РАЗДЕЛ VІІ. , РАЗДЕЛ VІІІ.

РАЗДЕЛ VІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНВАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 95. (1) За придобиване степен на професионална квалификация учениците полагат държавни изпити:

по теория на професията /специалността/;

по практика на професията /специалността/.

(2) Учениците полагат държавни изпити за придобиване на I, II или III СПК при следните условия:

заявено писмено желание от тях;

ако това е предвидено в учебния план, по който се обучават;

ако са допуснати до държавни изпити за придобиване на съответната степен.

(3) Държавният изпит по теория за придобиване на I, II или III СПК по всички професии и специалности се провежда на една дата. Датата и сроковете за подаване на заявленията за явяване на всяка сесия се определят със Заповед на Министъра на МОМН.

(4) Държавният изпит по практика за придобиване на I, II и III СПК по всички професии и специалности се провеждат по график на училището. Датите за всяка сесия и сроковете за подаване на заявленията се определят в началото на учебната година от директора на училището.

(5) Държавните изпити по теория на професията и специалността и по практика на професията и специалността се провеждат по национални изпитни програми утвърдени от МОМН през 2003 и 2004 година в съответствие с Наредба No 3 на МОМН от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и чл.33 от ЗПОО в три сесии:

през юни;

през септември;

през януари

(6) Директорът на училището назначава със заповед:

комисия по допускане до изпити;

комисия по подготовка и организиране на изпитите;

комисия за провеждане и оценяване на изпита по теория;

комисия за провеждане и оценяване на изпита по практика;

комисия за придобиване на професионална квалификация.

(7) Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема върху учебното съдържание от задължителна професионална подготовка и е с продължителност 4 астрономически часа.

(8) Обучаваните за една и съща професия и специалност в училището полагат държавния изпит по една и съща изпитна тема.

(9) Изпитните билети се подготвят от комисиите за провеждане и оценяване на изпита по теория.

(10) Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в индивидуален протокол.

(11) Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0.01.

(12) Рецензията и оценката се вписват от комисията върху писмената работа.

(13) Оценката от държавния изпит по теория е окончателна. Когато получената оценка е Слаб (2), ученикът може да се яви отново на изпит през следващата сесия.

(14) За резултатите от изпита комисията съставя протокол.

(15) Учениците имат право да се запознаят с рецензията за писмената си работа.

(16) Държавният изпит по практика се провежда в не повече от три дни и не повече от 6 астрономически часа дневно.

(17) Всеки ученик получава индивидуално практическо задание, изготвено от комисията за провеждане и оценяване на изпита по практика.

(18) Комисията за провеждане и оценяване на изпита по практика наблюдава изпълнението на практическото задание и може да се намеси само в случаите на очевидна грешка, която води до злополука, изхабяване на материали, повреда на техника, инструменти и други.

(19) Изпълнението на практическото задание се оценява от комисията по критериите, определени в националната изпитна програма.

(20) Всеки член на комисията вписва оценката си в индивидуален протокол.

(21) Оценката от държавния изпит по практика се формира като средно аритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01.

(22) Оценката от държавния изпит по практика е окончателна, в случаите когато е Слаб (2), ученикът може да се яви отново на държавен изпит.

(23) За резултатите от изпита комисията съставя протокол.

Чл. 96. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация по образец на МОМН.

Чл. 97. (1) Ученици, които ще се обучават по специалностите за III степен на професионална квалификация, получават диплома за завършено средно образование при следните условия:

– заявено писмено желание от страна на ученика;

– завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити.

(2) След успешно завършване на XI клас учениците могат да положат държавни изпити за придобиване на I степен на професионална квалификация, ако такава е предвидена по учебен план.

(3) След успешно завършване на XII клас учениците могат да положат държавни изпити за придобиване на II степен на професионална квалификация, ако такава е предвидена по учебен план.

(4) След успешно завършване на XIII клас учениците могат да положат държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация по национални изпитни програми, утвърдени от Министъра на МОМН.

(5) Учениците в XIII клас могат да получат свидетелство за професионална квалификация и за I или II степен на професионална квалификация, ако положат успешно държавни изпити по теория и практика за съответната степен и ако това е предвидено в учебния план.

(6) Трета степен на професионална квалификация се получава след завършване на XIII клас и успешно положени държавни изпити за придобиването й.

(7) Учениците, желаещи да се обучават в XIII клас подават молба в училището, където са завършили XII клас в срок до 10.09.

Чл. 98. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат в съответствие с чл.35 и чл.36 от ЗПОО и обхващат изученото учебно съдържание по всички учебни предмети от Раздел Б “ЗПП”, определени с изпитните програми.

Чл. 99. Лица, обучавали се в минали години по професии и специалности от Списъка на професиите и специалностите от 1993 г., които не са допуснати до зрелостни изпити, завършват обучението си при условията на действащите в момента учебни планове, утвърдени от МОМН след 1999 година.

Чл. 100. (1) Държавните зрелостни изпити измерват постигнатите резултати включващи знания , умения , отношения или компетентности , от обучението по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети в задължителната подготовка в гимназиалния етап , независимо от продължителността на етапа и от предвидените учебни часове за съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети.

