ПРАВИЛНИК – общежитие при ПГИТ

ПРАВИЛНИК

За вътрешния ред в общежитие при ПГИТ,  гр. Вършец

за учебната 2016/2017 година

 

I. РАЗДЕЛ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият правилник урежда реда и начина за ползването на общежитието.

Чл.2. Правилникът е съобразен с изискванията на МОМН за този вид общежитие и с Правилника за устройството и дейността на Гимназията.

Чл.3. Правилникът е задължителен за всички живущи и определя тяхната отговорност.

Чл.4. Общежитието се управлява от колективен орган включващ : Директор, възпитатели, домакин и трима представители на учениците избрани на общо събрание.

II. РАЗДЕЛ

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Чл.5. Право на ползване на общежитие имат всички ученици от ПГИТ – гр. Вършец.

Чл.6. При кандидатстване и настаняване за общежитие учениците подават:

 1. Заявление до Директора на училището.
 2. Информация за родителите или настойниците : имена, адрес, телефон, мобилен телефон и мейл-адрес.

Чл.7. Учениците, които кандидатстват за общежитието и техните родители се запознават с настоящия Правилник, като подписват декларация за неговото спазване.

Чл.8. При настаняването всеки ученик получава от дежурния възпитател и  домакина един ключ за стаята,одеяла и др. срещу подпис за това, както и пълен опис за състоянието на стаята  /имущество и инсталации/, който двамата подписват.

Чл.9. Ученикът напуска общежитието:

 1. В края на учебната година.
 2. По време на учебната година, като за това уведоми писмено директора на училището.
 3. При наложено наказание „отстраняване от общежитието”.

Чл.10. При напускане настаненият ученик и домакина преподписват описа за състоянието на стаята. Ученикът е длъжен да заплати всички дължими суми.

 III. РАЗДЕЛ

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕТО

Чл.11. Общежитието се ползва от 14 септември до 30 юни.

 Чл.12. Общежитието се ползва от всеки ученик на ПГИТ когато огтоваря на необходимите изисквания, както и ако има тежки социални, финансови и семейни причини.

 Чл.13. Ежедневно общежитието се отваря в 13,30 часа и се затваря през летния период в 21,30 часа и в 21,00 часа през зимния.

 Чл.14. Дневен режим :

 1. Ставане от сън, сутрешен тоалет, подреждане на спалните помещения и напускане на общежитието от 6.30 часа до 7,00 часа.
 2. Учениците не се допускат през интервала от 7,30 часа до 13,30 часа в общежитието поради почистване на общите части.
 3. Обяд и обедна почивка от 13,30 часа до 14,30 часа.
 4. Самоподготовка от 15,30 часа до 17,30 часа.
 5. Лично време от 14,30 часа до 15,30 часа.
 6. Свободни занимания от 17.30 до 18.30 часа
 7. Вечеря от 18,30 часа до 19.30 часа.
 8. Проверка, вечерен тоалет и подготовка за сън от 22,00 часа до 22,30 часа.
 9. Спокоен сън от 22,30 часа до 06.30 часа.

IV. РАЗДЕЛ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЖИВЕЕЩИ В ОБЩЕЖИТИЕТО

Чл.16. Права на учениците:

 1. Да бъде запознат със своите права и с организацията на живота в общежитието.
 2. Да ползва материалната база на общежитието.
 3. Да участва в организираните общи мероприятия.
 4. Да дава мнения и предложения пред възпитателите по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на общежитието;
 5. Да получава индивидуална помощ от възпитателите съобразно специалността им и да търси тяхното съдействие  по всички възникнали въпроси.
 6. Прави подобрения в обитаваната от него стая на лични разноски с разрешение на ръководството на общежитието
 7. Да бъде поощряван с материални и морални награди при активно участие в мероприятия, свързани с живота и дейността в общежитието.

