„Подкрепа за успех“

УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

https://podkrepazauspeh.mon.bg

Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014- 2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Основната цел на проекта е насочена към:
1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и
насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование,
включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно
включване в образователната система и системата на обучение;
2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови
групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на
знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави
начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на
придобитата квалификация.
(2) Специфичните цели на проекта са:
1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез
своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;
2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти
за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;