Еразъм + 2015-2016

Екип от учители от ОУ „Христо Ботев“ кандидатстваха по ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ на програмата Еразъм+ с проект „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“.
Кандидатурата на ОУ „Христо Ботев“ получи  98 точки от максимално възможните 100 и така се класира сред одобрените 31 от общо 176 подадени проектни предложения на 2-ро място.

Целите на този проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.
1. Повишаване квалификацията на преподавателите по английски език в начален етап. Целта е те да се запознаят с иновативни техники и методи в преподаването на чужд език, с което да повишат мотивацията на малките ученици при изучаване на нов език и включването им в международни проекти.
2. Повишаване на квалификацията на учителите по физическо възпитание и спорт. Пряката цел е не само подобряване качеството на самите часове в училище, но и подобряване организацията на извънкласната и извънучилищната организация на спортната дейност на учениците, вкючването им в областни, национални и международни състезания. Обучение на преподавателите да използват иновативни образователни подходи за овладяване на насилието, дискриминацията и нетолерантността между учениците в спорта, и не на последно място, овладяване на методи и техники за задържане на застрашени от отпадане ученици чрез включването им в различни спортове и спортни дейности.
3. Повишаване квалификацията на преподавателите по чужди езици в прогимназиален етап, в областта на използване на информационните технологии в преподаването на чужди езици. Овладяване на иновативни техники за преподаване на чужд език чрез интернет приложения, създаване и адекватно оценяване на компютърно-базирани тестове. Повишаване знанията на преподавателите да използват различни цифрови носители – таблет, лаптоп, интерактивна бяла дъска, така че да могат да предадат повече знания и умения на деца със СОП.