Кредити

„Организация на образователния процес“– СУ „Св. Климент Охридски“  ДИУУ – гр. София на 10.09.2016 г. (0,5 квалификационен кредит – 8 академични часа) – виж

„Интерактивни методи и техники в обучението по безопасност на движението по пътищата“ – СУ „Св. Климент Охридски“  ДИУУ – гр. София на 6-7.02.2017 г. (1 квалификационен кредит – 16 академични часа) – виж

„Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в контекста на ЗПУО и държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“ – Институт за следдипломна квалификация при УНСС на 2-9.07. 2017 г.  (1 квалификационен кредит – 16 академични часа) – виж

„Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост“ – Коректив Експрес ЕООД на 10.09.2018 г. (1 квалификационен кредит – 16 академични часа) – виж

„Диагностична дейност на учителя“ – СУ „Св. Климент Охридски“  ДИУУ – гр. София на 13.04-30.06.2019 г. (3 квалификационни кредити – 48 академични часа) – виж

„Училище онлайн: Електронен дневник“ – АдминСофт Плюс ООД – гр. София – 1.10.2020 г. (1 квалификационен кредит – 16 академични часа) – виж

„Интерактивни методи във възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата“ – Център за професионално обучение „Професия 21 век“ – гр. София – 5.10.2020 г. – 8.10.2020 г. (2 квалификационни кредити – 32 академични часа) – виж

Петя Трифонова