ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

За учебната 2022-2023 година Обединено училище „Иван Вазов“ село  Пашови не осъществява прием в ПДГ.

За учебната 2021-2022 година Обединено училище „Иван Вазов“ село  Пашови не осъществява прием в ПДГ.

Подготвителна група при Обединено училище „Иван Вазов“ предлага:

 • Полудневно обучение;
 • Безплатни учебни помагала на програмни системи, одобрени от МОН;
 • Безплатна закуска;
 • Учене чрез игра;
 • Приятна обстановка;
 • Плавен преход и приемственост между подготвителна група и първи клас.


Дейности, свързани с приема на деца в Подготвителна група в Об.У „Иван Вазов“ село Пашови

І. Условия за приемане на деца в ПГ в Об.У „Иван Вазов“ село Пашови

Децата, постъпващи в подготвителна група да навършват 6 години в годината на постъпване. Пет годишните в подготвителна група се приемат с изричното деклариране на обстоятелствата от родителите, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

IIНеобходими документи за записване в Подготвителна група :

 • Заявление от родителите на детето за избор на училище./по образец на училището/
 • Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 • Лична амбулаторна карта на детето.
 • Протокол от ЛКК, ТЕЛК за деца със СОП.
 • Протокол от РЦПППО  гр. Пазарджик за деца със СОП.

III. График на дейности, свързани с приема на ученици в подготвителна група:

1. Подаване на заявления от родителите – до 31.05.2020 г.
2. Обявяване на записаните ученици – 03.06.2020г.
3.Попълване на свободните места до – 14.09.2020 г.