ФИНАНСИ

Изх. номер 919/18.04.2012г.                                                                                                                    

П О К А Н А

Представяне на оферта за определяне на доставчик.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

            Във връзка с участието на ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски в ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 – 0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,

            Ви отправяме покана за представяне на оферта за доставчик на материали и консумативи – Приложение №1 – 7 към настоящата покана.

 • Срок за подаване на офертата до 26.04.2012 г. до 17,00 часа
 • Офертата се подава в Деловодството на ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски, ул.”Петър Богдан” № 48, в запечатан плик.

            Вашата оферта трябва да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента.
 2. Ценовото предложение следва да съдържа информация относно единичните цени за всяка от стоките и общата стойност с ДДС. ( в избраната от Вас позиция или позиции)
 3. Разходи по опаковане, транспортиране и доставка до ОУ „Хр. Ботев” – гр. Раковски.
 4. Валидност на офертата.

Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции, предмет на поръчката.

            Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата или доставена лично.

            Комисията ще разгледа подадените оферти на 27.04.2012 г. от 14.00 часа в ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски

            Критерий за избор на доставчик са:

 1. Най-ниска цена
 2. Ангажимент за доставка до ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски.
 3. Транспортни разходи.
 4. Срок за изпълнение на доставките, след заявка.
 5. Срок за плащане.
 6. Доказателства за качествено изпълнение на поръчката.

            Дата на изпращане на поканата: 18.04.2012 г.

            Лице за контакти: Анета Марина, Валентина Иванчева, Кремена Пашкулова

 тел: 03151/2108, ou_botew@abv.bg;

 /ou_botew@ou-botev.com/

 

С уважение,

Кремена Пашкулова

Директор на ОУ „Христо Ботев”

гр. Раковски

 1. Обособена позиция „Канцеларски материали и консумативи” за нуждите на ИИД „Литературен клуб”; „В света на приказките” – две групи; „В света на приказките”; „Скаутски здравен лагер” – три групи; Да успяваме заедно – колективни спортове – секция; Евроклуб – Приказният свят на Европа – клуб; История на моето селище и моя род – клуб ; Как да се обличам и държа в обществото – дискусионен клуб; Успешно подение на младата дама и младия господин – клуб; Творчеството на боичките – клуб; Игрите в Интернет – ателие– Приложение №1
 2. Обособена позиция „Консумативи и материали за изобразително искуство” за нуждите на ИИД „Литературен клуб”; „В света на приказките” – две групи; „В света на приказките”; „Скаутски здравен лагер” – три групи; Да успяваме заедно – колективни спортове – секция; Евроклуб – Приказният свят на Европа – клуб; История на моето селище и моя род – клуб ; Как да се обличам и държа в обществото – дискусионен клуб; Успешно подение на младата дама и младия господин – клуб; Творчеството на боичките – клуб; Игрите в Интернет – ателие – Приложение №2
 3. Обособена позиция „Литература” за нуждите на ИИД „Литературен клуб”; „В света на приказките” – две групи; „В света на приказките”; Да успяваме заедно – колективни спортове – секция; Евроклуб – Приказният свят на Европа – клуб; История на моето селище и моя род – клуб ; Как да се обличам и държа в обществото – дискусионен клуб; Успешно подение на младата дама и младия господин – клуб; Игрите в Интернет – ателие – Приложение №3 
 4. Обособена позиция „Специфични материали за театрално изкуствоза нуждите на ИИД „Литературен клуб”; „В света на приказките” – две групи; „В света на приказките”; „Скаутски здравен лагер” – три групи; Евроклуб – Приказният свят на Европа – клуб; Как да се обличам и държа в обществото – дискусионен клуб; Успешно подение на младата дама и младия господин – клуб; Творчеството на боичките – клуб – Приложение №4
 5. Обособена позиция „Аксесоари за хранене и сервиране” за нуждите на ИИД Как да се обличам и държа в обществото – дискусионен клуб; Успешно подение на младата дама и младия господин – клуб – Приложение №5
 6. Обособена позиция „Аксесоари за възпитаване на естетически усет” за нуждите на ИИД Как да се обличам и държа в обществото – дискусионен клуб; Успешно подение на младата дама и младия господин – клуб – Приложение №6
 7. Обособена позиция „Спортни стоки и аксесоари” за нуждите на ИИД „Скаутски здравен лагер” – три групи; Да успяваме заедно – колективни спортове – секция; Как да се обличам и държа в обществото – дискусионен клуб; Успешно подение на младата дама и младия господин – клуб – Приложение №7

 

Подробно всички приложения по офертата

към началото