Проекти

През 2017/2018 учебна година

СУ „Д-р Петър Берон” работи по няколко проекта, в подкрепа на образованието и възпитанието на учениците и тяхното личностно развитие:

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – Пантелей Любомиров

2.  Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

http://tvoiatchas.mon.bg/

3. КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

НА УЧЕНИЦИ

http://orientirane.mon.bg/

4. „ОБРАЗОВАНИЕ 3.0“

Развиване на умения на 21.век,  партньорство с фондация “ Тебешир“