ПОКАНА за участие в процедура за подбор

За успешното реализиране на проекта по програмата Еразъм+  „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“, въз основа на нуждите на училището ще бъдат избрани трима преподаватели по английски език , преподаващи в начален етап; един преподавател по физическо възпитание и спорт  и двама преподаватели по английски език в прогимназиален етап.

За избора на конкретните преподаватели са изработени критерии, включващи:

1. Владеене на английски език, според изискването на организатора на квалификационния курс,

2.Основни компютърни умения,

3. Опит в работата с деца със СОП,

4. Опит в организацията на спортни дейности  и състезания /за учителите по Физическо възпитание и спорт/,

5. Желание за повишаване на квалификацията и за по-продължителна работа в организацията.

6. Участниците трябва да работят на редовен трудов договор в ОУ „Христо Ботев“

Учителите, желаещи да участват в процедурата по избор на участниците в проекта  могат да подадат заявление до Директора на ОУ „Христо Ботев“