РАЗДЕЛ ІХ.

РАЗДЕЛ ІХ. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

I. Учители

Чл. 114. Учителят в ПГ “Акад. Сергей П. Корольов” организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл. 115. (1) ( в сила от 1.10.2009 г.) Учителските длъжности са:

1. "младши учител";

2. "учител";

3. "старши учител";

4. "главен учител";

5. (в сила от 1.01.2010 г. – ДВ, бр. 51 от 2009 г.) "учител методик".

(2) Длъжностите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 – с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".

(3) Учителските длъжности по ал. 1 по учебни предмети или модули от професионалната подготовка, както и по учебни предмети или модули по изкуствата в училищата по изкуствата и в профилираните паралелки по изкуства, може да се заема и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответна специалност.

(4) Условията и редът за заемането на длъжностите по ал. 1 и 4 се определят съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация.

(5) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл. 116. (1) Длъжностите по Чл. 115, ал. 1 и 4 не могат да се заемат от лица, които:

Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

Са лишени от право да упражняват професията си;

Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл. 117. (1) Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите(2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателни и образователна дейност.

(3) Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл. 118. Учителят има право да:

Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно- възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

да повишава образованието и професионалната си квалификация;

Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската градина и обслужващото звено;

Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 119. (1) Учителят е длъжен:

Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, сключени в длъжностната му характеристика;

Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

Да не ползва мобилен телефон по време на час;

10.Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън тях – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

11.Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

12.Да не внася в училището, оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

13. Влиза в час с биенето на втория звънец и под никакъв предлог не задържа учениците след биенето на звънеца за излизане;

14. Когато завеждат учениците в заводи, изложби, на екскурзии и други обекти, свързани с учебно-възпитателната им работа, уведомяват най-малко един ден по-рано ръководството;

15. Изискват от учениците да поддържат чистота в училищната сграда, работилниците, лабораториите и двор. След като завършат учебните занятия оглеждат състоянието на кабинета и последни го напускат.

16.Дежурните учители по етажи по утвърден от директора график, следят да се спазва реда в училището, да се опазват сградите и училищното имущество. За забелязани съществени нередности докладват на ръководството;

17.Учителите, които през ваканциите не са в отпуск са на разположение на училището и изпълняват възложените им от ръководството задачи;

18.При установяване на нарушения лицата носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

(3) Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определя конкретните изисквания по ал. 1, т. 11.

(4) Правилникът за дейността на училището, детската градина или обслужващото звено може да предвиди и други права и задължения на учителите, доколкото те не противоречат на този правилник.

Чл. 120. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Чл. 121. (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Учители, които участват при изготвянето на темите или задачите

за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.


ІІ. Класни ръководители

Чл. 122. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП;

Да организира и да провежда родителски срещи;

Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11.Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

Чл. 123. Училището и детската градина създават условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл. 124. Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

Чл. 125. (1) За допуснатите отсъствия по чл. 136 и 137 от ППЗНП класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

(2) Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 от ППЗНП се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл. 126. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.


 

 

 

Последни публикации

  1. Решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка Вашият коментар
  2. Покана Вашият коментар
  3. Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“ Вашият коментар
  4. Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“ Вашият коментар