Професия: Администратор в хотелиерството, Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството

Обучението по специалността дава знания и умения за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности.

Учениците ще изучават:

ПГИТ Вършец
  • Установените стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости;
  • Терминологията на туристическата индустрия;
  • Правилата за рационално разпределение на стаите за групи;
  • Начините на оформяне сметките на гостите;
  • Визовия и контролно-пропусквателния режим на РБългария;
  • Разпоредби и правилник за прилагане на паспортния режим на РБългария;
  • Мениджмънта на правилника за вътрешния ред в хотела.

Възможна реализация: В управлението и мениджмънта на обекти от сферата на туризма.

Форма на обучение: вечерна        Срок на обучение: 4 години

Изучавани чужди езици: английски и руски.

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

към Финансисткъм ПРИЕМкъм Оперативен счетоводител

Вашият коментар