Курсове

Сертификати и удостоверения

„Visual Basic“ – ОМГ „Акад. К. Попов“ – гр. Пловдив на 26.11-03.12.2011 г. (20 учебни часа)

„Създаване на презентация с PREZI“ – Образование и технологии на 27.06.2012 г.

„Ефективният екип – в основата на успешната училищна политика“ – РААБЕ България на 3.04.2014 г.  (4 учебни часа)

„Английски език“ – Oxford University Press и СУ „Св. Климент Охридски“  по Проект BG051PO001-3.1.03.0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ в периода 31.05-24.06.2014 г. (180 учебни часа)

„Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по ИТ“ – Образование и технологии на 22.02.2015 г.  (16 учебни часа)

„Облачни технологии в образованието. Работа с Microsoft Office 365“ – Кейсием на 9.05.2015 г.

„Взаимодействието семейство – училище, начин на оптимизиране на образователно-възпитатения процес“ – РААБЕ България на 6-8.07.2015 г.  (8 учебни часа)

„Работа с деца със СОП“ – РААБЕ България на 1.12.2015 г.  (4 учебни часа)

„Организация на образователния процес“– СУ „Св. Климент Охридски“  ДИУУ – гр. София на 10.09.2016 г. (0,5 квалификационен кредит – 8 академични часа)

„Интерактивни методи и техники в обучението по безопасност на движението по пътищата“ – СУ „Св. Климент Охридски“  ДИУУ – гр. София на 6-7.02.2017 г. (1 квалификационен кредит – 16 академични часа)

„Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в контекста на ЗПУО и държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“ – Институт за следдипломна квалификация при УНСС на 2-9.07. 2017 г.  (1 квалификационен кредит – 16 академични часа)

„Онлайн безопасност“ по съвместна програма на Националния център за безопасен интернет и „Теленор България“ ЕАД на 6.03.2018 г.

„Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост“ – Коректив Експрес ЕООД на 10.09.2018 г. (1 квалификационен кредит – 16 академични часа)

„Диагностична дейност на учителя“ – СУ „Св. Климент Охридски“  ДИУУ – гр. София на 13.04-30.06.2019 г. (3 квалификационни кредити – 48 академични часа)

„ИКТ в обучението. Педагогическа работа в дигитална среда“ – Институт за Човешки Ресурси ООД – гр. София на 8.07. – 13.07.2019 г. (3 квалификационни кредити – 48 академични часа)

„Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ – ПСИТ ООД България – март-април 2020 г. (16 академични часа)

„Училище онлайн: Електронен дневник“ – АдминСофт Плюс ООД – гр. София – 1.10.2020 г. (1 квалификационен кредит – 16 академични часа)

„Интерактивни методи във възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата“ – Център за професионално обучение „Професия 21 век“ – гр. София – 5.10.2020 г. – 8.10.2020 г. (2 квалификационни кредити – 32 академични часа)

„Здравословни и безопасни условия на труд“ – Ергомедика“ ЕООД – Служба по трудова медицина – 10.2020 г.

Петя Трифонова