РАЗДЕЛ V. , РАЗДЕЛ VІ.

РАЗДЕЛ V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 43. (1) Учебното съдържание в обучението на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” се групира в общообразователна и професионална подготовка.

(2) Професионалното образование се осъществява чрез общообразователна и професионална подготовка.

Чл. 44. (1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области.

(2) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование, съгласно чл. 10, т.1, 2, 3, 4, 5 и 8 от ЗСООМУП. Общообразователният минимум по учебните предмети от културно-образователните области включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.

(3) Учебният час по физическо възпитание и спорт, регламентиран в чл.16, ал. 4 на ЗСООМУП се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на ПС, съобразно с училищната, общинската и държавната спортно-материална база и традициите на училището и региона.

(4) Задължително избираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области, съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците.

(5) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и области, предложени от учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.

(6) Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Чл. 45. (1) Професионалната подготовка за професионалното образование е задължително – обща, отраслова и специфична за всяка професия, задължителна чуждоезикова подготовка по професия и избираема – задължителноизбираема и свободноизбираема.

(2) Общата задължителна професионална подготовка е единна за всички професионални направления при отчитане на спецификата им и включва теоретично и практическо обучение.

(3) Отрасловата задължителна професионална подготовка е единна за всички професии от съответното професионално направление при отчитане на спецификата на всяка професия и включва теоретично и практическо обучение.

(4) Специфичната задължителна професионална подготовка е за съответната професия и включва теоретично и практическо обучение.

(5) Задължителната чуждоезиковата професионална подготовка осигурява овладяване на специфичната терминология, свързана с упражняването на професията.

(6) Задължителноизбираемата професионална подготовка осигурява разширяване на знания, умения и професионалните компетенции по съответната професия.

(7) Свободноизбираемата професионална подготовка осигурява обучение по съответната професия и по други професии от съответното професионално направление.

Чл. 46. (1) Професионалната подготовка за професионалното обучение е задължителна и избираема.

(2) Задължителната професионална подготовка осигурява необходимите знания, умения и професионални компетенции за придобиване на квалификация по професията и включва теоретично и практическо обучение.

(3) Избираемата професионална подготовка осигурява разширение на знанията, уменията и професионалните компетенции по съответната професия.

(4) Учениците могат да избират ЗИП по учебна практика на професията, специалността и чертане, като групите се формират при спазване на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба No 7 от 2000 год. обнародвана от ДВ бр. 4 / 2001 год., изменение и допълнение ДВ бр.49 / 2002 год. за определяне броя на учениците в групите.

Чл. 47. (1) Учебния план на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка и график на учебната година.

(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка.

(3) за VІІІ клас:

1.Специалност: Промишлена електроника (с интензивно изучаване на английски език), професия: Техник на електронна техника. Срок на обучение 5 години. Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2009 год.;

2.Специалност: Икономическа информатика (с интензивно изучаване на английски език), професия: Икономист – информатик. Със срок на обучение 5 години. Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2009 година.

(4) за ІХ клас:

2. Специалност: Хладилна техника, професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 4 години, за ХІІ клас – 5 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2009 год.;

2. Специалност: Автотранспортна техника, професия: Техник на транспортна техника. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 4 години, за ХІІ клас – 5 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2009 год.;

3. Специалност: Електрообзавеждане на производството, професия: Електротехник. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 4 години, за ХІІ клас – 5 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2009 год.;

4. Специалност: Промишлена електроника (с интензивно изучаване на английски език), професия: Техник на електронна техника. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 5 години, за ХІІ клас – 6 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2005 год.;

5. Специалност: Икономическа информатика (с интензивно изучаване на английски език), професия: Икономист – информатик. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 5 години, за ХІІ клас – 6 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2005 год.;

(5) за Х, ХІ и ХІІ клас специалност: Икономическа информатика (с интензивно изучаване на английски език), професия: Икономист – информатик. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 5 години, за ХІІ клас – 6 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2005 год.;

Специалност: Промишлена електроника (с интензивно изучаване на английски език), професия: Техник на електронна техника. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 5 години, за ХІІ клас – 6 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2004 год.;

(6) за Х, ХІ и ХІІ клас всички специалности, професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, „Машинен техник”, „Електротехник”. Срок на обучение за ІХ, Х и ХІ клас 4 години, за ХІІ клас – 5 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2004 год.;

(7) за Х, ХІ и ХІІ клас всички специалности, професия: „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, „Машинен оператор”, „Техник по транспортна техника”. Срок на обучение 4 години Прилагат се учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката през 2004 год.;

Чл. 48. (1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

(2) Учебните програми за задължително и за задължителна професионална подготовка се утвърждават от Министъра на образованието, младежта и науката.

