РАЗДЕЛ І.

 

РАЗДЕЛ І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. В своята работа ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” – град Дупница се ръководи от Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Правилника за приложение на закона за народната просвета и Наредба No 6 / 2001 година за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Чл. 2. ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” – град Дупница е образователно – възпитателна институция в системата на Народната просвета, осигуряващ завършването на клас, придобиването на степен на образование (основно и средно) и степен на професионална квалификация (първа, втора и трета).

Чл. 3. В ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” – град Дупница се осъществява професионално образование, осигуряващо усвояването на общообразователния минимум и придобиването на квалификация по професия, съгласно ДОИ.

(1) В ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” – град Дупница се приемат ученици след завършено основно образование и след завършен седми клас на общообразователно училище и завършено средно образование.

(2) Приемането на ученици в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” – град Дупница се извършва при условия и ред, определени с държавното образователно изискване за професионалното образование и обучение.

(3) Наименованието на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” – град Дупница се определя в акта за създаване съгласно държавните преобразователни изисквания за вида училище.

Чл. 4. (1) Училището се представя на директора и има наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията им. Има собствен кръгъл печат и печат с държавен герб; банкова сметка и счетоводен баланс, номер и шифър на единния класификатор на поделенията, организацията и учрежденията.

(2)Училището има право да:

Предоставя собственото си имущество под наем, да извършва педагогически услуги и производствено – стопанска дейност, ако това не е във вреда на образователния процес и са спазени санитарно-хигиенните изисквания;

Притежава собствено недвижимо и движимо имущество и се разпорежда с него;

Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните и извънбюджетните си средства;

Създава и натрупва фондове включително и във валута;

Патентова и продава продукти от своята дейност;

Определя вътрешната си структура;

Подбира кадрите си;

Избира начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните документи;

Определя организацията, методиката и средствата на обучение;

Издава държавни документи за завършен клас – образователна степен и професионална квалификация, ако са му предоставени права за това;

Сключва договори за асоцииране за юридически лица от страната и чужбина без да нарушава държавните интереси.

(3) Училище ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” – град Дупница, носи отговорност за:

Изпълнението на Държавните образователни изисквания, засягащи неговата дейност;

Поетите задължения при приемането на учениците;

Създаване на условия за опазване живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и на територията си;

Законосъобразното изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства, и опазване на материално-техническата база;

Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно – възпитателния процес. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

(4) Училището се представлява от директор, чиито права и задължения се уреждат с правилника за приложение на ЗНП и с този правилник.

Чл. 5. (1) В ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” се придобива професионална квалификация по професия за специалисти и работници, съгласно държавните образователни изисквания за професия, специалност и квалификация след завършена степен на образование.

(2) Професионалното практическо обучение на учениците се осъществява при условия, съобразени със санитарно – хигиенните изисквания, определени с акт на Министъра на здравеопазването.

Чл. 6. Сроковете и формите на обучение в професионалните училища се определят съгласно Държавните образователни изисквания за професия, специалност и квалификация след завършена степен на образование.

Чл. 7. (1) Ученици могат да се преместват в паралелка на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” или в друго училище (по чл. 34., ал.5. на ППЗНП) при наличие на свободни места в приемащото училище.

(2) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

Незаети места;

Освободени през учебната година места.

(3) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в инспектората по образование на Министерството на образованието и науката.

(4) Преместването на ученици се извършва, както следва:

През време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края втория учебен срок – по същия профил или професия;

След успешно завършен клас при смяна на:

Профила или професията съответно с друг профил или професия;

Профила с професията;

Професията с профила;

Непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

(5) При различие между училищните учебни планове, учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Чл. 8. (1) Учениците могат да се преместват при условията на чл. 51., ал. 4, т.1. над утвърдения държавен план-прием следните случаи:

По социални и здравословни причини;

При смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или настойниците.

(2) В случаите по ал. 1 ученикът се премества със Заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата по т.1 и т. 2. При отказ на директора на приемащото училище началникът на инспектората по образование взема решение, относно преместването на ученика.

Чл. 9. При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване и в 14 дневен срок изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика. В случаите, когато ученикът е подлежал на задължително училищно обучение, преместването се извършва при спазване и на изискванията по чл. 40., ал. 2 и 3 на ППЗНП.

Чл. 10. Учениците не могат да се преместват:

В последния гимназиален клас или при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана; профил с друг профил, професия с профил;

В последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

Чл. 11. Завършване на гимназиален клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл. 12. На ученици навършили 16 години, които напускат училището се издава удостоверение за завършен клас.

Чл. 13. През учебната 2009 / 2010 година дванадесети клас завършва по учебните планове от 2004 година.

Чл. 14. Учениците завършили ХІІ клас полагат държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.

Чл. 15. Дипломата за завършено средно образование и свидетелството за професионална квалификация се издават независимо един от друг на български език по образец на МОМН.

Чл. 16. Учениците, които се обучават за трета степен на професионална квалификация могат да получат свидетелства за първа и втора СПК при заявено писмено желание.

Чл. 17. Настоящият правилника на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” има за цел да осигури правилната организация на работата, пълното и рационално използване на работното време и укрепване на дисциплината за непрекъснато подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес.

Чл. 18. Настоящият правилник е задължителен за изпълнение от работещите и учащите се в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов” град Дупница.


 

 

Последни публикации

  1. Решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка Вашият коментар
  2. Покана Вашият коментар
  3. Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“ Вашият коментар
  4. Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“ Вашият коментар