РАЗДЕЛ Х., РАЗДЕЛ ХІ.

РАЗДЕЛ Х. УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

I. Органи на управление

Чл. 148. Органът на управление на училището е директорът:

Чл.149. (1) Директорът на училището:

(1) Директорът, като орган за управление на училището:

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5. Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6. Сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и работниците в държавните училища по реда на Кодекса на труда;

7. Обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им – за държавните училища;

8. Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

9. Организира приемането на ученици и обучението им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10. Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

11. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и чл. 48 от Закона за народната просвета;

12. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

13. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

14. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

15. Изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) Директорът на обслужващо звено, освен правомощията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, има и специфични права и задължения, определени с правилника на обслужващото звено.

(4) Административните актове на директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена могат да се отменят от министъра на образованието, младежта и науката – от началника на регионалния инспекторат по образованието(5) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл. 150. (1) Длъжността "директор" на държавните училища и обслужващи звена се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета.

(2) При констатирани процедурни нарушения в допускането и/или в провеждането на конкурса министърът на образованието, младежта и науката, началникът на регионалния инспекторат по образованието в зависимост от нарушението може да сключи трудов договор със следващия класирал се кандидат или да анулира конкурса до момента на съобщаване на резултата от конкурса.

(3) За заемане на длъжността "директор" на държавните училища се спазват и изискванията на чл. 125.

(4) При отсъствие на директора на държавните училища за срок повече от 30 календарни дни министърът на образованието, младежта и науката, началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

(5) При отсъствия на директора за срок по-малък от 30 календарни дни той определя със Заповед свой заместник от педагогическия персонал.

(6) Директорите и помощник – директорите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане.

Чл. 151. Помощник – директорите подпомагат директора при организирането на учебната, административната или учебно – производствена дейност на училището, съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.


ІІ. Педагогически съвет и училищно настоятелство

Чл.152. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. Приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. Приема правилника за дейността на училището;

3. Приема училищния учебен план;

4. Избира формите на обучение;

5. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6. Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8.Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания "преместване в друго училище до края на учебната година" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст";

9. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

10. Взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл.84, ал.2, т.1;

11. Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

12. Утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от училището;

13. Утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.

Чл. 153. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник- директорите, учителите и другите специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл. 154. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най- малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Чл. 155. (1) Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на регионалните инспекторати на МОМН.

(5) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното настоятелство.

Чл. 156. В състава на училищния съвет се включват:

Ученически съвет на класа. Всеки клас да избере свой ученически съвет. Изборът на членовете да се осъществи по демократичен начин. Съставът му да се определи от самите ученици, под ръководството на класните ръководители;

Ученически съвет на училището. По един представител от всеки ученически съвет на класа да участва в ученическия съвет на училището. Той избира свое ръководство, чийто състав определят членовете на ученическия съвет на училището. Председателят на ученическия съвет на училището (или цялото му ръководство) да участва в заседанията на педагогическия съвет при разглеждане на въпроси свързани с учениците.


РАЗДЕЛ ХІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.157. (1) Задължителната документация в училището и срокът за нейното съхранение са:

1. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст . 5 години;

2. Сведение за организацията на дейността в училището за учебната година (списък – образец No 1) – 5 години;

3. Дневник за всяка паралелка – 5 години;

4. Материална книга за взетите учебни часове – до следващата финансова ревизия;

5. Главна книга за учениците и лични картони за учениците от IХ до ХII клас – постоянен;

6. Протоколи от изпити – 10 години;

7. Книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение – постоянен;

8. Регистрационни книги за издадените документи: за извършена степен на образование и за придобита професионална квалификация – постоянен;

9. Входящ и изходящ дневник – 5 години;

10. Книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към нея – 5 години;

11. Книга за контролната дейност в училището – 5 години

12.Книга с протоколите от заседанието на педагогическия съвет- 5 години;

13. Инвентарна книга и отчетни счетоводни форми – срок, съгласно Закона за счетоводството;

14. Книга за санитарното състояние – 5 години;

15.Книга за регистриране на даренията – постоянен.

(2) Документите по ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 15 се водят по образци, утвърдени от Министъра на образованието, младежта и науката.

(3) В училището може да се води летописна книга и друга документация, свързана с дейността на училището.

Чл. 158. (1) Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен клас, удостоверението за преместване, свидетелството за основно образование, свидетелството за приложени поправителни изпити по чужд език в съответствие с държавните образователни изисквания за учебното съдържание – трето равнище, дипломата за средно образование и свидетелството за професионална квалификация, удостоверението за професионално обучение и дубликатите на свидетелството за основно образование, диплома за средно образование , свидетелството за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност се издават по образци, утвърдени от Министъра на образованието, младежта и науката и се заверяват от Директора на училището.

(2) За издаване на дубликати на удостоверение за завършен клас, удостоверени за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за правоспособност и удостоверение за професионално обучение се ползват утвърдените от МОМН образци на съответните документи, като се изписва “Дубликат” и се удостоверява с подписа на директора и с печата на училището.

Чл. 159. Задължителната документация се прономерова, прошнурова и подпечатва с печата на училището.

Чл. 160. Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхранението на задължителната документация в училищата, се определят с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и с други нормативни актове.

 

Последни публикации

  1. Решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка Вашият коментар
  2. Покана Вашият коментар
  3. Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“ Вашият коментар
  4. Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“ Вашият коментар