ПРАВИЛНИК за безопасност

ПРАВИЛНИК

за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в Професионална гимназия по икономика и туризъм, гр. Вършец

1.  За осигуряване на Безопасни условия на труд, възпитание и обучение да се спазват установените в Република България правила и норми:
1.1. При работа с различните видове инсталации и оборудване при обучението на ученици по учебна и производствена практика в базите на училището или в предприятия, да се спазват от обучаващите учители и от работещите с оборудването инструкциите за правила и безопасна експлоатация. Учителите изискват постоянното спазване на изискванията по техника на безопасността и от учениците.
1.2. Осветителните и силовите електрически инсталации и съоръжения  да се поддържат в постоянна изправност. Ремонти и други дейности да се извършват от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.
1.3. При експлоатация и ремонт на отоплителната инсталация в  училище да се спазват изискванията за работа в ел. котли и инсталацията за обслужване на отоплителната инсталация.
1.4. Да не се допускат до работа ученици и обучаващия персонал при вибрации, шум  и замърсеност на въздуха над определено допустимите норми.
1.5. При провеждане на учебни занятия и занятия по учебна и производствена практика да се спазват всички ергономични изисквания. Да не се провеждат занятия в замърсени и неподредени кабинети и учебни работилници, ниски температури и повишена влажност.
1.6. По време на учебна и производствена дейност учителите, майсторите и учениците да работят с работно облекло  и лични предпазни средства съобразно естеството на работа и съобразно изискванията за безопасност на труд.
1.7. При ръчно или механично извършване на товаро-разтоварни работи и пренасяне на товари да се спазват изискванията за безопасност и безопасно подреждане на товарите в превозните средства.
1.8. При организирано придвижване на ученици, като пешеходци или пътници в превозни  средства, при излети, екскурзии, превозването за учебна практика и др., ръководителят на групата да взема необходимите мерки за осигуряване на безопасността на учениците.
1.9. В училищната сграда, работилниците, общежитието и стола да бъдат осигурени необходимите съоръжения и медикаменти за лекарска помощ.

2. Организация на дейностите по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
2.1.  На основание чл.281 от КТ на задължителен инструктаж подлежат всички, чиято работа е свързана с  използване, обслужване и поддържане на машини и др. технически съоръжения.
2.2.  В училището със Заповед на директора да бъде назначено техническо лице, което да извършва инструктажите за осигуряване на безопасни условия на труд, възпитание, обучение и ППО.

3. В училище, като се имат в предвид конкретните условия, да се извършват следните видове инструктажи:
3.1.  Начален инструктаж и инструктаж  на работното място-провежда се с новопостъпилите учители, служители.
3.2. Начален инструктаж на  учениците – провежда се от класните ръководители и преподавателите по физическо възпитание и спорт.
3.3.  Периодичен инструктаж- провежда се в началото на всяка учебна година  за служители и учители и в началото  на всеки учебен срок за ученици с включена учебна практика и компютърно обучение.
3.4.  Извънреден инструктаж – провежда се от назначено техническо лице с персонала в училището и учениците при допусната трудова злополука, пожар, авария, или природно бедствие.

4. В училището да се води следната документация за регистриране на извършените инструктажи:
4.1.  За регистриране инструктажите с преподавателския състав и обслужващия персонал
4.1.1. За встъпителен инструктаж книга приложение №1, Държавен вестник бр. 102 / 2009 година
4.1.2. За периодичен и извънреден инструктаж – книга приложение №1 , Държавен вестник бр. 102 / 2009 година
4.2.  За регистриране инструктажите с учениците.
4.2.1. За встъпителен инструктаж – книга по образец, Приложение №1 , Държавен вестник бр. 102 / 2009 година
4.2.2. За периодичен и извънреден инструктаж – книга по образец, Приложение №1 от ДВ бр. 102 / 2009 година
4.2.3. За ежедневен инструктаж – бр. 102 / 2009 година
4.3.  В училище да се заведе книга за регистриране на трудовите злополуки
4.4.  Съхраняване на книгите за инструктаж:
4.4.1. На персонала:
– Книга за начален инструктаж и инструктаж на работното място-съхранява се при помощник директора
– Книга за  периодичен и извънреден инструктаж-съхранява се при отговорника по провеждане на инструктажите по БХТПО и домакин.
4.4.2. За учениците:
– Книга  за начален, периодичен и извънреден инструктаж-съхранява се при директора
– Книга за инструктаж на работното място-съхранява се при учителите по учебна практика.
4.5.  Инструктажните тетрадки се попълват само с химикал. Не се допускат задрасквания, поправки, както и късане на листи.

5. Учителите по практика да разработят Инструкция  за работа с всички машини, апарати и съоръжения, с които се работи в училище.

