Доброто училище

План-прием за учебната 2022-2023 г.

          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” ВАСИЛ ЛЕВСКИ ”  С.БОЖУРОВО

============================================

9368 с.Божурово, общ.Добричка, обл. Добрич, тел:+359 (0)876 80 24 39,+359 (0)885 979 390

 

З А П О В Е Д

На основание чл.259, ал.1 и чл. 142, ал. 1 от ЗПУО,във връзка с чл.41, ал.1 и чл. 44, ал. 1 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, решение на Педагогически съвет, становище на Обществения съвет към ОУ“Васил Левски“ с.Божурово, община Добричка

            УТВЪРЖДАВАМ: 

 1. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2022 – 2023 година, както следва:
 1. За учебната 2022 – 2023 година да се осъществи прием на ученици в първи клас 0,5 /слята с втори клас/ паралелка.
 2. Брой места – до 16 
 1. Следния ред за приемане на ученици в първи клас в ОУ ”Васил Левски”, с.Божурово, община Добричка, през учебната 2022 – 2023 г. 
 1. Назначавам комисия по приемане и записване на ученици I-ви клас в състав:

Председател: Недрет Неджет Ахмед – старши учител, начален етап

Членове:Ивелина Мирчева Мирчева – учител, начален етап

Зинаида Желева Василева –учител, начален етап ГЦОУД

 1. Задължения на комисията по приемане на заявления за записване на ученици в I-ви клас:
 • Информира родителите за всички възможности за обучение и възпитание, които предлага училището.
 • Запознава родителите със сроковете за записване на първокласници в училището.
 • Запознава родителите с критериите за приемане на ученици в I-ви клас.
 • Приема документите и проверява редовността им. Сверява копията с оригиналите и връща оригиналите на родителите, без удостоверението за завършена подготвителна група.
 • Завежда с входящ номер заявленията за записване на учениците в Дневник за входяща кореспонденция на училището.Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги класира съгласно посочените критерии от настоящата заповед.
 • Изисква от родителите да подадат декларация, в случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група/клас. Приема само оригинал на Удостоверение за завършена група/клас, представено от родителите/настойниците.
 • След приключване на срока за подаване на документите, изготвя протокол на класираните ученици и го предава на директора на училището.
 • Изготвя списъка на приетите ученици в първи клас за учебната 2022 – 2023 г. и го предава на директора за утвърждаване. Утвърденият списък се поставя на входа на училището, на информационното табло на първия етаж и се публикува в сайта на училището.
 1. Определям работно време на комисията от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден в периода на приемане на документи.
 • Критерии за подбор на ученици: 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИИ БРОЙ ТОЧКИ
1. Деца с постоянно  местоживеене в с.Божурово и с.Росеново. 10 т.
2. Деца с постоянно  местоживеене в населени   места извън   посочените с.Божурово и с.Росеново 8т.
3. Деца, завършили  подготвителна   група в с. Божурово. 10 т.
4. Други  деца   от  семейството, обучаващи се в училището 10 т.
5. Деца  близнаци и деца  сираци/полусираци. 7 т.
6. Дете, което  живее в семейство/домакинство с три и повече  деца 6 т.
7. Дете, настанено за  отглеждане в приемно   семейство или семейство на роднини и близки  по  чл. 26 от  Закона  за   закрила на детето, както и дете с един неизвестен  родител и осиновено  дете 9 т.
8. Дете със  специални  образователни  потребности 10 т.
9. Деца на  учители и служители в училището. 10 т.
10 Месторабота  на родители в близост до  училището 5 т.

 

        Необходими документи за участие в класиране и записване в първи клас:

 • Заявление по образец до директора на училището за приемане на детето в първи клас, включващо избор на предмети за ИУЧ.
 • Декларация за лични данни, включващи необходими данни за родителите и детето.
 • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група/клас или Декларация от родител, че детето не е посещавало подготвителна група/клас.
 • Декларация за включване в целодневна организация на обучение при желание.
 • Медицински документ за здравословното състояние – при наличие на такъв.
 1. Определям график на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2022 – 2023г., както следва: 
Дейности Срок
1 Приемане на заявления за  записване в 1 клас за учебната 2022/2023 г. от 08.04.2022г. до 22.06.2022г./вкл./
2 Обявяване на  резултатите с приетите   ученици до 26.06.2022г.
3 Записване на учениците от 22.06.2022г. до 26.06.2022г.
4 Обявяване на свободни места 29.06.2022г.
5 Записване  на  ученици  на  незаетите  места. до 10.09.2022 г.

 Заповедта да бъде публикувана в сайта на училището.Копия от заповедта да бъдат поставени на таблото на първия етаж и на входа на училището за осигуряване на възможност за информиране на родителите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и служители в училището. 

Директор:

ТОДОРКА ДИМОВА

Запознати със заповедта:

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето
1 Недрет Неджет Ахмед старши учител, начален етап
2 Ивелина Мирчева Мирчева учител, начален етап
3 Пенка Иванова Илиева главен учител, прогимназиален етап
4 Феличия Найденова – Михайлова  старши учител, прогимназиален етап
5 Елица Живкова Андреева учител,прогимназиален етап
6 Зинаида Желева Василева учител, начален етап ГЦОУД
7 Величка Димова Петрова учител,прогимназиален етап ГЦОУД

 

 

Коментарите са затворени.