(3) Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експерт на РИО и утвърждават от началника на РИО, а тези за свободноизбираема подготовка – от директора на училището.

Чл. 49. Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобрява от Началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл. 50. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.

(2) Изискването към съдържанието и графичното оформление на учебниците и учебните помагала се определят с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.

(3) Учебниците и учебните помагала се одобряват от Министъра на образованието, младежта и науката след оценяване на съответствието им с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.

(4) За часа по физическо възпитание и спорт, учителят избира методиката за провеждане на модулното обучение, съобразено с възрастта на учениците, техните желания и възможности, както и с МТБ и времетраенето на модула.

Чл. 51. Всички утвърдени от МОМН действащи учебни планове и национално-изпитни програми за провеждане на държавните изпити с придобиване на І-ВА, ІІ-РА и ІІІ-ТА степен на професионална квалификация се получават от РИО.

Чл. 52. За специалностите и професиите в самостоятелна форма на обучение се прилагат учебните програми за дневната форма на обучение.

Чл. 53. Училището може да организира професионално обучение от ЗПОО на лица навършили 16 години. За всяко обучение училището разработва конкретен учебен план и програми при спазване на Рамковите програми по чл. 10 от ЗПОО и държавните образователни изисквания за квалификация по съответната професия.

Чл. 54. Производствената практика е задължителен елемент от учебния процес в професионалните училища. Тя се провежда по график, утвърден от директора на училището в зависимост от конкретните условия.

(1) Времето за провеждане на производствената практика е учебно време.

(2) Производствената практика е задължителна за всички ученици от всички форми на обучение.

(3) Производствената практика се провежда по учебни програми, утвърдени от директора на училището.

(4) Часовете за производствена практика се възлагат само на учители по теория и практика на професията и специалността.

(5) По време на производствената практика ученикът трябва да води тетрадка – дневник, където отразява дейността си по дни; тетрадката – дневник се заверява от лицето, при което ученикът работи и от учителя – ръководител на практиката.

(6) Производствената практика се оценява с цифрова оценка, която се нанася в дневника на класа, в личния картон и в ученическата книжка.

(7) За ученик, който не е провел по уважителни причини производствената практика по редовния график, Директора определя реда и условията за провеждането й.

(8) Ученик, който е получил слаба оценка по производствена практика я провежда отново при условия и ред, определени от директора, като се спазва чл. 111 от ППЗНП.

Чл. 55. (1) Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степен на образование, общообразователен минимум и учебния план, за професионалното образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиване на квалификация по професии.

(2) Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, се определя съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиване на квалификация по професии. Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия или за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация, се определя от училището или от заявителя на професионалното обучение.


РАЗДЕЛ VІ. ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

Чл. 56. Знанията и уменията на учениците при обучението в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” се оценяват съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба No 3 от 2003 година.

Чл. 57. (1) Оценяването е процес на установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка.

(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия.

(3) Установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

Чл. 58. Оценяването се извършва:

В процес на училищното обучение;

При завършване на средно образование;

При завършване на професионално образование;

При завършване на професионално обучение.

Чл. 59. (1) Оценяването е вътрешно и външно.

(2) Вътрешното оценяване се извършва при спазване на разпоредбите на Раздел Х на глава ІІІ от ППЗНП като оценяващ е учителят.

(3) При външното оценяване могат да бъдат:

Училищна комисия, определена от директора;

Длъжностни лица или комисии, определени от Министъра на образованието, младежта и науката, от началника на Регионалния инспекторат или от директорите на обслужващите звена за контрол и оценяване в системата на народната просвета.

