РАЗДЕЛ ІІІ., РАЗДЕЛ ІV.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл. 29. (1) Училищното обучение в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” се организира в последователни класове.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучението в училището.

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл. 30. (1) В зависимост от броя на приетите ученици, класовете се разделят на паралелки.

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки, или да се организира индивидуално обучение.

(4) Училището може да организира сборни групи за СИП (от ученици от различни класове).

(5) Желанието за обучение в ЗИП и СИП се декларира от ученика две седмици преди приключване на предходната учебна година със заявление до директора на училището подписано от ученика и родителя (настойника).

Чл. 31. (1) Броят на учениците в паралелка и делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение се определя с Наредба на Министъра на образованието и науката.

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване на изискванията по чл. 26.

(3) В началото на учебната година директорът назначава класен ръководител на всяка паралелка.

(4) Класният ръководител организира и провежда часа на класа и води задължителната училищна документация в класа.


РАЗДЕЛ ІV. УЧЕБНО И РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 32. (1) Училищното обучение в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) Между учебните години и по време на учебната година учениците ползват ваканции – коледна, между срочна, великденска, пролетна и лятна.

Чл. 33. (1) Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

(2) В случай че денят е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

(3) Учебната година се разделя на два учебни срока. Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разделят в два учебни срока.

(4) Изключения се допускат само ако това е предвидено в учебния план.

(5) Продължителността на първия и втория учебен срок е 18 седмици, а за 12 клас вторият учебен срок е 13.

(6) Продължителността на ваканциите се определя за всеки клас с изключение на лятната, със Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката за учебната 2009 / 2010 година както следва:

Коледна 24.12.2009 – 03.01.2010 г. включително

Срочна 29.01.2010 – 31.01.2010 г. включително

Пролетна 01.04.2010 – 11.04.2010 г. за VІІІ – ХІ клас

01.04.2010 – 06.04.2010 г. за ХІІ клас

Неучебни дни:

01.11.2009 г. – Ден на народните будители;

14.05.2010 г. – ДЗИ по български език и литература.

17.05.2010 г. – Втори ДЗИ;

25.05.2010 г.– Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

и дните предвидени в училищния учебен план.

(7) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

Чл. 34. (1) Учебната седмица е петдневна.

(2) Учебното време на учениците по задължителните учебни предмети учебна седмица е:

Осми до дванадесети клас – до 32 учебни часа.

Часът на класа се включва в седмичното разписание извън броя на задължителните часове.

Чл. 35. (1) Организацията на учебния ден е полудневен и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа.

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се разработва в съответствие с изискванията на Наредба на Министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на професионалната гимназия не по-късно от 3 дни преди започване на учебната година.

(3) Модулното обучение по физическо възпитание и спорт се провежда извън седмичното разписание на часовете. Модулите, които са с продължителност 1-2 часа се провеждат един път седмично, а модулите с продължителност 4-5 часа (еднодневна или двудневна продължителност) един път месечно.

Чл. 36. (1) Продължителността на учебния час е:

45 минути;

по лабораторна практика – 50 минути;

по учебна практика – 50 минути;

по производствена практика – 60 минути.

(2) Почивките между учебните часове са 10 минути, а голямото междучасие 20 минути. Същото се провежда след втория учебен час.

(3) Производственото обучение се провежда съгласно седмичното разписание и се води на две смени. Почивката при часовете по производствено обучение е 20 минути, като се определя според учебните занимания от помощник директора по производствено обучение.

Чл. 37. Всеки учебен час започва и свършва с биене на звънец.Нарушаването на работата в часа – влизане и излизане на учители и ученици е забранено.Всички съобщения за учениците и учителите се правят в подходящо време в дирекцията.

Чл. 38. Веднъж седмично се провежда час на класа, който се фиксира със седмичното разписание. Педагогическия съвет определя деня за провеждането му. Дейността в него се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците. Същият е утвърден от директора.

Чл. 39. Работното време на учителите 8 (осем ) часа дневно. Промени в реда на учебните занятия, седмичното разписание и за други дейности установени в училището за всеки срок могат да се извършват само в изключителни случаи от директора на училището.

Чл. 40. Учителите се явяват на работа най-късно 10 минути преди да започне учебният им час, определен като първи за тях в седмичното разписание.

Чл. 41. Дежурните учители се явяват на работа най-късно 15 минути преди започване на първия учебен час.

Чл. 42. Началният и крайният час на работното време на останалия персонал освен учителите и обедната почива се определят със заповед на директора, която се актуализира в началото на всяка учебна година.


 

Последни публикации

  1. Решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка Вашият коментар
  2. Покана Вашият коментар
  3. Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“ Вашият коментар
  4. Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“ Вашият коментар