„Физическо възпитание и спорт – подобряване на индивидуалното представяне, изграждане на отбор и превенция на социалното изключване“