Чл. 60. (1) Оценяването се извършва чрез:

Текущи изпитвания;

Изпити;

Изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определения клас;

Изпитвания за установяване постигнатото на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебен предмет за завършен етап от степента на образование или на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии за един или повече класове.

(2) Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.

(3) Изпитите са:

Приравнителни;

За определяне на срочни или на годишна оценка по учебен предмет;

За промяна на оценката;

Държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;

Изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално образование или на професионално обучение.

Чл. 61. (1) Според организацията текущите изпитвания и изпитите са:

Индивидуални – за отделен оценяван;

Групови – за част от учениците от една паралелка или на ученици от една и повече паралелки.

Чл.62. (1) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател.

(2) Оценките, които може да се поставят са: Отличен (6), Много добър (5), Добър (4), Среден (3) и Слаб (2).

(3) В предвидените в тази Наредба случаи количественият показател може да не се определя като цяло число, при което качественият показател се определя както следва:

За количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател Слаб;

За количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател Среден;

За количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател Добър;

За количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател Много добър;

За количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател Отличен;

(4) При оценяването може да се поставят и други оценки, които се приравняват към оценките по ал. 2 или 3.

(5) Поставените оценки при изпитванията по чл. 62 може и да не се приравняват към оценките по ал. 2 или 3.

Чл. 65. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по ЗП,ЗПП, ЗИП и СИП.

(2) При завършване на средно образование се поставят и окончателни оценки по учебните предмети.

(3) В началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

Чл. 63. (1) В процеса на училищното обучение се извършва вътрешно и външно оценяване.

(2) Вътрешното оценяване се извършва чрез периодични проверки.

(3) Външното оценяване се извършва с текущи изпитвания, изпити и изпитвания.

Чл. 64. (1) Задачите, другите материали и критерии за оценяване се подготвят от оценяващия.

(2) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал.1 за изпитите по чл. 62, ал. 3, т. 1 – 3 се утвърждават от директора.

(3) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал.1 за изпитванията по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 се утвърждават:

От Министъра на образованието, младежта и науката, когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии;

От началника на РИО по образованието, когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии от РИО.

Чл. 65. (1) Текущите изпитвания при условията на вътрешното оценяване се осъществяват системно през първия и втория учебен срок.

(2) По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик.

Чл. 66. (1) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 4 учебни и повече часа седмично – две оценки от устни изпитвания и 3 оценки от писмени и/или практически изпитвания;

За учебен предмет, който се изучава с 3 учебни часа седмично – 2 оценки от устни и 2 оценки от писмени и/или практически изпитвания;

За учебен предмет, който се изучава с 2 учебни часа – 2 оценки от устни и 1 оценка от писмено или практическо изпитване;

За учебен предмет, който се изучава с 1 учебен час – 1 оценка от устно и 1 оценка от писмено или практическо изпитване;

По учебен предмет „Физическо възпитание и спорт” и по учебна практика – 3 оценки от практически изпитвания.

(2) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок за ученици с нарушена моторика на горните крайници, физически увреждания и/или малоформации е:

За учебен предмет, който се изучава с 3 и повече учебни часа седмично – 4 оценки от устни изпитвания;

За учебен предмет, който се изучава с 2 учебни часа – 3 оценки от устни изпитвания.

Чл. 67. (1) Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални периодични проверки или като общи периодични проверки.

(2) При индивидуални устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

(3) При общите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на общо поставените задачи.

(4) При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си.

Чл. 68. (1) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или общи периодични проверки.

(2) Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от 1 учебен час.

(3) При общите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на общо поставени задачи.

(4) При писмени изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно или писмено оценката си.

Чл. 69. (1) Контролната работа е общо писмено изпитване.

(2) Контролната работа се извършва за не повече от 1 учебен час.

Чл. 70. (1) Класната работа е общо писмено изпитване за оценяване на учениците по учебен предмет в края на учебния срок.

(2) Класната работа се провежда по:

Български език и литература;

Математика;

Чужди езици.

(3) Класната работа се провежда за 1 учебен час. Класната работа по български език и литература и по чужди езици се провежда за 2 слети учебни часа.

