Графици

учебна 2021-2022 година

◊ ГРАФИК Олимпиади 2021-2022;
График на Ваканциите през учебната 2021-2022 година
График родителски  срещи 2021-2022;

График за ротация в ОРЕС 01-12.12.2021гграфик ротация и ДНЕВЕН РЕЖИМ за ОРЕС 01-12.12.2021г.;
⇒График за ротация в ОРЕС 22-30.11.2021г., 
⇒График на часовете в  ОРЕС на ротационият  принцип за периода 08.11.2021–  19.11.2021г. 

Седмично разписание на часовете през Първия срок на учебната 2021-2022

⇒Дневен режим за  учебната 2021-2022 година;;

⇒ График за провеждане на  часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация / Допълнителен час на класа/ през Първи срок на учебната  2021-2022 година ;

⇒График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети през Първия учебен срок на 2021-2022;

⇒График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, в ГЦОУД през Първия учебен срок на уч. 2021-2022г

График за спортни дейности/ Допълнителен час по ФВС/;

⇒ График за дежурство на учителите ,

⇒График за провеждане на контролните и класните работи -Първи срок 2020-2021.

График на часовете за ДЧК-2 в  5 клас-2021-2022;

∗ График на часовете по БДП и гражданска защита в 5 клас за 2021-2022

◊ График на заседанията на Педагогическия съвет за учебната 2021-2022 година;

◊График дейността на комисия по самооценяване 2021-2022;
––учебна 2020-2021 година––

график на класни работи

Дневен режим за учебната 2020-2021 година
График за провеждане на втори час на класа през Втория срок на учебната  2020-2021 година
График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети през Втория учебен срок на 2020-2021
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици,включени в ГЦОУД през Втория учебен срок на уч. 2020-2021г
График контролни и  класни работи през Втория учебен срок на 2020-2021
График за дежурствата на учителите през Втория учебен срок на 2020-2021
График спортни дейности 2020-2021

◊  График родителски срещи 2020-2021

График на заседанията на Педагогическия съвет за учебната 2020-2021 година

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Дневен режим за учебната 2020-2021 година
График за дежурствата на учителите през първия учебен срок на 2020-2021
График за провеждане на втори час на класа през I срок на учебната  2020-2021 година
График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети през първия учебен срок на 2020-2021;
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици,включени в ГЦО за І-я учебен срок на уч. 2020-2021г
График за контролни и класни работи през I срок на учебната  2020-2021 година
График спортни дейности през първи срок 2020-2021

Училищните тържества и празници- 2020/2021  .
Спортен календар_2020-2021

Ваканциите  и неучебните дни за учебната 2020/2021 година
 Олимпиади и състезания 2020-2021;
Националното външно оценяване (НВО) 2020-2021

график консултации


………………………………………………учебна 2019-2020 година…………………………………………..

НВО

ВТОРИ СРОК

Дневен режим за учебната 2019-2020 година
График за провеждане на втори час на класа през Втория срок
График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети през Втория учебен срок
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици,включени в ГЦОУД през Втория учебен срок
График контролни и  класни работи през Втория учебен срок
График за дежурствата на учителите през Втория учебен срок
График спортни дейности

–––––––––––––Първи срок–––––––––––––

График за дежурствата на учителите

График за часа по спортни дейности и доп. час по ФВС

График за консултации по учебни предмети  с изоставащи и застрашени от отпадане ученици

График за контролни и класни през I учебен срок за учебната

График за провеждане на втори час на класа  на класните ръководители за консултации с ученици и  родители и  водене на училищната документация за I срок

График за консултации по учебни предмети в ЦОУД

………………………………………………учебна 2018-2019 година……………………………………..

график на учебно време

ВТОРИ СРОК
Дневен режим за учебната 2019-2020 година
График за провеждане на втори час на класа през Втория срок
График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети през Втория учебен срок
График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици,включени в ГЦОУД през Втория учебен срок
График контролни и  класни работи през Втория учебен срок
График за дежурствата на учителите през Втория учебен срок
График спортни дейности

Първи срок

График за дежурствата на учителите

График за часа по спортни дейности и доп. час по ФВС

График за контролни и класни през I учебен срок за учебната 

График за провеждане на втори час на класа  на класните ръководители за консултации с ученици и  родители и  водене на училищната документация за I срок –

График за консултации по учебни предмети в ЦОУД