпитателния процес. Задължително училищно обучение до 16 годишна възраст е регламентирано от Конституцията на Република България.

Чл. 128. (1) Ученикът има право да:

Избира училището, профила на обучението, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираем;

Участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност;

Получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;

Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

Да бъде защитен от училището, регионалния инспекторат по образованието и от Министерството на образованието, младежта и науката при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

Да дава мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната му дейност;

Ползва безплатно цялата училищна материално –техническа база в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

Избира и да бъде избиран в колективните органи за управление на училището;

Бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в учебната си дейност, съгласно правилника на училището;

Получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултация по професионалното му ориентиране и развитие;

Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

Получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си педагогически потребности;

Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

Да получава стипендия, при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет;

Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици.

(2) Ученикът няма право да:

Отсъства от учебни занятия без уважителни причини, удостоверения по ред, определен в правилника на училището;

Участва в хазартни игри, да играе карти, да употребява алкохол и наркотични средства и да пуши.

За тютюнопушене и игра на карти се наказва по чл. 135, ал.1, т.1.

За употреба на наркотични средства и алкохол се наказва по чл. 135, ал.1, т.3;

Участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие;

Учи в дневна форма на обучението, ако е сключил граждански брак;

Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и съучениците си. Да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия;

Създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;

Да носи включени мобилни апарати, СD и уокмен;

Да упражнява телефонен тероризъм, относно директора, учители и ученици;

Да преписва при изпитвания, за което се наказва по чл. 135, ал.1, т.1;

Да фалшифицира медицински бележки и да е без лична карта и бележник, за което се наказва по чл. 135, ал.1, т.1;

Да упражнява физическо насилие и саморазправа спрямо учители и ученици, за което се наказва по чл. 135, ал.1, т.3;

Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици;

Чл. 129. Ученикът е длъжен да:

Да Съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина- за присъствени форми на обучение;

Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;

Момчетата – прилично подстригани, без обици, без къси панталони и потници – със спретнати дрехи;

Момичетата – без вечерен грим, къси поли до 5 см. над коляното, без потници и бюстиета

Да носи униформеното облекло на училището: тъмно червено сако, черен панталон, карирана пола, бяла риза, черен пуловер и тъмночервена вратовръзка. Емблемата е върху сакото и ризата. За учениците от ХІІ клас униформата е сако, риза и вратовръзка;

В часовете по производствена практика да бъдат с работно облекло, а в часовете по физическо възпитание и спорт – спортен екип;

Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните асове;

Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изисквания на Закона за закрила на детето;

Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

Да седи на определеното му по номер място и да отговаря за опазване на хигиената и имуществото;

При повреда в седем дневен срок щетите се възстановяват от виновника или се поемат солидарно от целия клас;

Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;

Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник се счита за нарушаване на училищната дисциплина.

Чл. 130. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

При представяне на медицинска бележка;

До 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

(2) За освобождаване на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт за определен период от време се предоставя медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика мотивът за освобождаване и срокът за освобождаване.

Чл. 131. (1) По учебния предмет физическо възпитание и спорт учениците имат право да бъдат освободени, за да се изключат заболявания, за които е противопоказно упражняване на физическо възпитание и спорт.

(2) Видът на заболяването и заключението се определят с:

Медицинско удостоверение издадено от личния лекар или лекуващия, със срок за „допускане” или „недопускане” да се упражнява спортна дейност;

Протокол от ЛКК по профила на заболяването;

РЕЛКК, която има предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години и/или от ЛКК, ако ученика е освидетелстван от РЕЛКК по друг повод.

(3) Директорът въз основа на представени медицински документи и молба, определя със заповед как освободените ученици за учебен срок и/или учебна година ще уплътняват времето, определено за този час. С обратна разписка директора писмено уведомява родителите на ученика.

Чл. 132. (1) Отсъствия на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснение до 15 min за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

(3) Ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко предмета, директорът на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” по предложение на педагогическия съвет определя със Заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебен срок и/или учебната година.

(4) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да се налице уважителни причини за това.

Чл. 133. При над 60 % направени отсъствия по даден предмет ученикът остава на изпит.

Чл. 134. Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

Чл. 135. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл. 136. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по чл. 139, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1.

Чл. 137. (1) Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

(3) Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.

Чл. 138. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по чл. 139, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на училището. Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

(4) Мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(5) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

(6) Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 от ППЗНП се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

Чл. 139. (1) Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП се налага със заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и 6 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 140. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП и на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 директорът – за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 141. (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието – за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и науката – за държавните училища.

Чл. 142. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 143. (1) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 139, ал. 5.

Чл. 144. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 145. При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика. В случаите, когато ученикът е подлежащ на задължително училищно обучение, преместването се извършва при спазване и на изискванията по чл. 40, ал. 2 и 3.

Чл. 146. (1) Учениците не могат да се преместват:

1. В последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана; профил с друг профил; професия с профил;

2. В последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4.