Чл. 71. (1) Класната и контролните работи се коригират и рецензират от оценяващият и се връщат за подпис от родителя.

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи.

Чл. 72. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

За една и съща паралелка може да се провежда не повече от 1 класна или 1 контролна работа в един учебен ден;

За една и съща паралелка в една учебна година не могат да се провеждат повече от две класни;

Не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора в началото на всеки учебен срок и се поставя на достъпно място в училището.

(3) За графика учителите по съответния предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите в началото на всеки учебен срок.

Чл. 73. (1) С практическите изпитвания се оценяват постигнатите практически умения на учениците.

(2) Практическите умения могат да се организират като индивидуални или като общи периодични проверки.

(3) При индивидуалния практически изпит ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално практическо задание.

(4) При общите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практическите дейности, определени в общо поставено практическо задание.

(5) За извършване на практическото изпитване по учебна или производствена практика се осигуряват работни места за всеки ученик, техника, инструменти, уреди и материали и безопасната работа на учениците.

(6) Времето за изпълнение на заданието се определя от оценяващият в рамките на учебните часове.

(7) При практически изпитвания оценяващият е длъжен да анализира изпълнението на заданието и устно да мотивира оценката.

Чл. 74. След установяване на постигнатите резултати при периодичните проверки на учениците се поставят текущи оценки.

Чл. 75. (1) Срочната оценка се оформя от учителят като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание на съответния учебен предмет.

(2) Срочната оценка се формира за учебни предмети, които по учебен план се изучават с повече от 1 учебен час срочно.

(3) По производствена практика не се формира срочна оценка.

(4) Не се оформя срочна оценка по учебен предмет и „Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му за времето, което не позволява поставяне на минималния задължителен брой текущи оценки. Резултатът на учениците от избраните модули за допълнителния ученически час по предмета „Физическо възпитание и спорт” участва при формирането на срочната, годишната и окончателната оценка. Допълнителните часове за съответния клас на обучение се включват в общия хорариум на часовете по ЗП по предмета.

(5) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на срока.

Чл. 76. (1) Годишната оценка се оформя от учителят по съответния предмет като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година.

(2) За учебен предмет, които по учебен план се изучават с 1 учебен час съответно и през двата учебни срока, както и по производствена практика се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки.

(3) За учебен предмет, който се изучава с 1 учебен час седмично в един от двата учебни срока, годишната оценка се формира от текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок.

(4) За резултатите от обучението по всички учебни предмети, изучавани по 1 учебен час, се формира обща годишна оценка само с качествен показател.

(5) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” за ученици освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока.

(6) Годишната оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” за ученици освободени по здравословни причини от изучаването му през 1 учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

(7) Годишната оценка на ученика, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, признати при условията и по реда на Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и/или на оценките по съответния учебен предмет, получени в приемащото училище.

Чл. 77. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал.1 са:

1. В деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

2. До две седмици след провеждането на изпитването – за текущите оценки от писмените изпити;

3. В деня на оформянето им – за срочна и за годишна оценки.

Чл. 78. (1) Окончателните оценки при завършване на основното образование са годишните оценки по учебни предмети, изучавани в VІІІ клас, съгласно училищния учебен план.

(2) При завършване на основно образование не се поставя окончателна оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, ако учениците са освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока на VІІІ клас.

(3) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от гимназиалния етап, са годишните оценки за съответния клас.

(4) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от гимназиалния етап, са годишните оценки за съответния клас.

(5) Не се формира окончателната оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” за ученици, които са били освободени по здравословни причини през всички години на гимназиалния етап на обучение.

(6) Когато се формира годишната оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”е:

1. годишна оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван в един от класовете на етапа;

2. формира се с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет.

Чл. 80. Изпитите в процеса на обучението са:

Поправителни;

За промяна на оценката;

За определяне на срочна оценка по учебен предмет;

За определяне на годишна оценка по учебен предмет.

Чл. 81. (1) Поправителните изпити се провеждат:

При преместване в паралелка в същото или в друго училище, когато съществуват различия между съответните учебни планове;

За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си.

