Правилник за дейността на училището

П Р А В И Л Н И К

да дейността

за учебната 2011 / 2012 година

 

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ІІ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

РАЗДЕЛ ІV. УЧЕБНО И РАБОТНО ВРЕМЕ

РАЗДЕЛ V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ VІ. ФОРМИ ЗА ПРОВЕЛКА И ОЦЕНКА

РАЗДЕЛ VІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И РОФЕСИОНВАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ VІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІХ. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

I. Учители

ІІ. Класни ръководители