Обява за конкурс

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол №19/23.06.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 120 ОУ “Г.С.Раковски”

I. Вид извънкласна дейност – обуение по футбол