(2) Учениците в VІІІ клас не полагат приравнителни изпити, освен в случаите, предвидени в Наредбата по ал. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.

Чл. 82. (1) Изпитите за промяна на оценката по учебен предмет са:

Поправителни изпити;

Изпити за промяна на годишната оценка – само за VІІІ клас и за класовете от гимназиалния етап.

(2) Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишната оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от 3.

(3) За промяна на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпити по ал.1, т. 2.

Чл. 83. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко Среден (3).

(2) Ученици, които имат годишна оценка Слаб (2) по учебни предмети от задължителна, задължителноизбираемата или профилираната подготовка полагат поправителни изпити по тях, но не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, не по-късно от 10 октомври.

(4) Ученици, които имат оценка Слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии, или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(5) Ученици, които се обучават в задочна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

(6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка Слаб (2) по учебни предмети от задължителна, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителните поправителни сесии, или не са се явили на поправителни изпити не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 2.

Чл. 84. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия, съответно за VІІІ и ХІІ клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХІІ клас.

(2) Изпитите за промяна на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния тип подготовка.

(3) Изпитът за промяна на оценка за гимназиалния етап се полагат върху учебното съдържание, изучавано в часовете от етапа.

(4) Изпитите по ал. 1 се полагат по ред определен от директора

(5) Получената оценка на изпита за промяна на годишната или окончателна оценка е крайна. Когато тя е Слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 3 – 6 от Наредба No 3.

Чл. 85. (1) Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от:

Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет;

Ученици, обучавани в индивидуална и задочна форма.

(2) Изпитите се полагат върху учебното съдържание на съответния учебен предмет, изучаван през учебния срок.

Чл. 86. (1) Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от ученици, обучавани в задочна и самостоятелна форма.

(2) Тези изпити се полагат върху учебното съдържание по съответния предмет, изучаван през учебната година.

Чл. 87. (1) Изпитите по чл. 76, ал. 1 се провеждат от:

Училищна комисия по организиране на изпита;

Училищна комисия по оценяване.

(2) В състава на комисията по ал.1, т.1 не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпита.

(3) В състава на комисията по ал.1, т.2 се включват лица, които заемат длъжността „Учител” в същото или в друго училище по съответния учебен предмет.

(4) Комисиите по ал.1, т.1 и 2 се състоят най-малко от двама членове, единият – председател.

Чл. 88. За провеждане на изпитите по чл. 76, ал. 1, директорът издава заповед за определяне на тази комисия.

Чл. 89. (1) Изпитите по чл. 76, ал. 1 с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат като практически изпитвания по учебните предмети:

Физическо възпитание и спорт;

Учебна, лабораторна и производствена практика;

Техническо чертане.

Чл. 90. Продължителността на изпитите по чл. 76, ал. 1 с изключение на изпитите за промяна на окончателната оценка е съгласно чл. 29 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 3 от 2003 год.

Чл. 91. (1) Изпитите за промяна на окончателната оценка се провеждат като практически изпитвания по учебните предмети:

Физическо възпитание и спорт;

Учебна, лабораторна и производствена практика;

Техническо чертане и други учебни предмети от професионалната подготовка, по които текущите изпитвания са практически.

(2) Изпитите се провеждат в две части – писмена и практическа по учебните предмети:

1. Информатика;

2. Информационни технологии.

Чл. 92. Продължителността им е:

Пет (5) астрономически часа – за писмени изпити;

Не повече от шест (6) астрономически часа – за практическите.

Чл. 93. (1) Крайната оценка за изпитите по чл. 76, ал. 1 се формира като средноаритметична от оценките на членовете на комисията по оценяване.

(2) Крайната оценка от изпитите, които са в две части е средноаритметична от оценките на всяка от частите с точност, определена по реда на ал. 1.

(3) Крайната оценка от изпитите в две части е Слаб (2), когато някоя от оценките по отделните части е Слаб (2).

Чл. 94. За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

1. индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.


 

 

Последни публикации

  1. Решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка Вашият коментар
  2. Покана Вашият коментар
  3. Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“ Вашият коментар
  4. Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“ Вашият коментар