6. За недопускане на пожари при ползване на отоплителни уреди през есенно-зимния период и при извършване на огневи работи се изготвя заповед и списък на лицата, отговарящи ежедневно за отоплителни уреди и др.

7. При въвеждане на  нови машини, апарати и съоръжения ако е необходимо правилникът следва да се актуализира.

8. АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА започването на каквото и да е обучение и работа в производствената практика без да е направен необходимия инструктаж на учениците и без същите да са се подписали в книгата с инструктаж.

9. Ръководителите на учебна и производствена практика са длъжни да изискват учениците по време на обучение и труд  да работят само с установеното работно облекло и лични предпазни средства, както и да полагат специални грижи за създаване на добри битови и производствени условия за избягване  на простудни заболявания и трудови злополуки.

10. Всички учители, възпитатели, майстори и служители да сигнализират незабавно училищното ръководство за онези места, които биха довели до създаване на условия за наранявания и трудови злополуки /оголени проводници, контакти, открити шахти и др./

11. Не се допуска обучение и работа на ученици и работа на служители на не обезопасени машини. Учителите по практика и майстори ежедневно да проверяват машините в поверените им работилници и незабавно да отстраняват повреди и нередности, които могат да  доведат до наранявания и злополуки.

12. Не се допуска провеждане на учебна и производствена практика с ученици извън предвиденото време в учебната програма – не учебни, празнични и почивни дни, както и полагането от учениците на нощен и извънреден труд.

13. Не се допускат ученици по време на обучение и труд до самостоятелна  работа без наблюдение  на учител или майстор.

14. При провеждане на учебна  и производствена практика по време на почивките учениците задължително трябва да напуснат учебните работилници. Машините да бъдат изключени и  учебните работилници заключени.

15. Забранено е допускането и влизането на учениците в кабинетите, ел. лабораторията, учебния полигон и учебните работилници в не учебно време без знанието на преподавателя.

16. При необходимост да се доставят приоритетно и незабавно всички необходими материали, уреди и инструменти свързани с обезпечаването на безопасни условия на обучение и труд.

17. В договорите, сключени между училището и фирмите за провеждане на учебна и производствена практика на учениците да се залегнат допълнителни клаузи, в които да се конкретизират правата и задълженията на страните по осигуряването на безопасни условия на обучение и труд, хигиена на труда и противопожарната охрана.

18. Задължават се всички учители и възпитатели при организиране на извънучилищни дейности и групови придвижвания  на ученици – екскурзии, посещения в музеи, участие в спортни празници, производствени екскурзии и др. подобни – предварително да инструктират всички участници и вземат всички необходими мерки за предотвратяване на произшествия, злополуки и опазване живота и здравето на участниците в тях.

19. Да се актуализират изготвените инструкции за правилника и безопасна експлоатация на отделните машини и апарати.Същите да се поставят на работните места.

20. Учителите по учебна и производствена практика лично отговарят за спазване изискванията на Правилника, нормативните документи по осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд и опазване здравето и живота на поверените им ученици.
21.Персоналът в училище се запознава с този Правилник и всеки в своята компетентност и  длъжностна характеристика отговаря за спазване изискванията му и недопускането на трудови злополуки с личния състав и учениците.

 Задължителни разпоредби

1.Правилникът влиза в сила от 15.09.2015 г. и е задължителен за изпълнение от целия колектив в училището.
2.Правилникът е изработен на основание:
2.1. Кодекса на труда
-ЗЗБУТ /ДВ бр. 124/1997г. , изм. ДВ бр. 86/1999г., ДВ бр. 92/2000г. и ДВ бр. 25 / 2001 г, бр. 70/2004 г.)
-Закона на МВР  ДВ бр. 122 / 1997 г. и изменение бр. 27/ 2005 г.
-Наредба № РД-07-2 от 2009 г.условията и реда за провеждане  за инструктаж на работниците и служителите  ДВ бр. 102 от 2009 г.
-Инструкция на МОН – ДВ бр. 61 / 1996 г. и Указание от 17.01.1997 г. по прилагане на инструкцията за изискванията и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на Народната просвета и Кодекса на труда
-Наредба №4/30.04.1987 година за работите, които са забранени за лица от 15 до 18 годишна възраст.
-Правилника за безопасност на труда в училищата, учебно-възпитателните заведения и техникумите ДВ 10/1973г.
-Ведомствени правилници, инструкции и наредби по ел. безопасност,безопасна експлоатация на котли и други отнасящи се по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд на учениците и безопасен труд на персонала.

Настоящия правилник е приет на Педагогически съвет с протокол № 18 / 08.09.2015 г.

Директор ПГИТ: Диана Григорова