(2) Учениците полагат два държавни зрелостни изпита по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети – “чужди езици”, “математика”, “физика и астрономия”, “биология и здравно образование”, “химия и опазване на околната среда”, “история и цивилизация”, “география и здравно образование” и предметния цикъл “философия”, изучавани в часовете за задължителна общообразователна подготовка. По свое желание всеки ученик може да положи и трети държавен зрелостен изпит и изпити за придобиване на професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за степен за образование, общообразователния минимум и учебния план.

(3) Средно образование се придобива след завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети – “чужди езици”, “математика”, “физика и астрономия”, “биология и здравно образование”, “химия и опазване на околната среда”, “история и цивилизация”, “география и здравно образование” и предметния цикъл “философия”, изучавани в часовете за задължителна общообразователна подготовка.

(4) Държавните зрелостни изпити са задължителни и не се допуска освобождаване от тях.

(5) Със Заповед на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2009/2010 година /юнска и септемврийска сесия/, както и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2009/2010 година.

(6) На успешно положили зрелостните изпити се издава диплома за завършено средно образование.

(7) Подготовката, организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се осъществяват на национално, регионално и училищно равнище.

(8) Оценяването на държавните зрелостни изпити е външно и се осъществява от национална комисия за оценяване за всеки учебен предмет.

(9) Състава на комисията се определя от комисията на МОМН.

Чл. 101. Учениците завършили успешно последният гимназиален клас предходните години, се явяват на зрелостни изпити при спазване на ДОИ към момента на явяването, без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.

Чл. 102. (1) На учениците, завършили успешно ХII клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование.

(2) Когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап.

(3) Когато ученикът със специални образователни потребности не е усвоил държавните образователни изисквания за придобиване на средно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен гимназиален етап, в което вписва резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

(4) Документите по ал. 2 и 3 не удостоверяват завършено средно образование.

(5) Дипломата по ал. 1 и удостоверенията по ал. 2 и 3 се издават от училището, в което ученикът е завършил ХII клас


РАЗДЕЛ VІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 103. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с учебния план по който се обучават учениците. Общият успех за завършено основно образование се изчислява като средна аритметична оценка с точност до 0,01: български език и литература, чужд език, математика, история, география, биология, физика и химия.

Чл. 104. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.

Чл. 105. Придобитото средно образование се удостоверява с Диплома за средно образование по образец на МОМН.

Чл. 106. (1) Диплома за завършено средно образование се издава след успешно положени държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един или два учебни предмета, избрани от училищния учебен план.

(2) В дипломата за средно образование в разделите: “Държавни зрелостни изпити”, “Задължителна подготовка”, “Профилирани или задължителна професионална подготовка”, ЗИП и СИП се вписват съответно:

оценките (с точност до 0,01) от положените държавни зрелостни изпити;

в дипломата за средно образование на учениците които се обучават за придобиване на професионално образование, в графата за положени ДЗИ по тяхно желание се вписва средно аритметичната оценка от оценките от държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

средноаритметичните оценки (с точност до 0,01) на изучаваните учебни предмети, съгласно училищния учебен план за гимназиален етап по: ЗП, ЗПП, ЗИП и СИП.

– общият брой (хорариум) учебни часове, са които са изучавани съответните учебни предмети съгласно училищния учебен план за гимназиалния етап, в ЗП, ЗПП, ЗИП и СИП.

(3) Учебните предмети, изучавани в професионална подготовка, със съответните им средноаритметични оценки и общ брой учебни часове, се вписват в раздел “Профилирана или задължителна професионална подготовка” на дипломата. Тези предмети не се вписват в раздел “Задължителна подготовка”.

Чл. 107. (1) Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОМН.

(2) Оценките по учебните предмети в свидетелството за професионално образование са средноаритметични (с точност до 0,01) от годишните оценки по предметите.

Чл. 108. Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност по образец, определен в Наредбата за документите в системата на народната просвета или в нормативни актове на други компетентни органи.

Чл. 109. В свидетелството за професионална квалификация за придобита трета степен се вписват годишните оценки от Раздел В “Професионална подготовка” на учебния план,ЗИП и СИП.

Чл. 110. Учениците в XIII клас могат да получат свидетелство за професионална квалификация ако положат успешно държавни изпити по теория и практика за съответната степен и ако това е предвидено в учебния план.

Чл. 111. (1) Дипломата за завършено средно образование и свидетелството за професионална квалификация се издават независимо един от друг.

(2) Документите се издават на българки език по образци на МОМН.

(3) Дипломата за завършено средно образование се издава еднократно от училището, в което ученикът е завършил последния клас на обучение и не подлежи на корекция.

(4) Свидетелство за професионална квалификация се издава от училището, в което ученикът е завършил професионалната си квалификация.

Чл. 112. Лицата придобили право да се явят на държавни зрелостни изпити или на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, могат да се явят на тях в училището, в което са се обучавали, при спазване изискванията на действащия учебен план по отношение на броя на изпитите и формата за оценяване към момента на явяването.

Чл.113. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, диплома за средно образование или свидетелство за професионална квалификация се издава по молба на заинтересуваното лице, в случай, че документа е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

(2) Заинтересуваното лице подава молба до директора на училището, издало оригиналния документ.

(3) За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.


 

 

Последни публикации

  1. Решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка Вашият коментар
  2. Покана Вашият коментар
  3. Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“ Вашият коментар
  4. Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“ Вашият коментар