Професия: Сервитьор-барман, Специалност: Обслужване в заведения на общественото хранене

В учебната програма по специалността е включен учебен материал, с който се цели усвояването на актуални знания и практически компетенции за обзавеждането; форми и правила на обслужване в заведенията за хранене и развлечения, за изпълнението на дейности, свързани с посрещането, настаняването и храненето; производствения цикъл; поемане отговорност; изпълнение на самостоятелни задачи и работа в екип, умения за подреждане на търговска зала и бар, посрещане и обслужване на гостите според международните стандарти.

Учениците ще изучават:

ПГИТ Вършец
  • Установените стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости;
  • Професионалната терминология;
  • Правилата за сервиране на храни и напитки;
  • Начините на оформяне сметките на гостите;
  • Средствата за работа в ресторанта и бара;
  • Химичния състав и вкусовите качества на хранителните продукти
  • Предназначението и експлоатацията на хладилните и топлинни съоръжения;
  • Организацията на работа в ресторанта и бара;

Възможна реализация: В обекти на общественото хранене в страната и чужбина, ресторанти, барове, увеселителни заведения от сферата на туризма, круизни кораби и яхти.

Форма на обучение: дневна        Срок на обучение: 4 години

Изучавани чужди езици: английски и руски.

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация втора степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

към ПРИЕМкъм Оперативен счетоводител