Разписание II срок 2015/16 г.

ПОНЕДЕЛНИК
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25) 7. (13:35 – 14:20)
Атанасова
Химия и опазване на околната среда
Атанасова
Биология и здравно образование
Иванов
УП Обща теория на счетоводната отчетност
Станимирова
Руски език IIЧЕ
Трифонова
Български език и литература
Иванов
Обща теория на счетоводната отчетност
Трифонова
Български език и литература
Петрова
История и цивилизация
Иванов
Обща теория на счетоводната отчетност
Спасов
Микроикономика
Станимирова
Руски език IIЧЕ
10а Трифонова
История и цивилизация
Иванов
Счетоводство на предприятието
Вълчева
Английски език IЧЕ
Спасов
Макроикономика
Николов
Математика
Захариев
Физическо възпитание и спорт
10б Спасов
УП Икономическа информатика
Григорова
История и цивилизация
Станимирова
Български език и литература
Николов
Математика
Вълчева
Английски език IЧЕ
11а Александрова
ЗИП Финанси
Александрова
Финанси
Александрова
Икономика на предприятието
Спасов   Право Вълчева
Английски език IЧЕ
Илиева
Търговско счетоводство
Николов
Математика
12а Илиева
Производствена практика
Илиева
Охранителни мерки и безопасност
Александрова
Организация и функциониране на преден офис
Трифонова
Български език и литература
Иванов
Туристическа, туроператорска и турагентска дейност
Димчев
Свят и личност
12б Вълчева
Английски език ЧЕП
Николов
Математика
Илиева
Комплексна учебна практика по счетоводство на предприятията
Александрова
Производствена практика
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25) 7. (13:35 – 14:20)
ВТОРНИК
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25)
Станимирова
Руски език IIЧЕ
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Йорданов
Информатика
Бончева
Физика и астрономия
Вълчева
Английски език IЧЕ
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Атанасова
Химия и опазване на околната среда
Бончева
Физика и астрономия
Димчев
Психология и логика
Йорданов
Информатика
10а Александрова
Икономика на предприятието
Станимирова
Руски език IIЧЕ
Атанасова
Химия и опазване на околната среда
Бончева
Физика и астрономия
Иванов
УП Счетоводство на предприятието
10б Иванов
Счетоводство на предприятието
Илиева
УП Счетоводство на предприятието
Станимирова
Руски език IIЧЕ
Димчев
География и икономика
Спасов
Макроикономика
11а Вълчева
Английски език IЧЕ
Александрова
Финанси
Александрова
Икономика на предприятието
Илиева
УП Работа в учебно предприятие
12а Николов
Математика
Иванов
Туристическа, туроператорска и турагентска дейност
Вълчева
Английски език ЧЕП
Трифонова
Български език и литература
12б Илиева
УП Банково счетоводство
Николов
Математика
Иванов
Статистика
Иванов
Банково счетоводсво
Александрова
Финансов и данъчен контрол
Димчев
Свят и личност
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25)
СРЯДА
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25) 7. (13:35 – 14:20)
Атанасова
Химия и опазване на околната среда
Атанасова
Биология и здравно образование
Александрова
Микроикономика
Николов
Математика
Димчев
География и икономика
Трифонова
Български език и литература
Трифонова
История и цивилизация
Николов
Математика
Петрова
История и цивилизация
Атанасова
Биология и здравно образование
Атанасова
Химия и опазване на околната среда
Вълчева
Английски език IЧЕ
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Димчев
География и икономика
10а Димчев
Етика и право
Александрова
Икономика на предприятието
Трифонова
Български език и литература
Николов
Информационни технологии
Вълчева
Английски език IЧЕ
10б Спасов
Право
Димчев
Етика и право
Николов
Информационни технологии
Вълчева
Английски език IЧЕ
Иванов
Счетоводство на предприятието
Атанасова
Химия и опазване на околната среда
Атанасова
Биология и здравно образование
11а Илиева
УП Търговско счетоводство
Спасов
ЗИПП Право
Петрова
История и цивилизация
Станимирова
Български език и литература
Илиева
УП Счетоводство на предприятието
12а Иванов
УП Туристическа, туроператорска и турагентска дейност
Илиева
Охранителни мерки и безопасност
Димчев
Свят и личност
Захариев
Физическо възпитание и спорт
12б Станимирова
Български език и литература
Илиева
Счетоводство на предприятието
Илиева
УП Счетоводство на предприятието
Александрова
ЗИП Финансов и данъчен контрол
Иванов
Статистика
Иванов
Застрахователно и осигурително счетоводство
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25) 7. (13:35 – 14:20)
ЧЕТВЪРТЪК
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25)
Димчев
Психология и логика
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Бончева
Физика и астрономия
Вълчева
Английски език IЧЕ
Йорданов
Информационни технологии
Станимирова
Руски език IIЧЕ
Трифонова
Български език и литература
Спасов
Право
Бончева
Физика и астрономия
Йорданов
Информационни технологии
Атанасова
Биология и здравно образование
10а Спасов
Макроикономика
Спасов
УП Бизнес комуникации
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Димчев
География и икономика
Атанасова
Биология и здравно образование
Николов
Математика
10б Захариев
Физическо възпитание и спорт
Вълчева
Английски език IЧЕ
Николов
Математика
Станимирова
Руски език IIЧЕ
Бончева
Физика и астрономия
Григорова
История и цивилизация
11а Иванов
Счетоводство на предприятието
Станимирова
Български език и литература
Петрова
История и цивилизация
Николов
Математика
Захариев
Физическо възпитание и спорт
12а Трифонова
ЗИП Български език и литература
Александрова
УП Организация и функциониране на преден офис
12б Илиева
Компютърна обработка на финансово счетоводната информация
Димчев
Свят и личност
Спасов
Предприемачество
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Вълчева
Английски език ЧЕП
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25)
ПЕТЪК
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25)
Александрова
Микроикономика
Николов
Математика
Иванов
Обща теория на счетоводната отчетност
Трифонова
История и цивилизация
Димчев – География и икономика Иванов
Обща теория на счетоводната отчетност
Вълчева
Английски език IЧЕ
Димчев
География и икономика
Вълчева
Английски език IЧЕ
Николов
Математика
Спасов
Микроикономика
Илиева
УП Обща теория на счетоводната отчетност
10а Трифонова
Български език и литература
Трифонова
История и цивилизация
Станимирова
Руски език IIЧЕ
Иванов
Счетоводство на предприятието
Димчев
География и икономика
10б Димчев
География и икономика
Спасов
Макроикономика
Спасов
Право
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Станимирова
Български език и литература
11а Илиева
Бюджетно счетоводство
Илиева
УП Бюджетно счетоводство
Димчев
Философия
Александрова
ЗИП Финанси
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Спасов
Право
12а Николов
Математика
Захариев
Физическо възпитание и спорт
Илиева
Мениджмънт в туризма
Трифонова
ЗИП Български език и литература
12б Спасов
ЗИП Предприемачество
Александрова
Финансов и данъчен контрол
Александрова
ЗИП Финансов и данъчен контрол
Станимирова
Български език и литература
Илиева
УП Застрахователно и осигурително счетоводство
Захариев
Физическо възпитание и спорт
1.  (07:45 – 08:30) 2. (08:40 – 09:25) 3. (09:35 – 10:20) 4. (10:50 – 11:35) 5. (11:45 – 12:30) 6. (12.40 – 13.25)