Съобщение във връзка с провеждане на избори за ЕП

Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, в РУО – София-град постъпи писмо с вх. № РУО1-12722/09.05.2019 г. на МОН с информация относно подготовката и провеждането на изборите. Извозването на изборните материали от общинските администрации до изборните маста е в деня, предшестващ изборния ден, който в конкретния случай е 25.05.2019 г. В същия ден изборните места се запечатват и поемат под полицейска охрана. В преобладаващата си част това са сградите на образователните институции. Охраната на изборните места ще продължи до приключване на изборния ден и извозване на изборните материали до изборното място.

Имайки предвид горното, Столична дирекция на вътрешните работи счита, че е целесъобразно да бъдат предприети съответните организационни мерки за недопускане на ученици и родители в училищата и в дворните им пространства на 25.05.2019 г. и на 26.05.2019 г., с оглед нормалната организация на подготовката и провеждане на изборния процес.