Чл.17. Задължения на учениците:

 1. Да поддържа добър ред и хигиена в обитаваната от него стая, общите помещения и района около общежитието.
 2. Да опазва имуществото в стаята и общите помещения. В случай на нанесени материални щети, същите се възстановяват за сметка на ученика.
 3. Да не пуши, да не употребява алкохол и други упойващи вещества.
 4. Да спазва вътрешния ред, регламентиран от настоящия Правилник.
 5. Да проявява коректност в отношенията с възпитателите, обслужващия персонал, учениците.
 6. Да не пречи на останалите с действията и поведението си.
 7. Да не внася и ползват лични отоплителни електроуреди и да не се монтират допълнителни електрически контакти в стаята.
 8. Да се прибира вечер не по-късно от 21,00 часа зимния период и 21,30 летния период.
 9. Да напуска общежитието и да си ходи по родните места през седмицата само с писмено разрешение на класния ръководител и уведомяване на възпитателя.
 10. Да спазва стриктно мерките за безопасност, залегнали в правилника по ЗБУТ.
 11. При закъснение след заключване на общежитието да се спазва следната процедура:
  – провеждане на разговор с класния ръководител
  – провеждане на разговор с родителя или настойника
  – уведомяване на полицията.

     Чл. 19. На настанения в общежитието е забранено :

 1. Да се премества без разрешение от една стая в друга.
 2. Да размества имуществото от едно помещение в друго.
 3. Да изнася извън общежитието имущество на училището.
 4. Да променя вътрешното разпределение на жилищните помещения и да извършва преустройство на инсталациите.
 5. Да поставя по первазите на прозорците и други места предмети, които застрашават работещите и минаващите в района на общежитието.
 6. Да хвърля около сградата на общежитието, както и вътре в него каквито и да било предмети, материали и отпадъци, освен на определените за тази цел места.
 7. Да преотстъпва на други лица предоставената му стая и имуществото в нея.
 8. Да внася, употребява и разпространява алкохол цигари и други упойващи вещества в общежитието и района.
 9. Да сменя патроните на вратите.без знанието на възпитателите и домакина
 10. Да допуска външни лица в общежитието с изключение на родител брат или сестра след предварително уведомяване на възпитателя.
 11. Да тича, пуска силна музика, говори на висок глас и вдига шум в общежитието.
 12. Да се събира с ученици и външни лица пред входа и района на общежитието..
 13. Тютюнопушенето в общежитието и района му.
 14. Къпането в неохранявани обекти и пътуването на автостоп.
 15. Закъснението след 21.00 часа през зимния и 21.30 часа през летния период.
 16. Съхраняването на хранителни продукти, криещи опасност от хранителни натравяния, развъждане на гризачи и насекоми, застрашаващи здравето на учениците.
 17. Заключването вратите на спалните помещения при наличието на хора в тях.
 18. 18.Вземането и ползването на чужди вещи.
 19. Да сяда, стъпва, надвесва на прозорците и парапетите.
 20. Да унижава личното достойнство на живеещите, да прилага физическо и психическо насилие върху тях.
 21. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на възпитателите и да създава пречки при изпълнение на служебните им задължения, както и тези на останалия персонал на общежитието.

V. РАЗДЕЛ

НАКАЗАНИЯ

Чл. 20. При неспазване на задълженията на учениците по настоящия правилник се налагат следните наказания:

 1. „Забележка”
 2. „Извършване на дейности в полза на училището”.
 3. „Предупреждение за отстраняване от общежитието ”.
 4. “Отсраняване от общежитието”.

Чл. 21 Наказанието по чл.20. т.1 се налага от директора по предложение на възпитателите.

Чл. 22. Наказанията по чл. 20. т. 2, 3 и 4 се налагат от директора по решение на Педагогическия съвет.

Чл. 23. Срокът на наказанията по чл. 20 се определя от ПС.

Чл. 24. При нарушение по Чл. 19 т. 19 и т. 20  ученикът се наказва по чл. 20 т. 4 с „отстраняване от общежитието”.

Правилникът за вътрешния ред в общежитието на ПГИТ – гр. Вършец е неразделна част от Правилника дейността на училището и е утвърден с решение на Педагогическия съветПротокол №18/08.09.2015 г.