За нас

Детска градина  „Райна Княгиня“ с.Недан и филиал  с.Бутово е учебно-възпитателно заведение с целодневна форма на обучение в смесена група за деца на възраст от 2 – 7 години .

Старатегическата цел на педагогическият екип е  непрекъснато повишаване качеството на възпитателно-образователния процес с цел оптимизирането му и постигане на максимално високи резултати .

Съхраняване и обогатяване на съществуващите възможности и традиции при осигуряване на равен достъп до качествено образование.

В ДГ” Райна Княгиня ” се стремим да привлечем и задържим децата с помощта на:

– поддържана и обновяваща се база, естетически издържана материална среда, осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата;

– гарантиране на личностно-ориентиран подход в педагогическото взаимодействие;

–  непрекъснато повишаване квалификацията на персонала и високо качество на образователно-възпитателния процес;

– водене на постоянен конструктивен диалог с родителите ;

Стремежът на целият екип е да работим за пълноценното развитие на децата и да създадем благоприятни условия за щастливо детство.

Любовта към децата и доброто качество на възпитателно-образователния процес превръщат ДГ „Райна Княгиня“ с.Недан в желана територия за деца, родители и учители.