РАЗДЕЛ ХІІ., РАЗДЕЛ ХІІІ.

РАЗДЕЛ ХІІ. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 161. (1) Финансирането на дейности в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” се осъществява със средства от държавния бюджет чрез Министерството на образованието, младежта и науката и други министерства и ведомства, чрез общинските бюджети.

(2) Размерът на средствата по ал. 1 се определя съгласно държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на ученици в държавните училища.

(3) Чрез държавния бюджет се осигуряват средства за: заплати, стипендии, осигурителни вноски и поддържане на материално- техническата база.

(4) Училищата могат да реализират приходи в левове и във валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата им база в съответствие с нормативните актове.

Чл. 162. (1) Директорът на държавната или на общинската детска градина, на държавното училище разработва   проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган.

(2) След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава бюджет/бюджетна сметка на второстепенните или от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, а директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

Чл. 163. Определянето и събирането на такси в системата на народната просвета се извършва по тарифа, утвърдена от Министъра на МОМН, съгласувано с Министъра на финансите.

Чл. 164. Организацията и управлението на финансово-икономическата дейност на държавните училища се уреждат със специфични икономически правила, утвърдени от Министъра на МОМН, съгласувано с Министъра на финансите.

 

РАЗДЕЛ ХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” е разработен на основата на ЗНП, ППЗНП, указание за организиране на дейността в системата на народната просвета, както и на базата на подзаконовите нормативни актове в системата на образованието.

§ 2. Правилникът е приет на заседание на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ и е в сила от началото на учебната 2009 / 2010 година.

§ 3. За неуредени в този правилник въпроси се прилагат нормите на ЗНП, ППЗНП и други нормативни документи.

§ 4. При съществени промени на законови и подзаконови нормативни актове в системата на образованието, настоящият правилник подлежи на актуализация.

 

Последни публикации

  1. Решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка Вашият коментар
  2. Покана Вашият коментар
  3. Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“ Вашият коментар
  4. Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“ Вашият коментар