Административни услуги

Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование:

Прием 1 клас

Способности

Признаване

Признаване диплома

Приемане и преместване

Приемане в 5 клас

Приемане 11 клас

Приемане 8 клас

Дубликат

Информация

Диплома

Валидиране

ДЗИ подаване

валидиране_на_компетентн._за_завършв._на_клас_етап_или_основна_степен_на_образование-1_1

европейско_приложение_към_издаване_на_диплома_за_средно_обр._-_2021-2022г.-1_1

заявление_дубликат_1