ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ОбУ “ Гоце Делчев“ с. Смолево

„СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ“

2 клас

Всички си помагаме и успяваме. Заедно можем повече.

І. Цели: Развиване на творческото въображение у децата, да възприемат и създават изкуство, пречупено през детското мислене, креативни идеи, желание за работа с различни материали и техники. Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

II.Очаквани резултати: Заниманията в дейностите по интереси към проекта да стимулират у учениците желание за творческа изява и самоусъвършенстване. Развитие на технологичната култура  и уменията за работа с различни материали и техники, както и уменията за планиране и конструиране на изделия с практическо приложение в ежедневието на човека. В резултат училището като цяло да се превръща в едно по-привлекателно и по-желано място.

БАБА МАРТА 
Баба Марта бързала,
мартеници вързала:
морави, зелени
бели и червени.